Forside » Voksne » Recovery » Indsatser » Livshistoriefortællinger

Vidensgrundlag

LivshistoriefortællingerLivshistoriefortællinger er en metode, der kan anvendes til at dele historien om eget liv med andre i grupper eller på tomandshånd og som kan bidrage til, at borgeren får en større forståelse og accept af sin tilværelse og af sig selv. I Danmark peger praksiserfaringer på, at livshistoriefortællinger er recovery-fremmende.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Livshistoriefortællinger er særlig dokumenteret over for ældre, men det tyder på, at flere forskellige målgrupper kan have gavn af tilgangen. Livshistoriefortællinger er egnet til borgere, der har oplevet krise, tab af mening og er i en recovery-proces. Der findes praksiserfaringer fra Danmark, hvor borgere med forskellige psykiske vanskeligheder og fagprofessionelle udtrykker, at det at arbejde med livshistorien har haft en positiv effekt på borgerens recovery-proces. Der mangler stærkere dokumentation af brugen af Livshistoriefortællinger over for målgruppen af borgere med psykiske vanskeligheder. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren C.
Metode
Der findes flere grene af Livshistoriefortællinger, som kan anvendes på forskellige måder. Livshistoriefortællinger kan anvendes individuelt mellem en borger og en fagprofessionel eller i en gruppe, hvor flere fortæller om deres liv, og hvor en eller flere fagprofessionelle faciliterer forløbet. Tilgangens teoretiske fundament er velbeskrevet. Der findes ikke redskaber, som understøtter metodeintegriteten, ligesom der heller ikke er en fast uddannelse i Livshistoriefortællinger. Der er dog identificerede en række kerneelementer i tilgangen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren C.
Implementering
Livshistoriefortællinger anvendes flere steder i Danmark, dog i forskellige fortolkninger. Der foreligger ingen dokumenterede implementeringserfaringer hverken fra Danmark eller udlandet. Søndervangen beskriver imidlertid nogle anbefalinger til implementeringen af tilgangen. Der fremgår ingen beskrivelser eller standarder for løbende og systematisk opfølgning på indsatsens implementering. En generel udfordring i forhold til implementering er, at Livshistoriefortællinger ikke er beskrevet mere konkret, og at der ikke eksisterer manualer eller redskaber, som kan sikre den konkrete og systematiske implementering og anvendelse af Livshistoriefortællinger. Der findes ikke en autoriseret kursusudbyder (december 2017), men flere private udbydere tilbyder kurser og uddannelse i Livshistoriefortællinger. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren C.
Effekt
Danske erfaringer tyder på, at anvendelsen af Livshistoriefortællinger kan fremme recovery hos voksne med psykiske vanskeligheder. Dertil er effekten af tilgangen Life Review, som ligner den danske Livshistoriefortællinger, godt belyst af både RCT-studier og metaanalyser. Her viser effekten sig ved færre depressive symptomer og øget mental sundhed hos ældre voksne (+55 år). Men de forskellige tolkninger af Livshistoriefortællinger gør det vanskeligt at sammenligne effekterne på tværs af forskellige studier og lande. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren C.
Økonomi
Der er ikke fremkommet viden om økonomi i den systematiske søgning. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren D.