Forside » Voksne » Peerstøtte » Indsatser » Wellness Recovery Action Planning (WRAP)

Vidensgrundlag

Wellness Recovery Action Planning (WRAP) WRAP er et peer-baseret gruppeforløb, som munder ud i en individuel handlingsplan for hver deltager. Forløbet har fokus på recovery og den enkeltes personlige trivsel.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen for WRAP er mennesker over 18 år med svære psykiske vanskeligheder, der medfører en alvorlig funktionsnedsættelse. Metoden angiver ikke relevante støtteredskaber til at identificere målgruppen, ligesom metoden ikke beskriver specifikke eksklusionskriterier. Et grundlæggende kriterium i WRAP er, at deltagelse skal være frivillig. Der er ingen faste retningslinjer for rekruttering eller fastholdelse af borgere i et forløb. WRAP-gruppeforløb tilbydes som et tillæg til den støtte og behandling som deltagerne i øvrigt modtager. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren B.
Metode
Wellness Recovery Action Planning (WRAP) er et evidensbaseret program, som bygger på et solidt empirisk grundlag, ligesom det er tydeligt beskrevet hvilke effekter og gevinster metoden tilstræber for borgeren. WRAP bygger på relevant viden om recovery og recovery-strategier. Det er tydeligt beskrevet, hvilke forudsætninger gruppelederne skal have, og hvilken uddannelse de skal gennemgå for at fungere som certificerede WRAP gruppeledere. Metodens forløb, aktiviteter og organisering af den borgerrettede indsats er manualbaseret og tydeligt beskrevet. Der er desuden en tjekliste til understøttelse af metodeintegritet. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren A.
Implementering
WRAP-metoden med gruppeforløb er ikke implementeret i Danmark. Der findes et mindre antal indsatser i Danmark, som har taget udgangspunkt i WRAP ved bl.a. at anvende den Personlige Arbejdsbog. Der findes dog ingen dokumenteret effekt af den Personlige Arbejdsbog uden tilknytning til WRAP-gruppeforløb. Erfaringer med at implementere WRAP udenfor USA peger på, at der er behov for at tilpasse materialet til den kulturelle og organisatoriske sammenhæng. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren D.
Effekt
WRAP er optaget på den amerikanske regerings liste over evidensbaserede metoder. Et amerikansk effektstudie af WRAP, foretaget som et randomiseret forsøg med 555 deltagere, viser, at WRAP har en signifikant, positiv effekt på en række områder som recovery, livskvalitet og samlet symptombillede. Studiet viser, at deltagerne får det signifikant bedre i forhold til følgende områder: Samlet psykiatrisk symptombillede, depression, angst, recovery, håb, livskvalitet og self-advocacy. Det er ikke nærmere undersøgt, hvilken rolle de forskellige elementer i metoden spiller i forhold til at opnå de påviste positive effekter. På baggrund af den systematiske litteratursøgning foretaget i efteråret 2017, er der ikke fremkommet viden om effekten af WRAP i en dansk eller anden nordisk kontekst. De få erfaringer, der er, viser, at programmet er svær at overføre til en dansk og nordisk kontekst. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren C.
Økonomi
Socialstyrelsen har udarbejdet en omkostningsanalyse af WRAP baseret på udgifter for en kommune, som igangsætter WRAP, og på udgifter til uddannelse mm. på Copeland Centerets hjemmeside. Der er ikke fremkommet oplysninger om cost-benefit eller cost-effectiveness af WRAP i den systematiske litteratursøgning. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren C.