Forside » Voksne » Recovery » Indsatser » Åben Dialog

Vidensgrundlag

Åben DialogÅben Dialog er en tværsektoriel tilgang, der fokuserer på inddragelse af borgerens selvvalgte private og fagprofessionelle netværk i forbindelse med psykiske vanskeligheder.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Åben Dialog er oprindeligt udviklet i psykiatrien, men kan som metametode anvendes bredt til mange forskellige målgrupper. Åben Dialog er velundersøgt i forhold til personer med svære psykiske vanskeligheder. Her tyder det på, at det er den del af målgruppen, som har de sværeste problematikker, som også har størst effekt af Åben Dialog. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren A.
Metode
Åben Dialog er en netværksinddragende tilgang, som oprindeligt er udviklet i Finland. Der foreligger et stærkt teoretisk fundament, som også indeholder en række principper og nøgleelementer, der kan understøtte dialogisk praksis. Tankegangen er, at forandringer og løsninger opstår i borgerens netværk gennem ændrede måder at tale sammen på. Ved at inddrage borgerenes netværk kan man mobilisere støtte til borgeren og aktivere netværkets ressourcer. Åben Dialog er velbeskrevet i en dansk manual. Anvendelsen af manualen forudsætter dog en efteruddannelse af de fagprofessionelle. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren A.
Implementering
Åben Dialog er under implementering i flere danske kommuner og helt eller delvist implementeret i flere regioner. Med Socialstyrelsens Åben Dialog-projekt (2014-2016) blev tilgangen systematisk implementeret i fem danske kommuner. Frem mod 2020 er Åben Dialog under implementering i mindst 16 danske kommuner. Herfra er indsamlet flere implementeringserfaringer, som tilsammen viser, at det er muligt at implementere Åben Dialog i kommuner og regioner. Der eksisterer en landsdækkende uddannelse i Åben Dialog samt flere lokale efteruddannelser, som også kan understøtte implementeringen af tilgangen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren A.
Effekt
Danske undersøgelser viser positiv virkning og effekt af Åben Dialog. Socialstyrelsens afprøvning af Åben Dialog i fem kommuner viste en positiv virkning på borgernes oplevelse af trivsel og mental sundhed. Et større dansk opfølgnings- og registerstudie fra 2018 viser, at unge, som modtog Åben Dialog, efterfølgende fik mindre brug for sundhedsydelser end unge i en matchet sammenligningsgruppe, som ikke havde fået tilbudt Åben Dialog. Opfølgnings- og registerstudier fra Finland underbygger resultaterne fra de danske undersøgelser. Her blev det påvist, at unge, som fik tilbudt Åben Dialog, fik kortere indlæggelser, reduceret behov for sociale ydelser samt reduceret brug af neuroleptika. Samtidig sås, at de pågældende unge i højere grad vendte tilbage til uddannelse og arbejde. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren A.
Økonomi
Der er foretaget en omkostningsvurdering i forbindelse med afprøvningen af Åben Dialog i de fem kommuner. Omkostningsvurderingen har imidlertid en række begrænsninger. Bl.a. er den foretaget i implementeringsfasen, hvor driften formodes dyrere, end når tilgangen er velimplementeret. I den økonomiske vurdering af implementering og drift af Åben Dialog fokuseres der udelukkende på omkostninger og ikke effekterne af Åben Dialog. Den økonomiske analyse viser dermed ikke, om Åben Dialog kan betale sig økonomisk. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren C.