Projekter i Socialstyrelsen om integrerede indsatser til borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

To af Socialstyrelsens projekter omhandler integrerede indsatser til mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug.

Sara Lindhardt & Camilla Hjørnholm Olsen | Socialstyrelsen

Socialstyrelsens projekt i Syddjurs, Hedensted, Ballerup og Egedal kommuner i samarbejde med Region Midt og Region Hovedstaden (2011-2014) har afprøvet en tværsektoriel integreret indsatsmodel for sindslidende med misbrug. Indsatsmodellen er udviklet med udgangspunkt i forskning på området som viser, at borgere med en psykisk lidelse og samtidigt misbrug ikke i samme grad opnår effekt af misbrugsbehandlingen, hvis ikke de samtidigt modtager behandling for deres psykiske lidelser (KL, 2012).

En tværsektoriel indsats giver gode resultater

En voksende forskningslitteratur understøtter, at integreret behandling er effektiv til borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug, der ofte også har en række af andre komplekse problemstillinger. Et kendetegn ved integreret behandling er, at ét team bestående af forskellige fagprofessionelle behandler de komplekse problemstillinger samtidigt (Mueser & Gingerich, 2013).

Forskellige indsatser der kan karakteriseres som integreret behandling har individuelle forskelle, men følgende fællestræk:

  • En stress- og skadesreducerende tilgang
  • Motivationsbaseret behandling, der tager udgangspunkt i forandringscirklen
  • Anvender strategier fra kognitiv adfærdsterapi
  • Recovery-orienteret støtte
  • Inddrager borgerens sociale netværk (Mueser & Gingerich, 2013).

Evalueringen af de fire kommuners afprøvning af den tværsektorielle indsatsmodel viser i overensstemmelse med forskningen, at det styrkede tværfaglige samarbejde fører til en bedre koordineret indsats for borgerne. To tredjedele af borgerne oplever, at de i højere grad har fået mere styr på deres livssituation i kraft af støtten fra det tværfaglige team. Cirka 50 pct. af borgerne er mere motiverede for at indgå i behandlingsforløb.

Modellen er udviklet på basis af viden om eksisterende praksis i projektkommuner og – regioner samt med inspiration fra en amerikansk integreret behandlingsmodel udviklet af amerikanske Kim Mueser et al. 

Borgeren tilknyttes et tværfagligt team, som leverer en fælles tværfaglig indsats direkte til borgeren. I den integrerede indsats arbejdes der med følgende elementer:

  • Ledelse og tovholder ift. den daglige koordinering af det tværsektorielle samarbejde
  • Strukturer og rammer
  • Tværfagligt team
  • Opsøgende tilgang
  • Fælles processer og redskaber vedrørende udredning, handleplaner, indsatser og opfølgning (Socialstyrelsen, 2015).

Afprøvning af ACT

Et andet eksempel på en integreret indsats til denne målgruppe er Assertive Community Treatment (ACT). Der er dokumentation for, at ACT kan modvirke, at borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug frafalder behandling og genindlægges på hospital (Helsedirektoratet, 2011).

Skanderborg og Københavns Kommune deltog i Socialstyrelsens projekt (2015-2017), hvor ACT-metoden blev afprøvet over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug, som havde omfattende tværfaglige støttebehov og ikke drog nytte af ordinær behandling.

Det centrale i ACT‐metoden er, at borgeren tilknyttes et tværfagligt team, som leverer den samlede indsats direkte til borgeren, så borgeren har færrest mulige kontakter på tværs af afdelinger og sektorer.

Indsatsen er helhedsorienteret og individuelt tilpasset borgerens behov og ønsker. Det betyder, at borgerens samlede rehabiliterings- og behandlingsbehov dækkes af ACT‐teamet. Der kan være behov for hjælp til økonomi eller anden sagsbehandling, psykiatrisk‐, sundheds‐ og misbrugsbehandling, hjælp med henblik på uddannelse, beskæftigelse, opretholdelse af bolig, træning af sociale kompetencer med mere.

Læs evaluering af afprøvning af ACT-metoden her

Andre eksempler fra praksis

Vista Balboa i Odense Kommune har et opsøgende ACT-team til borgere med sindslidelser og misbrug (Vista Balboa, 2015). Desuden er OPUS-teams fra den regionale psykiatri et andet eksempel på etablerede ACT-teams i Danmark (Socialstyrelsen, 2015).

Kilder

Deloitte & Socialstyrelsen (2015). Integreret indsats for borgere med sindslidelse og misbrug – Evalueringsrapport.

Helsedirektoratet (2011). Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser..

KL (2012). En styrket misbrugsbehandling