Nationale og internationale retningslinjer

Der er i gennem de seneste år udarbejdet en række nationale og internationale retningslinjer, der på forskellig vis anviser veje til at arbejde med mennesker med psykiske vanskeligheder og misbrug.

I denne artikel giver vi et overblik over de relevante retningslinjer. Vi har alene udvalgt retningslinjer udarbejdet på nationalt niveau – i både Danmark og Europa. Udviklingen og kvalificeringen af de forskellige retningslinjer er typisk sket i samarbejde med forskere, fageksperter og i nogle tilfælde brugerrepræsentanter. Retningslinjerne omfatter bl.a. anbefalinger ift. screening og udredning, behandling, opfølgning og brugerinddragelse.

Dette udpluk af både tidligere, aktuelle og fremtidige retningslinjer er alle målrettet fagprofessionelle og beslutningstagere, som arbejder med målgruppen. I det følgende præsenteres retningslinjer der er:

  • Specifikt målrettet arbejdet med mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug, og
  • Generelt målrettet arbejdet med mennesker med primært psykiske vanskeligheder eller misbrugsproblematikker, men som også vurderes relevante ift. mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug.

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner – for borgere med svære psykiske lidelser og samtidigt misbrug, som behandles ambulant i psykiatrien og/eller borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug, som har meget komplekse sociale problemstillinger, Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen, 2014.

Formålet med de individuelle koordinerende indsatsplaner er at støtte op om de enkelte regioner og kommuners generelle forpligtigelse til at sikre, at alle borgere kan modtage psykiatrisk behandling samt behandling for alkoholafhængighed og stofmisbrug. De individuelle koordinerende indsatsplaner skal skabe overblik over borgerens aktuelle udfordringer og koordinere de indsatser, der skal sættes i værk i det psykiatriske ambulatorium og den kommunale stof- og alkoholbehandling.

Retningslinjerne indeholder bl.a. en beskrivelse af den koordinerende funktion og af hvilke øvrige aktører, der med fordel kan indgå i samarbejdet om udarbejdelsen af en koordinerende indsatsplan. Desuden indeholder retningslinjerne en samlet indsatsplansskabelon til fagpersoner. Indsatsplanen omfatter følgende elementer: Stamdata og samtykke, afdækning af borgerens situation, beskrivelse af de primære eller akutte udfordringer, prioritering af indsatser og opfølgning på indsatsplaner. 

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse, Sundhedsstyrelsen, 1. kvartal 2016.

Formålet med retningslinjen er at beskrive den foreliggende evidens og komme med anbefalinger for udvalgte elementer inden for udredning og behandling af personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse.

Retningslinjen omfatter anbefalinger indenfor følgende temaer: Systematisk opsporing af psykisk lidelse, systematisk opsporing af alkoholafhængighed, integreret/koordineret behandlingsforløb eller sekventielt behandlingsforløb, døgnbehandling eller ambulant behandling, behandling af personer med alkoholafhængighed og personlighedsforstyrrelse, familie-/netværksorienteret behandling, udgående/opsøgende indsatser, efterbehandling/opfølgning og farmakologisk behandling af alkoholafhængighed.  

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølgning av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser, Helsedirektoratet, 2012.

Det overordnede formål med de norske retningslinjer er både at fremme og bedre livskvalitet hos personer med ROP-lidelser, og at bidrage til at personer med ROP-lidelser får det tilbud de har behov for. Retningslinjen omhandler tre hovedområder: 1) Information om samtidige psykiske lidelser og ruslidelser, 2) anbefalede metoder for kortlægning og diagnosticering af samtidige psykiske lidelser og ruslidelser og 3) anbefalet psykosocial behandling og opfølgning ift. personer med samtidig psykiske lidelser og ruslidelser. 

NICE Guidelines

Severe mental illness and substance misuse (dual diagnosis): community health and social care services, National for Health and Care Excellence, UK, efterår 2016.
Det forventede formål med disse guidelines: This guideline will make recommendations for service organisation and delivery to meet the wider health and social care needs of people with dual diagnosis.

National klinisk retningslinje for behandling af patienter med skizofreni og komplekse behandlingsforløb -  vedvarende symptomer, misbrug eller mangelfuld behandlingstilknytning, Sundhedsstyrelsen, 2015.
Formålet med den nationale kliniske retningslinje er at give evidensbaserede anbefalinger for farmakologisk behandling samt for psykoterapeutiske og psykosociale interventioner til patienter med skizofreni og komplekse behandlingsforløb.                                                          

Retningslinjen omfatter anbefalinger ift. 10 indsatser indenfor tre overordnede temaer som: 1) Farmakologisk behandling, 2) psykoterapeutiske og psykosociale interventioner og 3) misbrug og mangel behandlingstilknytning. Særligt anbefalingerne ift. indsats 9 om kognitiv adfærdsterapi og Motivational Interviewing ved misbrug af cannabis og/eller centralstimulerende stoffer og indsats  10 om Assertive Community Treatment (ACT) er relevante ift. målgruppen af mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug.  

Nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling, Socialstyrelsen, 1. kvartal 2016.

Formålet med retningslinjerne er at give kommunerne et fælles grundlag for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af den sociale stofmisbrugsbehandling, så indsatsen i højere grad bygger på forskning og gode erfaringer fra praksis. De nationale retningslinjer skal desuden understøtte en helhedsorienteret og koordineret stofmisbrugsbehandling, der har fokus på recovery og rehabilitering.

Retningslinjerne indeholder otte overordnede anbefalinger, indenfor hvilke der er udarbejdet en række forskellige retningslinjer. Anbefalingerne omfatter: Systematisk screening og udredning, helhedsorienteret behandlingsplan, anvendelse af aktuelt bedste viden, borgerinddragelse, integreret stofmisbrugsbehandling og social støtte, tilgængelig og rummelig stofmisbrugsbehandling, systematisk dokumentation og tværfaglig sammensætning af behandlere. Retningslinjerne er således også relevante for arbejdet med mennesker med både psykiske vanskeligheder og misbrug i misbrugsbehandlingsregi. Anbefalingerne vedrørende systematisk screening og udredning omfatter konkrete screeningsanvisninger ift. psykiske vanskeligheder.

Kilder

Socialstyrelsen (2014). Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner. Odense: Socialstyrelsen.

Helsedirektoratet (2012). Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser Sammensatte tjenester – samtidig behandling (pdf). Oslo: Helsedirektoratet. 

Sundhedsstyrelsen (2015). National klinisk retningslinje for behandling af patienter med skizofreni og komplekse behandlingsforløb. Kbh.: Sundhedsstyrelsen.

Senest opdateret 02-02-2016