Forside » Voksne » Stofmisbrug » Indsatser » MOVE - struktureret, forstærkende rusmiddelbehandling til unge

Vidensgrundlag

MOVE - struktureret, forstærkende rusmiddelbehandling til ungeMOVE er en effektiv evidensbaseret metode til samtalebehandling af unge mellem 15 og 25 år i ambulant individuel rusmiddelbehandling. ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen for MOVE er klart beskrevet med tydelige inklusions- og eksklusionskriterier for, hvilke borgere der har gavn af metoden. Det er også tydeligt beskrevet og afgrænset, hvilken problemstilling indsatsen skal løse. Med MOVE-metoden anvendes screeningsredskabet UngMap, der er et velegnet redskab til at identificere målgruppen. Der er beskrevet, hvordan man med metoden kan fastholde og inddrage borgeren i behandlingsforløbet. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren A.
Metode
MOVE-metoden er en manual- og evidensbaseret metode, der har MI og KAT som grundlæggende samtalemetodisk fundament, og dermed har MOVE en recovery-understøttende faglig tilgang. Det er beskrevet, hvilke kompetencer der er nødvendige for, at medarbejdere kan udføre behandling med metoden, herunder hvordan der kan opretholdes høj metodeintegritet. I manualen fremgår tjeklister mv. til understøttelse af metodefidelitet samt metodens kerneelementer. I metoden indgår en trivsels- og effektmonitorering, der løbende og systematisk dokumenterer borgerens resultatopnåelse. Metodens faser, intensitet og afslutning er beskrevet. Ligeledes følger metoden et fastlagt forløb, og hvilke aktiviteter borgeren forventes at deltage i. Det er beskrevet, hvilke faglige funktioner der skal varetage metoden, og hvem der har ansvaret for kerneaktiviteter. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren A.
Implementering
Der er i tilknytning til metoden udarbejdet en implementeringsevaluering, der indeholder 9 danske kommuners erfaringer med implementering af MOVE. Evalueringsrapporten beskriver, hvad der fremmer og hæmmer motivationen for at arbejde med metoden, og hvordan der med metoden kan skabes et godt samspil med fremherskende faglige værdier for området. Ligeledes beskrives, hvordan metodens nye elementer mest hensigtsmæssigt kan introduceres. Metoden kan anvendes uafhængigt af andre aktører, men metoden beskriver, at der i borgerens behandlingsforløb også skal være opmærksomhed på evt. andre behov for hjælp, borgeren kan have. Det er beskrevet, hvordan metoden i sit overordnede formål er samstemmende med de generelle formålsbeskrivelser for området. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren A.
Effekt
MOVE er afprøvet i en kontrolleret randomiseret undersøgelse af Center for Rusmiddelforskning i ni danske kommuner. Forskningsdesignet er internationalt valideret. Ligeledes er metodens screeningsredskab, UngMap, internationalt valideret. Der er i undersøgelsen undersøgt signifikansniveauer og effektevalueringen viser, at metoden er signifikant mere effektiv end andre afprøvede metoder. Center for Rusmiddelforskning har på baggrund af internationale studier udviklet metoden og har stået for den danske evaluering af metoden. Implementeringsevalueringen, der er udarbejdet i tilknytning til metoden, viser, at der er sammenhæng mellem fidelitet og effekt af behandlingen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren A.
Økonomi
Der er i 2018 foretaget en socialøkonomisk omkostningsvurdering (SØM) af metoden. Her er redegjort for ressourceforbruget ved at implementere og anvende metoden. SØM-vurderingen viser, at metoden er omkostningseffektiv. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren A.