Forside » Voksne » Prostitution

Prostitution

Prostitution
Prostitution

Forskning om prostitution i Danmark viser, at borgere i prostitution er meget forskellige. Prostitution kan både være et udtryk for og en årsag til sociale problemer. Ikke alle borgere i prostitution oplever, at prostitution er et socialt problem for dem selv. Nogle borgere i prostitution er afhængige af indtægten fra prostitution, mens andre er uafhængige af indtægten og derfor i højere grad ser sig i stand til at til- og fravælge prostitution.

Der findes flere forskellige prostitutionsformer i Danmark, og både mænd og kvinder sælger sex. Det er almindeligt, at borgere i prostitution sælger sex i flere forskellige prostitutionsformer samtidig fx i escortprostitution og på massageklinik.

Prostitution kan være et komplekst område at udføre socialt arbejde i, bl.a. fordi prostitution er præget af tabuisering og stigmatisering, og der kun findes begrænset forskning om borgere i prostitution. Der en række barrierer, der betyder, at borgere i prostitution ikke altid af sig selv opsøger tilbud, selvom de har brug for hjælp.

I dette tema præsenteres metoden Critical Time Intervention (CTI), der er afprøvet i projekt Exit Prostitution. CTI er en tidsbegrænset recovery-metode, der støtter borgere, der er i en kritisk overgangssituation. I Exit Prostitution fik borgere støtte til enten at forlade prostitution eller til at opnå forbedrede livsvilkår i prostitution.

Indsatser

CTI-forløb til borgere med prostitutionserfaringer

I projektet Exit Prostitution, der blev gennemført i Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns kommuner, modtog borgere med prostitutionserfaring CTI-forløb. Borgere, der ønskede at forandre deres situation eller at komme ud af prostitution, opnåede forbedret trivsel, forbedret livssituation og nedsættelse af prostitutionsfrekvensen.
Baggrundsviden

Definition

Prostitution kan defineres som en handling, hvor mindst to handlende personer på markedsmæssige betingelser hhv. køber og sælger en prostitutionsydelse mod betaling. I Danmark skelnes mellem forskellige prostitutionsformer, der afspejler, på hvilken arena prostitutionen foregår.

Omfang og målgruppe

En opgørelse fra VIVE anslår, at der i 2020 var ca. 4.500 personer, der mindst én gang i løbet af året solgte sex i Danmark. Antallet er dog svært at opgøre.

Risikofaktorer

En del borgere i prostitution har både sociale og psykiske problemer. Borgere i gadeprostitution er særligt udsatte sammenlignet med borgere i andre prostitutionsformer.

Stigma og dobbeltliv

Prostitution kan være stigmatiserende for den enkelte, og det kan medvirke til, at prostitution hemmeligholdes. Borgere i prostitution risikerer at leve et dobbeltliv og at blive socialt isolerede. Social isolation kan gøre det vanskeligt at forlade prostitution.

Sociale tilbud og vejen ud af prostitution

Borgere i prostitution fortæller ofte ikke om deres prostitution og opsøger sjældent støtte- og hjælpetilbud. Det kan være en længerevarende proces at stoppe i prostitution.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra den systematiske søgning foretaget til temaet om prostitution.