Civilsamfundsorganisationer med tilbud til voksne med senfølger

Der findes en række civilsamfundsorganisationer, der har tilbud til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen. Tilbuddene omfatter bl.a. socialfaglig rådgivning og psykoterapeutisk behandling.

Caroline Pagh Lund Henriksen & Claudia Katharina Strasser | Socialstyrelsen

Civilsamfundstilbud

Civilsamfundstilbud til voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen drives af forskellige aktører, som eksempelvis Centre for Seksuelt Misbrugte (CSM) og deres frivilligsektioner, Kvisten, LivaRehab og Landsforeningen Spor.

Frivilligsektionerne i Centre for Seksuelt Misbrugte

Frivilligsektionerne, som er en del af CSM, findes i Århus, Odense og København og tilbyder fx socialfaglig rådgivning, åben cafe, anonym telefon- og chatrådgivning og individelle rådgivningsforløb. Derudover tilbydes der også gruppeforløb, der især har fokus på den samhørighed og forståelse, voksne med senfølger kan opnå i samværet med ligesindede (CSM, u.å.a; Sølvbjerg, 2020).

De frivillige er ofte personer, som er uddannede inden for socialområdet, eller studerende på relevante uddannelser, såsom psykologi- eller socialrådgiverstuderende (CSM, u.å.a; Sølvbjerg, 2020).

Information om frivilligsektionernes tilbud

Information om frivilligsektionernes tilbud kan findes på CSM's hjemmesider

Kvisten

Kvisten tilbyder landsdækkende gratis psykoterapeutisk behandling individuelt og i grupper til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen. Kvisten har derudover en telefonrådgivning til mænd og kvinder med senfølger efter seksuelle overgreb, en støttende indsats gennem mande- og kvindetræf og forskellige rådgivningstilbud til unge med senfølger og deres pårørende.

Alle tilbud varetages af psykoterapeuter med godkendt uddannelse og psykologer. Mande- og kvindetræf ledes af en tovholder, der har personlige erfaringer med senfølger, samt en psykoterapeut eller psykolog (Kvisten, u.å.).

Information om Kvistens tilbud kan findes på Kvistens hjemmeside

LivaRehab

LivaRehab er et rehabiliteringstilbud, der tilbyder en helhedsorienteret og individuelt tilrettelagt indsats til mennesker med senfølger af skader fra sexsalg, incest, seksuelle overgreb og vold.

LivaRehab driver tre rehabiliteringscentre, som ligger i hhv. Hovedstadsområdet (København), Sydsjælland (Vordingborg) og Midtjylland (Århus). Derudover tilbydes der bl.a. anonym rådgivning og tværfaglig behandlingsforløb for mennesker, som har senfølger følgevirkninger af bl.a. seksuelle overgreb i barndommen og vold (LivaRehab, u.å.).

LivaRehabs indsatser drives af både lønnede medarbejdere og frivillige. Medarbejdergruppen består bl.a. af socialrådgivere, psykologer, psykiatere, ungevejledere, økonomirådgivere, jobcoaches m.fl. (LivaRehab, u.å.).

Du kan læse mere om LivaRehabs tilbud på LivaRehabs hjemmeside

Landsforeningen Spor

Landsforeningen Spor er en brugerorganisation for voksne med senfølger af seksuelle overgreb og tilbyder bl.a. erfaringsbaseret telefonrådgivning for voksne med senfølger af seksuelt misbrug i barndommen og ungdommen. Telefonrådgivningen varetages af frivillige, der selv har senfølger efter seksuelle overgreb, og som bruger deres personlige erfaringer i at støtte andre med lignende erfaringer (Pedersen, 2021).

Du kan læse mere om Landsforeningen Spor på Spors hjemmeside

Andre civilsamfundsorganisationer, der har tilbud til voksne med senfølger, er fx Selvhjælp i Kolding, Haderslev og Aabenraa, Joan-søstrene og KRIS (Kristen rådgivning og terapi for incestofre og seksuelt misbrugte) (Socialstyrelsen, 2015; KRIS, u.å.; Joan-Søstrene, 2021; Selvhjælp Haderslev, u.å.; Kolding Selvhjælp u.å.; Aabenraa Selvhjælp, u.å.).

Hvilken rolle spiller frivillige indsatser for voksne med senfølger?

Frivillige indsatser kan være et vigtigt element i at støtte og tilbyde sociale fællesskaber til voksne med senfølger og kan tilbydes før, under eller efter et behandlingsforløb eller uafhængigt af behandlingsforløb.

I forbindelse med behandlingsforløb kan de frivillige indsatser i CSM og i de frivillige organisationer understøtte den forandringsproces, der er i fokus i behandlingen. Brugerne af de forskellige frivillige tilbud giver udtryk for, at de frivillige indsatser i mange tilfælde har positive effekter for dem. Fx udtrykkes det, at de frivillige indsatser generelt skaber grundlag for personlig udvikling og kan bidrage til at skabe og fastholde relationer (Socialstyrelsen, 2015; CSM, u.å.a; Sølvbjerg, 2020).

Ifølge lederen af CSM Syds frivilligsektion understøtter de frivillige, at voksne med senfølger bliver bedre til at danne relationer. Det er en fordel, at der i de frivillige indsatser ikke er en fast tidsramme for, hvor længe tilbuddet kan benyttes. Brugere af de frivillige tilbud kan derimod deltage, så længe de oplever behov (Sølvbjerg, 2020).

Kilder

CSM (u.å.a). Om CSM centrene. Tilgængelig fra: https://csm-danmark.dk/om-csm-centrene/ [lokaliseret 17-02-2021].

CSM (u.å.b). Om CSM Midt Nord. Tilgængelig fra: https://csm-danmark.dk/midt-nord/om-csm-midt-nord/ [lokaliseret 17-02-2021].

CSM (u.å.c). Om CSM Syd Frivillig; Historie. Tilgængelig fra: https://csm-danmark.dk/syd-frivillig/om-csm-syd-frivillig/historie/ [lokaliseret 17-02-2021].

Joan-Søstrene (2021). Rådgivning. Tilgængelig fra: https://joan-soestrene.dk/radgivning/ [lokaliseret 28-02-2021].

Kolding Selvhjælp (u.å.). Selvhjælpsgrupper. Tilgængelig fra: https://koldingselvhjaelp.dk/brug-for-hjaelp/selvhjaelpsgrupper/ [lokaliseret 28-06-2021].

KRIS (u.å.). Hvad er Kris? Tilgængelig fra: https://kris-dk.dk/hvad-er-kris/ [lokaliseret 23-02-2021].

Kvisten (u.å.). Kvindetræf – når du savner at spejle dig i nogle, der selv har oplevet seksuelle overgreb. Tilgængelig fra: https://kvistene.dk/kvindetraef/ [lokaliseret 23-02-2022].

Landsforeningen Spor (2021). Om Spor. Tilgængelig fra: https://www.landsforeningen-spor.dk/om_spor/ [lokaliseret 23-02-2021].

LivaRehab (u.å.). Om os. Tilgængelig fra: https://livarehab.dk/om-os/ [lokaliseret 15-03-2022].

Pedersen, Flemming H., sekretariatsleder Landsforeningen Spor (2021). Interview. Maj 2021.

PwC & Videnscenter for Psykotraumatologi (2019). Analyse af senfølgeområdet. Afrapportering. Odense: Socialstyrelsen.

Selvhjælp Haderslev (u.å.). Grupper lige nu. Tilgængelig fra: https://haderslev-selvhjaelp.dk/grupper-lige-nu/ [lokaliseret 28-06-2021].

Socialstyrelsen (2015). Indsatser i de frivillige centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Odense: Socialstyrelsen.

Sølvbjerg, Susanne, leder, Center for Seksuelt Misbrugte (2020). Interview. CSM Syd Frivilligsektion. November 2020.

Aabenraa Selvhjælp (u.å.). Velkommen til Aabenraa Selvhjælp. Tilgængelig fra https://aabenraa-selvhjaelp.dk/ [lokaliseret 28-06-2021].

Senest opdateret 21-04-2022