Omfang

Tal fra en ny undersøgelse viser, at dobbelt så mange inden for det seneste år har været udsat for psykisk partnervold i forhold til fysisk partnervold. Dette gælder i højere grad for kvinder end mænd.

Lotte Birkelund Knudsen, Kasper Hedegaard Vincents og Claudia Strasser | Socialstyrelsen

Det er vanskeligt at gøre det nøjagtige omfang af vold i nære relationer op, da mange voldsudsatte hverken melder volden til politiet eller kommer i kontakt med hjælpesystemet i forbindelse med, at de udsættes for vold. Særligt omfanget af voldsudøvere er svært at opgøre, da der ikke foreligger nationale undersøgelser om dette (Socialstyrelsen, 2013).

Psykisk partnervold

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har i en rapport fra 2018 beskrevet omfanget af psykisk partnervold. VIVEs undersøgelse er den første danske undersøgelse, der belyser psykisk partnervold hos både kvindelige og mandlige ofre. I undersøgelsen er psykisk partnervold målt ved, om man i løbet af det sidste år har været udsat for voldstrusler fra en nuværende eller tidligere partner, eller om man er blevet udsat for nedværdigelser, ydmygelser, latterliggørelse eller konstant kritik af denne (Ottosen & Østergaard, 2018).

VIVEs undersøgelse viser, at knap fire pct. af kvinderne har oplevet at blive udsat for psykisk partnervold inden for det seneste år, og at dette for mændene gælder lidt over én pct. VIVEs undersøgelse viser derudover, at 10,2 pct. af mændene, som har været udsat for psykisk partnervold, har været udsat for det fra en mandlig partner, hvorimod kun én pct. af kvinderne har været udsat for psykisk vold fra en kvindelig partner (Ottosen & Østergaard, 2018).

Fysisk partnervold

Statens Institut for Folkesundhed (SIF) har i 2018 udgivet rapporten Vold og seksuelle krænkelser, hvor personer, som har været udsat for partnervold, er afgrænset til de personer, som har angivet at have været udsat for ét eller flere tilfælde af fysisk vold fra en nuværende eller tidligere partner, mens forholdet bestod, eller efter, at det var afsluttet. 1,6 pct. af de adspurgte kvinder og 0,8 pct. af de adspurgte mænd angiver at have været udsat for fysisk partnervold inden for det seneste år (Deen et al., 2018).

SIFs undersøgelse viser derudover, at 97 pct. af kvinderne, som har været udsat for fysisk partnervold, har været udsat for det fra en mandlig partner og ni pct. fra en kvindelig partner. Ser man på mændene, som har været udsat for fysisk partnervold, har 94 pct. været udsat for det fra en kvindelig partner og 11 pct. fra en mandlig partner (Deen et al., 2018).

Indbyrdes vold, seksuel vold og økonomisk vold

Omfanget af indbyrdes vold er svært at måle, og der er ikke lavet en omfangsundersøgelse eller systematisk kortlægning af indbyrdes vold i dansk sammenhæng. Der er lavet flere amerikanske studier, som viser, at indbyrdes vold er den mest almindelige form for vold i nære relationer og forekommer i omkring halvdelen af tilfældene af partnervold. Resultaterne fra de amerikanske studier kan ikke nødvendigvis overføres til Danmark (Socialstyrelsen, 2018).

Ifølge VIVEs rapport Psykisk partnervold, har 0,9 pct. af kvinderne været presset/tvunget til sex/samleje af nuværende eller tidligere partner, mens dette gælder for 0,6 pct. af mændene. Ser man på økonomisk partnervold har 0,3 pct. af de adspurgte kvinder været udsat inden for det seneste år, mens dette gælder for 0,1 pct. af mændene (Ottosen & Østergaard, 2018).

Forskelle blandt kvinder og mænd, som udsættes for partnervold

Flere kvinder end mænd har været udsat for fysisk partnervold. Dog er der en større andel blandt mændene end blandt kvinderne, der har været udsat mere end én gang inden for det seneste år. Den partnervold kvinder er udsat for, er grovere end den partnervold mænd er udsat for (Deen et al., 2018).

Flere mænd end kvinder, som har oplevet fysisk partnervold, befinder sig fortsat i det parforhold, hvor de har oplevet volden. Det samme gør sig gældende, når det handler om psykisk partnervold (Ottosen & Østergaard, 2018).

Kilder

Deen, Laura et al. (2018). Vold og seksuelle krænkelser (2. udg.). Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Ottosen, Mai & Østergaard, Stine (2018). Psykisk partnervold – en kvantitativ kortlægning. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Socialstyrelsen (2013). Voksne, som lever med vold i nære relationer. Sociale indsatser, der virker. Odense: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen (2018, 2. november). Omfanget af indbyrdes vold. Socialstyrelsen. Tilgængelig fra: https://socialstyrelsen.dk/voksne/vold-i-naere-relationer/indbyrdes-vold/omfanget-af-indbyrdes-vold [lokaliseret 19-11-2018]

Senest opdateret 13-08-2019