Omfang

Der er ikke sikre tal for, hvor mange der oplever senfølger efter seksuelle overgreb i voksenlivet. Det estimeres, at 60-80 pct. af dem, der udsættes for seksuelle overgreb udvikler senfølger.

Claudia Katharina Strasser, Kirstina Stenager | Socialstyrelsen

Der findes ikke systematiske opgørelser over antal mennesker i Danmark, der har senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.

Der er dog lavet undersøgelser, der forsøger at estimere, hvor mange, der har været udsat for seksuelle overgreb og dermed potentielt kan have udviklet senfølger. Disse estimater er behæftet med en vis usikkerhed. Det skyldes bl.a., at opgørelserne bygger på forskellige definitioner af seksuelle overgreb. Det hænger også sammen med, at tallene ofte er baseret på ”selvrapportering”, og at det kan formodes, at ikke alle, som har været udsat for overgreb, nødvendigvis vil angive det (Christoffersen et al., 2013; Ottesen & Henze-Pedersen, 2021). En national undersøgelse af omfanget af fysisk og psykisk vold og seksuelle overgreb mod børn og unge konkluderer, at det faktiske antal børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb, vil være større, end undersøgelserne på området rapporterer (Oldrup et al., 2016).

I en repræsentativ dansk befolkningsundersøgelse af seksuelle overgreb blandt 24-årige fremgår det, at ca. to pct. af en årgang i deres barn- eller ungdom har været udsat for voldtægt begået af deres forældre eller værger. Tallet stiger til 3,4 pct., når der tages højde for flere typer af seksuelle overgreb, herunder berøring, blottelse, forsøgt og gennemført voldtægt samt andre typer seksuel adfærd” (Christoffersen et al., 2013).

Hvis man også medregner seksuelle overgreb begået af jævnaldrende er tallet endnu højere. I en repræsentativ og landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af seksuelle overgreb blandt 14-15 årige elever i 8. klasse, angiver seks pct. af de adspurgte, at de har oplevet forsøgt eller gennemført voldtægt. 20 pct. angiver, at de har oplevet ”uønskede seksuelle hændelser”, dvs. seksuelle aktiviteter, som er sket mod deres vilje, og hvor deres grænser er blevet overskredet. Det gælder for 15 pct. af drengene og 25 pct. af pigerne (Ottesen & Henze-Pedersen, 2021).

Det er langt de færreste seksuelle overgreb på børn og unge, som kommer til myndighedernes kendskab. I en dansk kohorteundersøgelse fremgår det, at 1,18 pct. af de danske børn og unge, som blev født mellem 1984-94, var ofre for et eller flere politianmeldte seksuelle overgreb mellem 2001-12. I alt er 679.683 skolebørn i alderen 7-18 år blevet fulgt (Christoffersen, 2020).

Det er ikke alle, som er blevet udsat for seksuelle overgreb i opvæksten, der oplever senfølger i voksenlivet. I et internationalt litteraturstudie fremgår det, at 20-40 pct. af dem, der har været udsat for seksuelle overgreb, ikke får senfølger. Omvendt betyder det, at omkring 60-80 pct. af de personer, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen, har eller vil udvikle senfølger (Fergusson,1999). Dette tal er på grund af manglende systematiske opgørelser forbundet med en stor usikkerhed og kan være større.

Kilder 

Christoffersen, Mogens N. (2020). Sexual crime against schoolchildren with disabilities: A nationwide prospective birth cohort study. Journal of Interpersonal Violence.

Christoffersen, Mogens N.; Amour, Cherie; Lasgaard, Mathias; Andersen, Tonny. E., & Elklit, Ask. (2013). The Prevalence of Four Types of Childhood Maltreatment in Denmark. Clinica Practice & Epidemiology in Health, 9, s.149-156.

Fergusson, David. M., & Mullen, Paul E. (1999). Childhood sexual abuse: An evidence based perspective. SAGE Publications, Inc.

Oldrup, Helene; Christoffersen, Mogens N.; Kristiansen, Ida L. & Østergaard, Stine V. (2016). Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark 2016. VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Ottesen, Mai H. & Henze-Pedersen, Sofie (2021). Fysisk vold og seksuelle overgreb mod børn. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Senest opdateret 04-11-2022