Forside » Voksne » Recovery » Indsatser » Åben Dialog

Vidensgrundlag

Åben DialogÅben Dialog er en tværsektoriel tilgang, der fokuserer på inddragelse af borgerens private og professionelle netværk i forbindelse med psykiske vanskeligheder. Tilgangen lægger vægt på, at borgerens netværk udgør en ressource, som kan anvendes som et element i indsatsen eller behandlingen. ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Åben Dialog er oprindeligt udviklet i psykiatrien, men kan som metametode anvendes bredt til mange forskellige målgrupper. Åben Dialog er velundersøgt i forhold til personer med svære psykiske vanskeligheder, og her tyder det på, at det er den del af målgruppen, som har de sværeste problematikker, som også har størst effekt af Åben Dialog. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren A.
Metode
Åben Dialog er en netværksinddragende tilgang, som oprindeligt er udviklet i Finland. Der foreligger et stærkt teoretisk fundament, som også indeholder en række principper og nøgleelementer, der kan understøtte dialogisk praksis. Tankegangen er, at forandringer og løsninger opstår i borgerens netværk gennem ændrede måder at tale sammen på. Ved at inddrage borgerenes netværk kan man mobilisere støtte til borgeren og aktivere netværkets ressourcer. Åben Dialog er velbeskrevet i en dansk manual. Anvendelsen af manualen forudsætter dog en efteruddannelse af de fagprofessionelle. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren A.
Implementering
Åben Dialog er under implementering i flere danske kommuner. Med Socialstyrelsens Åben Dialog-projekt (2014-2016) blev tilgangen systematisk implementeret i 5 danske kommuner. Herfra er indsamlet flere implementeringserfaringer, som bl.a. beskriver flere opmærksomhedspunkter og barrierer, som har en betydning for implementeringen af tilgangen. Der eksisterer en landsdækkende uddannelse i Åben Dialog, som også kan understøtte implementeringen af tilgangen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren A.
Effekt
Socialstyrelsens afprøvning af Åben Dialog i 5 kommuner viste en positiv virkning på borgernes oplevelse af trivsel og mental sundhed. Effektstudier fra Finland påviser også en effekt i forhold til reduktion af psykoser, ligesom flere vender tilbage til arbejde eller uddannelse efter deltagelse i et Åben Dialog-forløb sammenlignet med en kontrolgruppe. Der mangler dog stadig mere forskning om effekten af Åben Dialog med større studier og stærkere forskningsdesign. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren C.
Økonomi
Der er foretaget en omkostningsvurdering i forbindelse med afprøvningen af Åben Dialog i de 5 kommuner. Denne har imidlertid en række begrænsninger, bl.a. er den foretaget i implementeringsfasen, hvor driften formodes dyrere, end når tilgangen er velimplementeret. I den økonomiske vurdering af implementering og drift af Åben Dialog fokuseres der udelukkende på omkostninger og ikke effekterne af Åben Dialog. Den økonomiske analyse viser dermed ikke, om Åben Dialog kan betale sig økonomisk. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren C.