Forside » Voksne » Recovery » Indsatser » Feedback Informed Treatment

Vidensgrundlag

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment (FIT) er et evidensbaseret dialog- og evalueringsredskab, der er udviklet til fagprofessionelle på tværs af målgrupper. FIT anvendes på tværs af sektorer. Formålet med FIT er at evaluere og forbedre kvaliteten og effektiviteten af indsatsen ved at inddrage feedback fra borgeren.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
FIT er en metametode, der kan anvendes til mange forskellige målgrupper, og det er klart, hvordan FIT kan evaluere og forbedre kvaliteten og effektiviteten i et behandlingsforløb. Alliancen mellem borger og behandler viser sig at være den vigtigste faktor for borgerens udbytte af terapien, og feedback giver borgeren en stemme og opbygger ejerskab af egen behandling, samtidig med at terapeuten kan udvikle og kvalificere sin praksis. FIT bygger på denne viden, og det antages, at dette har effekt for alle målgrupper. Brugen af FIT i den terapeutiske behandling er evalueret i en række studier med positive resultater over for forskellige målgrupper med psykiske vanskeligheder, fx borgere med spiseforstyrrelser, skizofreni, angst og depression. FIT afprøves også inden for bostøtteområdet og myndighedsarbejdet. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren A.
Metode
FIT er velbeskrevet i manualer og forskningslitteratur. Fundamentet for FIT er bl.a. den forskning, der er foretaget inden for terapi, hvor det viser sig, at relationen eller alliancen mellem behandler og borger har den største betydning for effekt hos borgeren i terapiforløbet. Borgerens progression monitoreres løbende gennem borgerens vurderinger på de validerede feedback-skemaer til behandleren. Det er nøje beskrevet, hvordan behandleren skal integrere de to skemaer i sine samtaler med borgeren, samt hvordan behandleren skal være opmærksom på at følge, aflæse og lytte efter, om der skal ske ændringer i behandlingen af borgeren. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren A.
Implementering
FIT kan og bliver implementeret på mange forskellige måder i Danmark. Metodeudvikler anbefaler i en manual, hvordan implementering af FIT bedst kan finde sted i en organisation, men det er vigtigt, at implementeringen af FIT tilpasses organisationen. Der er udviklet en tjekliste, der kan fungere som en form for parathedsanalyse i organisationen, der skal implementere FIT. I Danmark er erfaringerne, at implementeringen kan foregå på flere måder, alt afhængig af hvordan ledelse og organisation fungerer. Der skal dog i implementeringen anvendes FIT certificerede trænere. I 2017 initierede Socialstyrelsen et nationalt implementeringsnetværk for ledere, og derved understøttes implementeringen af FIT i Danmark. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren A.
Effekt
FIT er afprøvet i mange forskellige lande og kontekster, og der findes flere kontrollerede effektstudier af FIT. På baggrund af 13 randomiserede kontrollerede forsøg med mere end 12.000 individuelle forløb, konkluderes det, at Feedback fordobler effekten af indsatsen gennem systematisk og regelmæssig feedback. I dansk kontekst er studier og evalueringer af FIT på vej (forventes i 2018). På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren A.
Økonomi
Det er påvist, at FIT nedbringer antallet af dropouts, og at flere får det bedre i stedet for værre. Det er der i sig selv nogle økonomiske besparelser på. Der findes ikke nogen undersøgelser, der viser, hvad det koster at drive og implementere FIT i Danmark. På hjemmesiden for NREPP (the National Registry og Evidence-based Programs and Practies) findes en oversigt over udgifter i forbindelse med implementering af FIT, som metodeudvikler Scott D. Miller har udgivet. Socialstyrelsen har udarbejdet en omkostningsanalyse af FIT baseret på udgifter fra et familiecenter og botilbud. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren C.