Omfang

I 2019 blev der registreret 6.431 borgere i hjemløshed i Danmark, mens antallet i 2017 var 6.635.

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – har siden 2007 kortlagt omfanget af hjemløshed i Danmark ved nationale kortlægninger hvert andet år. Kortlægningerne viser en stigning i antallet af borgere i hjemløshed fra 2009 til 2017 på 33 pct., men at antallet af borgere i hjemløshed har været svagt faldende fra 2017 til 2019. Kortlægningerne af hjemløshed foregår i en bestemt tælleuge og viser det antal mennesker, der befinder sig i hjemløshed i netop denne uge – uge 6 (Benjaminsen, 2017; Benjaminsen, 2019).

I 2019 blev der registeret 6.431 borgere i hjemløshed i Danmark, men i løbet af et helt år vil flere være berørt af hjemløshed. VIVE vurderer, at der i et helt år er 2,7 gange så mange borgere, der er i hjemløshed, end de talte borgere i tælleugen. Det vil sige, at der i 2019 var ca. 16.000 borgere i hjemløshed i løbet af hele året (Benjaminsen & Lauritzen, 2015; Benjaminsen, 2019).

Kortlægningen af borgere i hjemløshed i Danmark viser en stigning i antallet af registrerede borgere i hjemløshed i perioden fra 2009 til 2017, mens antallet har været svagt faldende fra 2017 til 2019. Faldet udgør 3 pct. og er dog så lille, at det ligger inden for den usikkerhed, der vil være i opgørelsen af hjemløshed, som er et komplekst fænomen, og som er opgjort på baggrund af indberetninger fra et stort antal lokale tilbud (Benjaminsen, 2019).

Registrerede borgere i hjemløshed i perioden 2009 til 2019

Oversigt over antallet af registrerede borgere i hjemløshed 2009-2019:

 • 2009: 4.998
 • 2011: 5.290
 • 2013: 5.820
 • 2015: 6.138
 • 2017: 6.635
 • 2019: 6.431 (Benjaminsen, 2019).

VIVE’s kortlægninger viser, at stigningen i hjemløshed i perioden 2009 til 2017 i særlig grad gør sig gældende blandt unge 19-29-årige og mennesker over 50 år. Dog er der sket et fald i antallet af unge i alderen 18-29 i hjemløshed fra 2017 til 2019, mens antallet af ældre i alderen 50 til 60+ var steget fra 2017 til 2019 (Benjaminsen, 2019).

18-24-årige i hjemløshed

Antallet af unge 18-24-årige i hjemløshed er steget fra 633 i 2009 til 1.278 i 2017, svarende til en stigning på 102 pct. Stigningen slog særligt igennem fra 2009-2013. Antallet af unge 18-24-årige i hjemløshed er dog faldet fra 1.278 i 2017 til 1.023 i 2019, svarende til et fald på 20 pct. (Benjaminsen, 2017; Benjaminsen, 2019).

25-29-årige i hjemløshed

Antallet af 25-29-årige i hjemløshed er steget fra 490 i 2009 til 1.014 i 2017, svarende til en stigning på 107 pct. Stigningen slog særligt igennem fra 2013-2017, hvor antallet af 25-29-årige i hjemløshed gik fra 617 til 1.014. Antallet af 25-29-årige i hjemløshed er dog faldet fra 1.014 i 2017 til 905 i 2019, svarende til et fald på 11 pct. (Benjaminsen, 2017; Benjaminsen, 2019).

50-59-årige i hjemløshed

Antallet af 50-59-årige i hjemløshed er steget fra 744 i 2009 til 1.131 i 2019, svarende til en stigning på 52 pct. (Benjaminsen, 2019).

60+-årige i hjemløshed

Antallet af borgere i hjemløshed i alderen fra 60 år og derover er steget fra 235 i 2009 til 414 i 2019, en stigning på 76 pct. (Benjaminsen, 2017; Benjaminsen, 2019).

Af det samlede antal mennesker i hjemløshed i 2019

 • udgør børn og unge under 18 år 0,2 pct.
 • udgør unge i alderen 18-24 år 16 pct.
 • udgør unge i alderen 25-29 år 15 pct.
 • udgør 30-39-årige 21 pct.
 • udgør 40-49-årige 22 pct.
 • udgør mennesker på 50 år og derover 26 pct. (Benjaminsen, 2019).

Antallet af børn i hjemløshed må ifølge den nationale kortlægning antages at være større, idet der er registreret 159 borgere i hjemløshed, som oplyser, at der opholder sig ét eller flere børn sammen med dem (Benjaminsen, 2019).

Geografisk fordeling af hjemløsheden

Den største andel af borgerne i hjemløshed er hjemmehørende i de store kommuner i Danmark:

 • 22 pct. af borgerne i hjemløshed er ved kortlægningen i 2019 registreret i København
 • 24 pct. i de københavnske omegnskommuner
 • 12 pct. i Aarhus
 • 4 pct. i Aalborg (Benjaminsen, 2019).

Fra 2009 til 2015 er antallet af borgere i hjemløshed særligt steget i de københavnske omegnskommuner, øvrige bykommuner og i Aarhus. I Aarhus Kommune er der en kraftig stigning i antallet af unge i hjemløshed. 44 pct. af borgerne i hjemløshed i Aarhus er mellem 18-29 år mod 30 pct. på landsplan (Benjaminsen, 2017).

Hjemløshed i Norden

I Danmark er antallet af borgere i hjemløshed steget siden 2009, men antallet er faldet lidt, 3. pct., i perioden 2017 til 2019. Modsat udviklingen i Danmark er hjemløsheden i Norge faldet med 36 pct. siden 2006 og i Finland er hjemløsheden faldet med 13 pct. siden 2005 (Kraka, 2018).

Oversigt over antallet af borgere i hjemløshed pr. 100.000 borgere i fire af de nordiske lande i 2017:

 • Norge: 67 ud af 100.000 borgere
 • Danmark: 115 borgere ud af 100.000 borgere
 • Finland: 129 ud af 100.000 borgere
 • Sverige: 143 ud af 100.000 borgere (Kraka, 2018).

Norge er det land i Norden, hvor der er færrest borgere i hjemløshed per indbygger (Kraka, 2018). Norge har siden 2000 arbejdet med flere initiativer til bekæmpelse og forebyggelse af hjemløshed, og en national evaluering peger på, at reduktionen i antallet af borgere i hjemløshed bl.a. skyldes den nationale politik på hjemløshedsområdet. I perioden fra 2005 til 2020 har der været to nationale strategier med fokus på hjemløshedsområdet: På vei til egen bolig (2005-2007) og Bolig for velferd (2014-2020) (Dyb, 2019).

I Finland er der lidt flere mennesker i hjemløshed pr. 100.000 borgere end i Danmark, men landet har formået at reducere antallet af borgere i hjemløshed siden 2005. Finland var det første af de nordiske lande, der etablerede en omfattende hjemløshedsstrategi, som baserede sig på Housing First-tilgangen. De første nationale programmer fokuserede både på at reducere antallet af borgere i langvarig hjemløshed og på forebyggelse. Programmerne blev efterfulgt af en handlingsplan med særligt fokus på social inklusion og forebyggelse. Programmerne og andre faktorer har medvirket til, at antallet af borgere i hjemløshed er faldet. Hvor 129 ud af 100.000 borgere levede i hjemløshed i 2017, er det tal i 2019 faldet til 83 borgere ud af 100.000. På nuværende tidspunkt arbejdes der mod en fuldstændig afskaffelse af hjemløshed i Finland (Kraka, 2018; ARA, 2020).

Læs om Housing First på Vidensportalen

Kilder

ARA – The Housing Finance and Development Centre of Finland (2020). Homelessness in Finland 2019. ARA – The Housing Finance and Development Centre of Finland.

Benjaminsen, L. (2019). Hjemløshed i Danmark 2019. National kortlægning. Kbh.: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Dyb, E. (2019). Færre bostedsløse: Hva er forklaringen?   NIBR-RAPPORT 2019:9. Oslo: By- og regionsforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet. 

Kraka (2018). Hjemløsebarometret: Dansk hjemløshed i nordisk perspektiv.. Udarbejdet i samarbejde med Hjem til Alle alliancen og Bikubenfonden. Kbh.: Bikubenfonden.

Senest opdateret 29-01-2021