Efterværn

Efterværn er et kommunalt tilbud om støtte til unge i alderen 18-22 år, der umiddelbart op til deres 18. år har haft en fast kontaktperson eller været anbragt uden for hjemmet.

Mange af disse unge har fortsat behov for støtte for at komme godt ind i voksenlivet, når de bliver 18 år, og deres støtte eller anbringelse ophører. Forskningen viser blandt andet, at de unge i overgangen til voksenlivet kan opleve ustabile boligforhold, svagt eller intet netværk, ensomhed, dårligt helbred, højere risiko for misbrug, psykiske lidelser og ringe selvværd. Samtidig viser forskningen, at færre tidligere anbragte unge kommer i uddannelse eller beskæftigelse sammenlignet med unge, der ikke har været anbragt.

Formålet med efterværn er at bidrage til, at den unge får en bedre overgang til en selvstændig voksentilværelse. Efterværn tilbydes, hvis støtten anses for at være af væsentlig betydning for den unges udvikling, og hvis den unge er indforstået hermed.

Vil du vide mere om Socialstyrelsens arbejde med efterværn, kan du besøge Socialstyrelsens hjemmeside

Indsatser

Critical Time Intervention (CTI) til unge i efterværn

Critical Time Intervention (CTI) er en case-management-metode, som er målrettet borgere i en kritisk overgangsfase. Formålet med CTI-metoden er at sikre en vellykket overgang til et nyt liv for borgeren, styrke borgerens samlede livssituation og understøtte borgeren i at blive mere selvhjulpen.

Vejen til uddannelse og beskæftigelse – en samarbejdsmodel

Samarbejdsmodellen sikrer systematisk inddragelse af udsatte unge, et tværfagligt samarbejde med en klar ansvarsfordeling og koordination af indsatser ved de unges overgang til voksenlivet.

Baggrundsviden

Definition

Efterværn er et tilbud om støtte til unge i alderen 18 til 22 år, der umiddelbart op til deres 18. år har haft en fast kontaktperson eller været anbragt uden for hjemmet. Formålet med efterværn er at bidrage til, at de unge støttes til at etablere en selvstændig tilværelse på lige fod med andre unge.

Målgruppe

Personkredsen for efterværn er unge i alderen 18 til 22 år, der har haft en fast kontaktperson eller været anbragt uden for hjemmet umiddelbart op til deres 18. år, og som fortsat har behov for støtte på vejen til et selvstændigt voksenliv.

Omfang

Efterværn tildeles efter § 76 i Lov om Social Service. Per 31. december 2018 er der tildelt i alt 5341 efterværnstilbud til unge mellem 18 og 22 år.

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Forskning viser, at unge i efterværn typisk er udfordret på flere områder af deres liv, men at tillidsfulde og støttende relationer samt positive forventninger til de unges evner kan have positiv indflydelse på de unges overgang til en selvstændig voksentilværelse.