Definition

Prostitution kan defineres som en handling, hvor mindst to handlende personer på markedsmæssige betingelser hhv. køber og sælger en prostitutionsydelse mod betaling. I Danmark skelnes mellem forskellige prostitutionsformer, der afspejler, på hvilken arena prostitutionen foregår.

Mogens Holm Sørensen & Heidi Jensen | Socialstyrelsen

Socialstyrelsen udarbejdede sammen med en række interessenter på prostitutionsområdet en definition på begrebet prostitution i 2010. 

Ifølge definitionen er prostitution en ”handling, hvor mindst to handlende personer på markedsmæssige betingelser henholdsvis køber og sælger en prostitutionsydelse mod betaling” (Wittrup-Jensen, 2010). 

I bemærkningerne til definitionen er der foretaget nogle konkrete afgrænsninger af prostitutionsbegrebet. Prostitutionsbegrebet omfatter således ikke:

  • Pornografi, da der skal være fysisk kontakt mellem køber og sælger.
  • Forhold, der falder under de strafferetlige regler. Det vil sige køb af seksuelle ydelser, der sælges af unge under 18 år, eller når der er tale om, at en borger tvinges af en anden til at sælge seksuelle ydelser (Wittrup-Jensen, 2010).

Lov om Social Service

I vejledningen til Lov om Social Service er prostitution nævnt som et socialt problem. Det er dog ikke alle borgere i prostitution, der oplever at have sociale problemer. Lov om Social Service peger på, at borgere, der er i prostitution eller på vej ind i prostitution, skal have mulighed for rådgivning og vejledning fra kommunerne (Børne- og socialministeriet, punkt 132).

Prostitutionsformer

Prostitution foregår på flere forskellige arenaer. Typisk benytter man i Danmark følgende opdeling af prostitutionsformer:

  • Gadeprostitution
  • Klinikprostitution
  • Escortprostitution
  • Barprostitution 
  • Privatprostitution (se fx Kofod et al., 2011:25)

Prostitutionsformerne karakteriserer som regel det sted, hvor der opnås kontakt mellem borgeren, der sælger sex, og borgeren, der køber sex, eller hvor de to parter har sex. En del borgere i prostitution er i flere forskellige prostitutionsformer enten samtidig eller på forskellige tidspunkter af deres liv. Kontakten etableres ofte via annoncer på internettet, i Ekstra bladet, via apps eller massageklinikkernes hjemmesider (Kofoed et al., 2011).

Læs mere om prostitution på Socialstyrelsens hjemmeside

Gråzoneprostitution og sugardating

Begreberne gråzoneprostitution og sugardating anvendes ofte i den offentlige debat. Begreberne er ikke entydigt definerede og bruges forskelligt af aktørerne på prostitutionsområdet og parterne i prostitutionsdebatten. Gråzoneprostitution og sugardating betegner typisk handlinger, hvor seksuelle ydelser byttes for gaver, rejser, goder eller lignende, og hvor der ikke altid er en klar aftale om betalingen for de seksuelle ydelser. Det kan variere, om der også indgår penge i udvekslingen.

Kilder

Kofod, Jens Erik et al. (2011).  Prostitution i Danmark. En kortlægning.. København: SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Wittrup-Jensen, Helle (2010). Prostitutionsbegreber. Afrapportering. Odense: Servicestyrelsen.

Børne- og Socialministeriet, Vejledning om servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven VEJ nr. 9347 af 28/03/2017, (Vejledning nr. 1 til serviceloven).