Forside » Voksne » Psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug » Indsatser » Kognitiv adfærdsterapi (CBT) til borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

Vidensgrundlag

Kognitiv adfærdsterapi (CBT) til borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrugCBT reducerer misbrug hos borgere i misbrugsbehandling og psykiske vanskeligheder hos borgere i psykiatrisk behandling. Der mangler fortsat kvalificerede effektstudier, der kan belyse effekten af CBT hos borgere med både psykiske vanskeligheder og misbrug. ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Der er ikke klare in- og eksklusionskriterier for hvilke mål- og delmålgrupper CBT er særligt virksom overfor. Den eksisterende forskning beskriver primært den del af målgruppen, som har svære psykiske vanskeligheder og eksempelvis alkoholmisbrug. Samtidigt findes der et studie som viser, at gruppen af borgere med personlighedsforstyrrelser ikke synes at profittere af CBT. Støtteredskaber til at afgøre, om den enkelte borger er i målgruppen for indsatsen er ikke beskrevet. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for CBT’s målgruppe scoren C.
Metode
CBT er som metode teoribaseret og underlagt omfattende forskningsstudier. Kognitive arbejdsredskaber er oversat I rigt mål til en dansk kontekst – og anvendes også bredt I Danmark. Indsatsens konkrete elementer er beskrevet i fx hjemmeopgaver m.v. ved individuel terapi, og i detaljerede manualer der angiver temaer m.v. i gruppeforløb. Intensitet og længde af forløb er ikke klart beskrevet. Forskningen om CBT beskriver ikke, om der er indbyggede monitoreringsredskaber integreret I metoden. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for CBT’s metode scoren B.
Implementering
Det er tvivlsomt hvor moden CBT til borgere med psykiske vanskeligheder og misbrug er i en dansk kontekst, da der ikke er tilstrækkeligt med dokumenterede erfaringer på feltet. Ved temaets udarbejdelse har det kun været muligt for Socialstyrelsen at finde dokumenterede erfaringer fra Region Hovedstaden (beskrevet i artiklen). Der er grundet det spinkle erfaringsgrundlag heller ikke dokumenterede og forskelligartede erfaringer med hvilke forudsætninger og barrierer, der ofte vil forekomme i implementeringen af CBT til borgere med psykiske vanskeligheder og misbrug. Der er i litteratursøgningen fremkommet en dansk evaluering fra regional psykiatrien, der peger på forhold/rammer, der er væsentlige for at understøtte indsatsens formål: at skabe et støttende miljø, hvor målgruppen selv kan udvikle færdigheder til at håndtere deres problemer. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for implementering af CBT scoren C.
Effekt
Der foreligger systematiske reviews og randomiserede, kontrollerede forsøg, der påviser at CBT har effekt overfor mennesker med enten misbrug eller psykiske vanskeligheder, men der findes kun et fåtal af studier, der undersøger målgruppen som har begge problematikker. Disse studier viser ikke signifikant effekt, men vurderer det til at være sandsynligt, at indsatsen også har effekt overfor denne målgruppe. Der er ikke fundet nogle nordiske effektstudier ift. mennesker med psykiske vanskeligheder og misbrug. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for effekten af CBT scoren C.
Økonomi
Der er ved Socialstyrelsens litteratursøgning ikke fremkommet studier, der beskriver, hvilke omkostninger der er forbundet med brugen af CBT. Der er ligeledes ikke fremkommet studier, der indeholder en økonomisk evaluering af indsatsen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for CBTs økonomi scoren D.