Forside » Voksne » Stofmisbrug

Stofmisbrug

Stofmisbrug
Stofmisbrug

Mennesker med stofmisbrug er en forskelligartet gruppe med meget individuelle problemstillinger. Hovedparten af borgere med behandlingskrævende forbrug af stoffer har en række andre problemstillinger ud over misbruget, eksempelvis psykisk sårbarhed, fysiske helbredsproblemer, boligproblemer, spinkle sociale og familiære relationer, problemer med kriminalitet og økonomi mm. En del af målgruppen er imidlertid også borgere, der er i arbejde eller under uddannelse, og som har et stofmisbrug uden samtidig at være belastet af andre sociale problemer.

De seneste årtier er der sket en markant stigning i antallet af yngre borgere med et hashmisbrug, som søger behandling. Hvor det tidligere var borgere med opioidmisbrug og svære sociale belastninger, der fyldte mest i behandlingssystemet, er billedet i dag mere blandet. Vidensportalens tema om voksne med stofmisbrug behandler den forskellighed, der præger målgruppen, og det behov, der følger heraf, for individuelt tilrettelagt behandling, der matcher den enkelte borgers behov og ønsker.

Temaets baggrundsartikler giver et indblik i målgruppen, forskellige typer af behandlingstilbud og koordineringen med andre aktører, fx sociale myndigheder eller sundhedssystemet, som er med til at sikre en helhedsorienteret indsats. Temaet præsenterer også de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling, som samler aktuelt bedste viden på området, og der er artikler om tre indsatser og behandlingsmetoder, der er afprøvet over for målgruppen med positive resultater.

Målgruppen for temaet er kommunale beslutningstagere, ledere, fagpersoner og studerende med interesse for stofmisbrugsområdet.

Indsatser

HCS - Projekt Hash og Centralstimulerende Stoffer

Modellen Hash og Centralstimulerende Stoffer (HCS) er et gruppebehandlingstilbud baseret på blandt andet løsningsfokuseret terapi (LØFT), som er målrettet borgere med et problemfyldt forbrug af stoffer og en lav til moderat psykosocial belastning.

MOVE - struktureret, forstærkende rusmiddelbehandling til unge

MOVE er en effektiv evidensbaseret metode til samtalebehandling af unge mellem 15 og 25 år i ambulant individuel rusmiddelbehandling.

ICM - Intensive Case Management til borgere med stofmisbrug

ICM har til formål at støtte borgere med komplekse problemer i at indgå i eksempelvis stofmisbrugsbehandling. ICM kan på den måde medvirke til at reducere et skadeligt forbrug af stoffer.
Baggrundsviden

Definition

Stofmisbrug er et forbrugsmønster af et eller flere rusmidler, som medfører sociale, fysiske eller psykiske skader og/eller problemer for borgeren.

Målgruppe

Der har samlet set været et fald i antallet af indskrevne i stofmisbrugsbehandling siden 2015, samtidig med at gruppen af unge i behandling er steget. Den sociale stofmisbrugsbehandling udgør størstedelen af den samlede behandlingsindsats.

Omfang

Der er forskellige vurderinger af omfanget af mennesker med stofmisbrug i Danmark. Hovedparten af målgruppen har en række andre problemer ud over misbruget, som fx psykiske og fysiske helbredsproblemer, boligproblemer, manglende uddannelse/beskæftigelse, sårbare sociale og familiære relationer mv.

Aktører, ansvar og roller

Det er kommunens ansvar at tilbyde behandling for stofmisbrug. Det er centralt, at stofmisbrugsbehandlingen tilrettelægges ud fra et helhedssyn på borgerens tilværelse og situation.

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Når der på stofmisbrugsområdet tales om risiko- og beskyttelsesfaktorer, er det ofte unge og deres forbrug af rusmidler, og hvorfor nogle unge udvikler rusmiddelproblematikker, der er udgangspunktet. Der er tale om et komplekst samspil mellem faktorer i den unges livssituation.

Nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling giver kommunerne et fælles grundlag for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af den sociale stofmisbrugsbehandling.

Indsatser, der virker, i den sociale stofmisbrugsbehandling

Der findes flere sociale indsatser, som i internationale randomiserede kontrollerede forsøg har vist dokumenteret effekt på at reducere stofmisbrug. Forskellige sociale indsatser kan have effekt på forskellige aspekter af den enkelte persons problemstillinger.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste for temaet Stofmisbrug.