Forside » Voksne » Peerstøtte » Centrale peerstøtte-initiativer i Danmark

Centrale peerstøtte-initiativer i Danmark

I disse år sker der meget på peer-området i Danmark. Mange af de igangværende peerstøtte-initiativer er af forskellig karakter og involverer forskellige målgrupper, fx borgere med psykiske eller fysiske vanskeligheder, borgere med misbrug og/eller ramt af hjemløshed eller udsatte børn og unge. Flere af disse projekter evalueres frem mod 2023.

 &  | Socialstyrelsen

Peerstøtte er i stor udvikling i Danmark, hvor flere organisationer ansætter peerstøtte-givere (Peer-støtte i Region Hovedstaden, 2016), og i flere af de igangværende peerstøtte-projekter gennemføres evalueringer (KORA, 2016; Socialstyrelsen, 2014). Derudover eksisterer der viden i praksis, som ikke er skriftliggjort, ligesom der i praksis er flere indsatser med funktioner, som ligner peerstøtte, men hvor definitionerne er anderledes end den, som anvendes i dette tema.

Læs mere om definitionen af peerstøtte

Peer-projekter i Danmark er af forskellig karakter og involverer forskellige målgrupper: børn, unge, voksne, udsatte grupper med sociale problemer samt grupper af mennesker med forskellige fysiske og psykiske lidelser (Socialstyrelsen, 2016; Socialstyrelsen, 2014; Socialstyrelsen, 2017; Vidensportal, 2017). I det følgende præsenteres nogle af peerstøtte-initiativerne i Danmark.

Peerstøtte til udsatte målgrupper

Peerstøtte-initiativer for udsatte voksne

I 2018 udgiver Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) en evaluering og en håndbog om 10 peer-to-peer-indsatser. Indsatserne er en del af Socialstyrelsens projekt om udvikling og implementering af peer-to-peer fællesskaber for og med socialt udsatte borgere med sociale problemer som hjemløshed, vold eller misbrug. I projekterne samarbejder frivillige organisationer og kommuner om forskellige typer af peerstøtte (KORA, 2016; Socialstyrelsen, 2016)

Overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere i Danmark

I overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere i Danmark udvikles og afprøves en indsats, som kombinerer peerstøtte og Critical Time Intervention-metoden (CTI) til 120-150 udsatte grønlændere. Formålet er, at borgerne kan opnå og fastholde en længerevarende kontakt til det kommunale hjælpesystem. Projektet afsluttes i 2020 og evalueres med henblik på at belyse virkning af indsatsen for målgruppen, implementering af indsatsen samt omkostninger forbundet med drift og etablering af indsatsen (Socialstyrelsen, 2017)

Læs om CTI

Peerstøtte til mennesker med psykiske vanskeligheder

Peer-støtte-initiativet – afprøvning af forskellige peerstøtte-modeller

I Peer-støtte-initiativet udvikles og afprøves tre projekter, som hver afprøver to modeller for peerstøtte til mennesker med psykiske vanskeligheder. Socialstyrelsen evaluerer projekterne i løbet af 2018. Evalueringen skal give viden om, hvordan man kan arbejde med peerstøtte samt om virkninger og gevinster ved at anvende peerstøtte (Socialstyrelsen, 2014). I sammenhæng med dette projekt er der desuden etableret Peer-netværket Danmark, som har til formål at organisere peerstøtte-givere og tilbyde dem adgang til netværk, supervision, sparring og rådgivning i forbindelse med deres arbejde. Netværket er blevet bevilliget midler, så det kan føres videre frem til 2020 (Peer-netværk Danmark, 2018). 

Læs mere om Peer-støtte-initiativet på Socialstyrelsens hjemmeside

Læs mere om Peer-netværket Danmark på netværkets hjemmeside

I Peer-støtte-initiativet er der 3 projekter:

  1. ’Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser’, som gennemføres i partnerskab mellem Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Rudersdal Kommune, Helsingør Kommune, Det Sociale Netværk og Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden.
  2. ’Ligestillet støtte – en vej til recovery’, som gennemføres i partnerskab mellem Region Midtjylland, Aarhus Kommune, Randers Kommune, Viborg Kommune og SIND Pårørenderådgivning.
  3. ’Peers som brobyggere’, som gennemføres i partnerskab mellem Region Sjælland, Roskilde Kommune og SIND i Roskilde og Lejre (Socialstyrelsen, 2014).


Medarbejder med brugererfaring (MB)

MB-forløbet er et 1-årigt erhvervs- og efteruddannelsesforløb for mennesker med sundhedsfaglig, socialfaglig eller pædagogisk grunduddannelse, som har eller har haft psykiske vanskeligheder. Deltagerne tilknyttes en arbejdsplads i social- eller behandlingspsykiatrien og modtager samtidig undervisning. Formålet med forløbet er, at deltagerne oplever, at deres ofte svære erfaringer med psykiske vanskeligheder vendes til en kompetence på arbejdsmarkedet, at deltagerne opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet, og at social- eller behandlingspsykiatrien styrkes ved at drage nytte af den viden, medarbejdere med brugererfaring har (Medarbejder med Brugererfaring, 2018; Andersen, 2010).

Peer to Peer Odense – et fælles skridt

Peer to Peer Odense er et eksempel på et projekt, som primært er båret af frivillige peerstøtte-givere med levede erfaringer med psykiske vanskeligheder. Projektet indebærer mange forskellige aktiviteter bl.a. ”Game on”, som er et mødested for personer med stor interesse i computerspil og brætspil. Formålet med ”Game on” er at mødes med ligesindede om en fælles interesse og undgå, at personer med psykisk sårbarhed isolerer sig foran computeren i eget hjem. Derudover har Peer to Peer Odense et uddannelsestilbud til frivillige, som ønsker at dygtiggøre sig i at bruge livserfaringer som kompetencer i peerstøtte-relationer (Peer to Peer Odense, 2018).

Læs mere om Peer to Peer Odense her

Kortlægning af peer-området fra 2014

I 2014 gennemførte Socialstyrelsen en kortlægning af peerstøtte-initiativer i Danmark. Initiativerne er opdelt geografisk efter regioner. Alle initiativerne er så vidt muligt beskrevet efter samme struktur med en redegørelse for de involverede fagprofessionelle, borgermålgruppen, effekten af peerstøtte hos målgruppen og i organisationen samt finansieringen af det enkelte tilbud/projekt. Kortlægningen er ikke opdateret (Socialstyrelsen, 2014a).

Hent kortlægningen på Socialstyrelsens hjemmeside

Læs også om indsatsen WRAP, som er målrettet borgere med psykiske vanskeligheder

Peerstøtte til mennesker med handicap

At mestre livet med et synstab

At mestre livet med et synstab er et kursus over otte dage for voksne, der for nylig har mistet synet helt eller delvist. Formålet med kurset er, at den enkelte får mulighed for at genkende sig selv og sin nye verden gennem andre og kan genopdage sin egen motivation og vilje til igen at blive selvhjulpen og uafhængig i sin dagligdag. Kurset afholdes af Dansk Blindesamfund, og underviserne er selv blinde eller stærkt svagtseende (Dansk Blindesamfund, 2018; Socialstyrelsen, 2017a).

Syddansk Universitet har i 2014 udarbejdet en kvalitativ evaluering af kursusforløbet

Sjældne-navigatorer

Foreningen Sjældne Diagnoser tilbyder et individuelt rådgivningsforløb med en sjælden-navigator. Forløbet er for voksne med en sjælden diagnose eller for forældre til børn med en sjælden diagnose, som typisk varer 9-12 måneder. Navigatoren har selv en sjælden sygdom, eller er pårørende til en person med en sjælden sygdom, og hjælper andre med at håndtere og mestre livet med en sjælden sygdom. Navigatoren kan fx hjælpe med at skabe overblik over vigtige dokumenter i forbindelse med sygdommen, hjælpe med at finde indgange til det offentlige system og tage med til vigtige samtaler hos fx lægen eller specialisten (Sjældne Diagnoser, 2017)

Læs mere om Sjældne-Navigatorer

Læs også om indsatsen LÆR AT TACKLE, som er kurser til mennesker med kroniske lidelser eller psykiske vanskeligheder

Peerstøtte til børn og unge

MindSpring – gruppeforløb for unge flygtninge og indvandrere

MindSpring er et psykosocialt gruppeforløb for unge flygtninge og indvandrere, der har til formål at skabe ny viden og bevidsthed om egne psykosociale reaktioner på krig, flugt, tilværelse i eksil samt betydningen af sociale netværk. MindSpring-metoden indebærer bl.a. inddragelsen af en peer-to-peer tilgang. Projektet er blevet kvalitativt evalueret i kommunerne Varde, Jammerbrugt og Bornholms Regionskommune (Vidensportal, 2017).

Læs mere om MindSpring

Kilder

Dansk Blindesamfund (2018). Kurser for blinde og stærkt svagsynede. Lokaliseret den 20. februar 2018 på: https://blind.dk/tilbud/kurser/kurser-for-blinde-og-staerkt-svagsynede/nyblindekursus?PrintAccess=1

Andersen, Jens Hjort (2010). Opfølgningsundersøgelse af storskalaprojekt Medarbejder med brugererfaring - en rapport om en succes inden for rehabilitering og jobplacering. Videnscenter for Socialpsykiatri

KORA (2016). Peer-to-peer fællesskaber for udsatte borgere. Lokaliseret den 20. februar 2018 på: http://www.kora.dk/aktuelt/undersoegelser-i-gang/projekt/i13849/Peer-to-peer-faellesskaber-for-udsatte-borgere

Medarbejder med Brugererfaring (2018). Medarbejder med Brugererfaring (MB). Lokaliseret den 20. februar 2018 på: http://mbforløbet.dk/medarbejder-med-brugererfaring-mb/

Peer to Peer Odense (2018). Peer to Peer Odense – et fælles skridt. Lokaliseret den 18. april på: http://www.peertopeerodense.dk/omos.html

Peer-netværk Danmark (2018). Artikler om Peer-støtte. Lokaliseret den 20. februar 2018 på: http://www.peernet.dk/

Projekt peer-støtte i Region Hovedstaden (2016). Peer-støtte i Region Hovedstaden

Socialstyrelsen (2014). Peer-støtte-initiativet. Lokaliseret den 20. februar 2018 på: https://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/handicap/peer-stotte-initiativet.

Socialstyrelsen (2014a). Peer-støtte i Danmark – et foreløbigt overblik. Lokaliseret den 20. februar 2018 på: https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/kortlaegning-af-peer-stotte-i-danmark

Socialstyrelsen (2016). Pulje: Deltagelse i peer-to-peer-fællesskaber for udsatte borgere. Lokaliseret den 20. februar 2018 på: https://socialstyrelsen.dk/nyheder/2016/pulje-deltagelse-i-peer-to-peer-faellesskaber-for-udsatte-borgere

Socialstyrelsen (2017). Overgangs – og peer-støtte til udsatte grønlændere i Danmark. Lokaliseret den 20. februar 2018 på: https://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/voksne/overgangs-og-peer-stotte-til-udsatte-gronlaendere-i-danmark

Socialstyrelsen (2017a). Egen kraft: Empowerment og handicap. En pjece om indsatser der kan styrke den enkeltes tro på sig selv og egen handlekraft.

Sjældne Diagnoser (2017). Sjældne-navigatorer 2015-17. 

Syddansk Universitet (2014). At mestre livet med et synstab. Lokaliseret den 20. februar 2018 på: https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/capaps/nyt_capaps/synstab

Vidensportal (2017). Forebyggelse og tidlig indsats. Lokaliseret den 20. februar 2018 på: https://vidensportal.dk/temaer/Tidlig-indsats/indsatser/mindspring

Publiceret: 25.04.2018. Sidst opdateret: 14.08.2019