Forside » Voksne » Psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug » Indsatser » Motivational Interviewing (MI)

Vidensgrundlag

Motivational Interviewing (MI)Brugen af Motivational Interviewing (MI) øger fremmøde blandt borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug, og kan på den måde være startskuddet til, at borgeren får effekt af sin behandling.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen der modtager MI er bred og ikke alene målrettet MI, fordi metoden ofte indgår som én del af en behandlingsindsats. Der er ingen specifikke in- eller eksklusionskriterier for hvem der kan profitere af MI. Forskning viser, at det ikke nødvendigvis er alle med psykiske vanskeligheder og et samtidigt misbrug, der profiterer af MI, men det beskrives ikke nærmere, hvem som evt. ikke profiterer af MI. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for MI’s målgruppe scoren C.
Metode
Metoden bag MI er forholdsvis velbeskrevet. Typisk består et forløb af én eller flere MI-samtaler, som fokuserer af fire centrale processer: Engagering, fokusering, fremkaldelse og planlægning. Der er opstillet klare mål for forløbet; nemlig at fremkalde borgerens egen motivation og forandringsudsagn at få borgeren til at foretage forandringer. Metoden er begrundet i relevant motivationsteori udviklet af Miller og Rollnick, og MI har i sammenhæng med eks. Kognitiv adfærdsterapi dokumenteret effekt ift. forbedret livskvalitet. MI kan benyttes både i individuelt tilrettelagte forløb såvel som i strukturerede gruppeforløb. Det er beskrevet, at medarbejderne skal være uddannede og trænede i MI-metoden, og at det er væsentligt at medarbejderne i deres rådgivning kan udvise oprigtig medfølelse og accept for borgeren. Der findes redskaber som understøtter metodeintegriteten i MI, og de er oversat dansk. Det fremgår ikke om der i metoden er indbygget monitoreringsstandarder. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for MI’s metode scoren B.
Implementering
Selvom MI er meget udbredt i Danmark, findes der ikke dokumenterede implementeringserfaringer vedrørende mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug i dansk kontekst. For at implementere MI forudsættes det, at organisationen har medarbejdere som er uddannede og trænede i MI. Der henvises til www.motivationalinterviewing.org, hvor det fremgår, hvilke forventninger, der forbindes med de forskellige former for MI-træning, og hvor der også findes øvelser som sigter mod at implementere MI med metodetrofasthed. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for implementering af MI scoren C.
Effekt
Forskning i at anvende MI til målgrupper med andre problemer end misbrug er i en indledende fase. Der er dog udført en del forskning på målgruppen af borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug. Flere velkontrollerede RCTs og et Cochrane review fra 2013 konkluderer, at MI kan anvendes til at motivere mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug ift. fremmøde. Der findes desuden effektstudier, der påviser effekt af MI ift. reduceret alkoholindtag, øget livskvalitet og i mindre omfang et let fald i cannabismisbrug. De foreløbige studier inden for målgruppen af borgere med psykiske vanskeligheder og samtidig misbrug har dog flere begrænsninger. Fx er flere studier baseret på få deltagere og der indgår ikke en kontrolgruppe. Desuden kan studierne være så forskellige, at de kan være svære at sammenligne på tværs. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for effekten af MI scoren B.
Økonomi
Der er ved Socialstyrelsens litteratursøgning ikke fremkommet studier der beskriver, hvilke omkostninger der er forbundet med brugen af MI. Der er ligeledes ikke fremkommet studier, der indeholder en økonomisk evaluering af indsatsen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for MI’s økonomi scoren D.