Forside » Voksne » Prostitution » Målgruppe

Målgruppe

Der findes ingen aktuel opgørelse over omfanget af kvinder og mænd, der sælger sex i Danmark. Borgere i prostitution er meget forskellige. Fælles er, at økonomi ofte angives som en vigtig faktor for, at man starter og bliver fastholdt i prostitution. Prostitution er lovligt i Danmark.

| Socialstyrelsen

Det er vanskeligt at opgøre, hvor mange borgere der er i prostitution i Danmark. Frem til 2014 beregnede Socialstyrelsen antallet af borgere i prostitution (Socialstyrelsen, Kontoret for voksne med sociale problemer, 2014), men metoden, der blev benyttet, giver ikke længere et retvisende billede. Borgere i prostitution registreres ikke hos myndigheder. Opgørelser på området hviler som regel på den synlige del af prostitutionen. Antallet af borgere, der sælger sex via mindre synlige kontaktformer som fx apps og chatrum på internettet, er vanskeligt at opgøre og derfor typisk ikke medtaget. Samtidig kan samme person have mange forskellige annoncer/profiler på tværs af prostitutionsformer.

De fleste borgere i prostitution er kvinder, mens kunderne primært er mænd. Men både kvinder og mænd køber sex, og både kvinder og mænd sælger sex (Kofod, et al. 2011).

Borgere, der sælger sex, er forskellige. En del har problemer relateret til prostitution, mens andre ikke oplever problemer forbundet med at sælge sex (Kofod, et al., 2011 & Socialstyrelsen & SFI, 2011). Nogle borgere, der prostituerer sig, er socialt inkluderede og økonomisk uafhængige af prostitution, mens andre er socialt ekskluderede og afhængige af indtægten fra prostitution. En del borgere i prostitution må forventes at befinde sig et sted imellem de to yderpunkter (Kofod et al. 2011).

For udsatte borgere i prostitution er der som regel flere andre sociale problemer, der spiller sammen med prostitution.Det kan fx være misbrug, hjemløshed og psykisk sårbarhed. Samtidig har flere dårlig økonomi (Kofod et al., 2011 & Henriksen et al., 2017).

Prostitution og lovgivning

Prostitution blev afkriminaliseret i 1999. Det er med andre ord lovligt både at sælge og købe seksuelle ydelser af personer over 18 år (Justitsministeriet). Det er dog ikke lovligt at købe seksuelle ydelser af personer under 18 år, og overtrædelse af loven kan medføre straf efter straffeloven. Det er køberen af den seksuelle ydelse, der begår en strafbar handling og ikke den unge, der sælger ydelsen (Bekendtgørelse af straffeloven, § 224).

Prostitution er ikke anerkendt som erhverv i Danmark. Det betyder, at prostitution ikke kan betragtes som et arbejde eller en branche (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2017). Mennesker, der prostituerer sig, kan derfor ikke være medlem af en A-kasse eller fagforening på baggrund af deres prostitution.

Borgere, der prostituerer sig, skal betale skat af prostitutionsindtægten og registrere sig som selvstændige erhvervsdrivende hos SKAT. Der er dog ikke nogen branchekode for prostitution, hvilket betyder, at borgerne ikke registreres med prostitution som erhverv. Borgere, der har indtægter på over 50.000 kr. årligt fra selvstændig virksomhed skal momsregistreres (Skattestyrelsen, 2018 & Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2017).

Rufferi er strafbart efter Straffelovens § 224. Det er derfor ulovligt at ansætte personer i prostitution og at tilskynde andre til prostitution.

Debutalder

Debutalderen for prostitution varierer. SFIs kortlægning af prostitution i Danmark fra 2011 viser, at cirka halvdelen af de 290 deltagere i den kvantitative del af kortlægningen begyndte i prostitution, inden de var fyldt 30 år. Ti procent angav, at de modtog penge for seksuelle ydelser, før de var fyldt 18 år. Mindre end ti procent startede med at sælge seksuelle ydelser, efter de var fyldt 50 år (Kofod et al., 2011).

Årsager til at starte i prostitution

Der kan være flere grunde til at gå ind i prostitution. Økonomi bliver ofte nævnt som en årsag til at starte i prostitution og som motivation for at blive i prostitution. Nogle ser prostitution som en god indtægtskilde, mens andre har så dårlig økonomi, at de føler sig presset til at gå ind i prostitution.

Derudover kan finansieringen af et misbrug spille en afgørende rolle, ligesom seksuel nysgerrighed og det, at salg af sex er normalt i ens netværk, kan have betydning for beslutningen om at sælge seksuelle ydelser og opstart i prostitution (Kofod et al., 2011 & Henriksen et al., 2017).

Uddannelse og forsørgelse

Der kan ikke siges noget entydigt om uddannelsesniveauet for borgere i prostitution. Det ser dog ud til, at borgere i gadeprostitution har et lavere uddannelsesniveau end borgere i escort- og klinikprostititution. Prostitution var den primære indtægtskilde for ca. halvdelen af de 290 borger, der indgik i SFIs kvantitative del af kortlægningen af prostitution i Danmark fra 2011 (Kofod et al., 2011). Næsten to tredjedele af de 147 borgere, der fik et 12-måneders CTI-forløb i projektet Exit Prostitution, modtog kontanthjælp eller førtidspension. Størstedelen af deltagerne havde folkeskolen som højeste fuldførte uddannelsesniveau (Henriksen et al., 2017).

Læs mere om Exit Prostitution og CTI-forløb til borgere med prostitutionserfaringer på Vidensportalen

Mænd i prostitution

Der findes meget lidt viden om mænd, der sælger sex. Mænd i prostitution kan opleve en dobbeltstigmatisering, fordi mandlig prostitution bliver forbundet med homoseksualitet. Mænd i prostitution sælger primært seksuelle ydelser til mænd. Mænd, der sælger seksuelle ydelser til mænd, er ikke nødvendigvis homoseksuelle. Dobbeltstigmatiseringen gør det svært for mænd at være åbne om, at de sælger sex, og nogle undersøgelser peger på, at mænd i prostitution kan være endnu mere tilbageholdende med at tale om deres prostitution end kvinder (Kofod et al., 2011 & Lautrup & Heindorf, 2003).

Mænd bruger ofte internettets chatfora og apps til at etablere kontakt til kunder. Kontakten til mænd, der køber seksuelle ydelser af mænd, etableres også på fx barer i det homoseksuelle miljø (Kofod et al., 2011).

Kilder

Bekendtgørelse af straffeloven, LBK nr. 1156 af 20/09/2018. § 233 og § 224. Tilgængelig fra: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202516 [Lokaliseret 15-01-2019]

Henriksen, Theresa et. al. (2017). Exit Prostitution. Evaluering af CTI-forløb for borgere med prostitutionserfaring. København: SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Justitsministeriet. Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Afkriminalisering af prostitution m.v. samt kriminalisering af kunder til prostituerede under 18 år). 1998/1 LF 43. Tilgængelig fra: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=100818 [Lokaliseret 15-01-2019]

Kofod, Jens Erik et al. (2011). Prostitution i Danmark. En kortlægning. København: SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Lautrup, Claus & Heindorf, Jette (2003). Mandlig prostitution 2003. København: VFC Socialt Udsatte – Videns- & Formidlingscenter for Socialt Udsatte.

Skattestyrelsen (2018). Indkomst ved intim massage og prostitution. København: Skattestyrelsen.

Socialstyrelsen & SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (2011). Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede. Odense: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen, Kontoret for voksne med sociale problemer (2014). Prostitutionens omfang og former 2012/2013. København: Socialstyrelsen.

Uddannelses- og Forskningsministeriet (2017, 13. november). Lovregulerende erhverv: autorisation m.v. Uddannelses- og Forskningsministeriet. Tilgængelig fra: https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation/lovregulerede-erhverv [Lokaliseret 15-01-2019]

Publiceret: 15.01.2019. Sidst opdateret: 28.04.2020