Forside » Voksne » Vold i nære relationer » Indsatser » Dialog mod Vold

Vidensgrundlag

Dialog mod VoldDialog mod Vold tilbyder psykologbehandling til hele den voldsudsatte familie. Det er et landsdækkende tilbud med afdelinger i Aarhus, Odense og København.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen for Dialog mod Vold er voldsudøvere og dennes voldsudsatte familie. Målgruppen er klart beskrevet, og der foreligger tydelige inklusions- og eksklusionskriterier, der suppleres af behandlerens individuelle vurdering. Dialog mod Vold anvender psykologiske tests og screeningsredskaber, der er velegnede til at identificere og udrede målgruppen, fx SCL-90, NAS-PI, CTS II og SARA. Der arbejdes med motivation og fastholdelse, og hele familien tilbydes rådgivning og behandling. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren A.
Metode
Dialog mod Vold er et modulbaseret behandlingstilbud, der tilpasses den enkelte familie. Forløbet består af tre faser, der er klart beskrevet, og som fx omfatter psykologfaglig behandling med kognitive metoder, mindfulness og narrativ terapi. Hvert behandlingsforløb indledes med udarbejdelse af en individuelt tilrettelagt forandringsteori, der tydeligt beskriver mål for behandlingen og en plan for, hvordan den voldsudsatte families behov vil blive mødt. Det er tydeligt beskrevet, hvilke faser metoden består af, og klienternes progression monitoreres løbende. Metodeintegritet understøttes gennem faglig sparring og supervision og systematisk tilbagemelding fra klienterne. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren A.
Implementering
Dialog mod Vold er ikke en indsats, som skal implementeres i kommunerne, men en landsdækkende indsats, som varetages af Askovfonden. Det er beskrevet, hvordan rekruttering til indsatsen sker i samarbejde med kommuner og kriminalforsorg, og samarbejde med kommuner er skriftliggjort i samarbejdsaftaler. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren C.
Effekt
En dansk evaluering viser, at behandlingen mindsker forekomsten af vold. Evalueringen er en før- og eftermåling, som måler voldsudøverens og partnerens vurdering af, om behandlingen har reduceret den fysiske vold. Evalueringen måler også behandlernes vurdering af graden af fortsat voldsudøvelse og behandlernes vurdering af adfærds- og eventuelle personlighedsforandringer hos voldsudøveren. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren C.
Økonomi
Der er ikke fremkommet viden om økonomi i den systematiske litteratursøgning. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren D.