Centrale peerstøtte-initiativer i Danmark

I disse år sker der meget på peerområdet i Danmark. Mange af de igangværende peerstøtte-initiativer er af forskellig karakter og involverer forskellige målgrupper, fx borgere med psykiske eller fysiske vanskeligheder, borgere med misbrug og/eller ramt af hjemløshed eller udsatte børn og unge. Flere af disse projekter evalueres frem mod 2023.

Marianne Rasmussen & Maiken H. Christensen | Socialstyrelsen

Peerstøtte er i stor udvikling i Danmark, hvor flere organisationer ansætter peerstøtte-givere (Peer-støtte i Region Hovedstaden, 2016), og i flere peerstøtte-projekter er der gennemført evalueringer. Derudover eksisterer der viden i praksis, som ikke er skriftliggjort, ligesom der i praksis er flere indsatser med funktioner, som ligner peerstøtte, men hvor definitionerne er anderledes, end den som anvendes i dette tema.

Læs mere om definitionen af peerstøtte på Vidensportalen

Peerprojekter i Danmark er af forskellig karakter og involverer forskellige målgrupper: børn, unge, voksne, udsatte grupper med sociale problemer samt grupper af mennesker med forskellige fysiske og psykiske lidelser (Jensen & Olsen, 2019; Socialstyrelsen, 2017; Vidensportal, 2017). I det følgende præsenteres nogle af peerstøtte-initiativerne i Danmark.

Peerstøtte til udsatte målgrupper

Peerstøtte-initiativer for udsatte voksne

I 2019 udgav Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) en evaluering og en håndbog om 10 peer-to-peer-indsatser. Indsatserne er en del af Socialstyrelsens projekt om udvikling og implementering af peer-to-peer-fællesskaber for og med socialt udsatte borgere med sociale problemer som hjemløshed, vold eller misbrug. I projekterne samarbejdede frivillige organisationer og kommuner om forskellige typer af peerstøtte (Jensen & Olsen, 2019).

Læs håndbogen om de 10 peer-to-peer-indsatser på VIVEs hjemmeside 

Peerstøtte til mennesker med psykiske vanskeligheder

Peer-støtte-initiativet – afprøvning af forskellige peerstøtte-modeller

I Peer-støtte-initiativet udvikles og afprøves tre projekter, som hver afprøver to modeller for peerstøtte til mennesker med psykiske vanskeligheder. Socialstyrelsen evaluerede projekterne i løbet af 2018. Evalueringen gav viden om, hvordan man kan arbejde med peerstøtte samt om virkninger og gevinster ved at anvende peerstøtte (Socialstyrelsen, 2014). I sammenhæng med dette projekt blev der desuden etableret Peer-netværket Danmark, som har til formål at organisere peerstøtte-givere og tilbyde dem adgang til netværk, supervision, sparring og rådgivning i forbindelse med deres arbejde. Netværket er blevet bevilliget midler, så det kan føres videre frem til 2020 (Peer-netværk Danmark, 2018).

Læs mere om Peer-støtte-initiativet på Socialstyrelsens hjemmeside

Læs mere om Peer-netværket Danmark på netværkets hjemmeside

I Peer-støtte-initiativet er der 3 projekter:

  1. ’Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser’, som blev gennemført i partnerskab mellem Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Rudersdal Kommune, Helsingør Kommune, Det Sociale Netværk og Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden.
  2. ’Ligestillet støtte – en vej til recovery’, som blev gennemført i partnerskab mellem Region Midtjylland, Aarhus Kommune, Randers Kommune, Viborg Kommune og SIND Pårørenderådgivning.
  3. ’Peers som brobyggere’, som blev udviklet i partnerskab mellem Region Sjælland, Roskilde Kommune og SIND i Roskilde og Lejre (Socialstyrelsen, 2018).

Resultaterne fra de tre projekter under peerstøtte-initiativet er bl.a., at metoden aktiverer veje til recovery og rehabilitering, som fagfolk i de professionelle støttesystemer ikke har umiddelbar adgang til.

Erfaringerne fra afprøvningerne er desuden, at de borgere og patienter, som modtager peer-støtte, oplever et forbedret socialt netværk, større forbundethed, mindre stigmatisering og større åbenhed i forhold til psykiske vanskeligheder. Ligeledes oplever peerstøtte-giverne en tilsvarende åbenhed i forhold til deres psykiske vanskeligheder samt et generelt løft i kompetencer – særligt i forhold til arbejdsmarkedet.

Organisationerne, som anvender peerstøtte-givere, oplever at den recovery-understøttende kultur på arbejdspladsen styrkes, samt at der er en øget forståelse for borgerens perspektiv og mindre skelsætning mellem borgere og behandlingssystem.

Afgørende for implementeringen af peerstøtten er ledelsesmæssig opbakning og at ledelse og medarbejdere rustes fagligt og får et kompetenceløft forud for arbejdet med peerstøtten.

Læs evalueringen af de tre projekter på Socialstyrelsens hjemmeside

Medarbejder med brugererfaring (MB)

MB-forløbet er et 1-årigt erhvervs- og efteruddannelsesforløb for mennesker med sundhedsfaglig, socialfaglig eller pædagogisk grunduddannelse, som har eller har haft psykiske vanskeligheder. Deltagerne tilknyttes en arbejdsplads i social- eller behandlingspsykiatrien og modtager samtidig undervisning. Formålet med forløbet er, at deltagerne oplever, at deres ofte svære erfaringer med psykiske vanskeligheder vendes til en kompetence på arbejdsmarkedet, at deltagerne opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet, og at social- eller behandlingspsykiatrien styrkes ved at drage nytte af den viden, medarbejdere med brugererfaring har (Medarbejder med Brugererfaring, 2018; Andersen, 2010).

Peer to Peer Odense – et fælles skridt

Peer to Peer Odense er et eksempel på et projekt, som primært er båret af frivillige peerstøtte-givere med levede erfaringer med psykiske vanskeligheder. Projektet indebærer mange forskellige aktiviteter bl.a. ”Game on”, som er et mødested for personer med stor interesse i computerspil og brætspil. Formålet med ”Game on” er at mødes med ligesindede om en fælles interesse og undgå, at personer med psykisk sårbarhed isolerer sig foran computeren i eget hjem. Derudover har Peer to Peer Odense et uddannelsestilbud til frivillige, som ønsker at dygtiggøre sig i at bruge livserfaringer som kompetencer i peerstøtte-relationer (Peer to Peer Odense, 2018).

Læs mere om Peer to Peer Odense på projektets hjemmeside

Kortlægning af peer-området fra 2014

I 2014 gennemførte Socialstyrelsen en kortlægning af peerstøtte-initiativer i Danmark. Initiativerne er opdelt geografisk efter regioner. Alle initiativerne er så vidt muligt beskrevet efter samme struktur med en redegørelse for de involverede fagprofessionelle, borgermålgruppen, effekten af peerstøtte hos målgruppen og i organisationen samt finansieringen af det enkelte tilbud/projekt. Kortlægningen er ikke opdateret (Socialstyrelsen, 2014).

Hent kortlægningen på Socialstyrelsens hjemmeside

Læs også om indsatsen WRAP, som er målrettet borgere med psykiske vanskeligheder

Peerstøtte til mennesker med handicap

At mestre livet med et synstab

At mestre livet med et synstab er et kursus over otte dage for voksne, der for nylig har mistet synet helt eller delvist. Formålet med kurset er, at den enkelte får mulighed for at genkende sig selv og sin nye verden gennem andre og kan genopdage sin egen motivation og vilje til igen at blive selvhjulpen og uafhængig i sin dagligdag. Kurset afholdes af Dansk Blindesamfund, og underviserne er selv blinde eller stærkt svagtseende (Dansk Blindesamfund, 2018; Socialstyrelsen, 2017a).

Syddansk Universitet har i 2014 udarbejdet en kvalitativ evaluering af kursusforløbet, som kan læses på Syddansk Universitets hjemmeside

Sjældne-Navigatorer

Foreningen Sjældne Diagnoser tilbyder et individuelt rådgivningsforløb med en sjælden-navigator. Forløbet er for voksne med en sjælden diagnose eller for forældre til børn med en sjælden diagnose, som typisk varer 9-12 måneder. Navigatoren har selv en sjælden sygdom, eller er pårørende til en person med en sjælden sygdom, og hjælper andre med at håndtere og mestre livet med en sjælden sygdom. Navigatoren kan fx hjælpe med at skabe overblik over vigtige dokumenter i forbindelse med sygdommen, hjælpe med at finde indgange til det offentlige system og tage med til vigtige samtaler hos fx lægen eller specialisten (Sjældne Diagnoser, 2017).

Læs mere om Sjældne-Navigatorer på projektets hjemmeside

Læs også om indsatsen LÆR AT TACKLE, som er kurser til mennesker med kroniske lidelser eller psykiske vanskeligheder

Peerstøtte til børn og unge

MindSpring – gruppeforløb for unge flygtninge og indvandrere

MindSpring er et psykosocialt gruppeforløb for unge flygtninge og indvandrere, der har til formål at skabe ny viden og bevidsthed om egne psykosociale reaktioner på krig, flugt, tilværelse i eksil samt betydningen af sociale netværk. MindSpring-metoden indebærer bl.a. inddragelsen af en peer-to-peer-tilgang. Projektet er blevet kvalitativt evalueret i kommunerne Varde, Jammerbrugt og Bornholms Regionskommune (Vidensportal, 2017).

Kilder

Andersen, Jens Hjort (2010). Opfølgningsundersøgelse af storskalaprojekt Medarbejder med brugererfaring - en rapport om en succes inden for rehabilitering og jobplacering. Kbh: Videnscenter for Socialpsykiatri.

Dansk Blindesamfund (2018). Kurser for blinde og stærkt svagsynede. Lokaliseret den 20. februar 2018 på: https://blind.dk/tilbud/kurser/kurser-for-blinde-og-staerkt-svagsynede/nyblindekursus?PrintAccess=1.

Jensen, Maya & Olsen, Leif (2019). Deltagelse i peer-to-peer-fællesskaber mellem socialt udsatte. Udarbejdet af VIVE for Socialstyrelsen. Kbh.: VIVE.

Medarbejder med Brugererfaring (2018). Medarbejder med Brugererfaring (MB). Lokaliseret den 20. februar 2018 på: http://mbforløbet.dk/medarbejder-med-brugererfaring-mb/.

Peer to Peer Odense (2018). Peer to Peer Odense – et fælles skridt. Lokaliseret den 18. april på: http://www.peertopeerodense.dk/omos.html.

Peer-netværk Danmark (2018). Artikler om Peer-støtte. Lokaliseret den 20. februar 2018 på: http://www.peernet.dk/.

Projekt peer-støtte i Region Hovedstaden (2016). Peer-støtte i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden.

Sjældne Diagnoser (2017). Sjældne-navigatorer 2015-17. Sjældne Diagnoser.

Socialstyrelsen (2014). Peer-støtte i Danmark – et foreløbigt overblik. Odense: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen (2017, 5. september). Overgangs- og peer-støtte til udsatte grønlændere i Danmark. Lokaliseret den 20. februar 2018 på: https://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/voksne/overgangs-og-peer-stotte-til-udsatte-gronlaendere-i-danmark.

Socialstyrelsen (2017a). Egen kraft: Empowerment og handicap. En pjece om indsatser der kan styrke den enkeltes tro på sig selv og egen handlekraft. Odense: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen (2018). Forsøg med ansættelse af medarbejdere, brug af frivillige og brug af mentorer med brugerbaggrund i den regionale og kommunale indsats: Slutevaluering. Odense: Socialstyrelsen.

Vidensportal (2017). Forebyggelse og tidlig indsats. Lokaliseret den 20. februar 2018 på: https://vidensportal.dk/temaer/Tidlig-indsats/indsatser/mindspring.

Senest opdateret 03-12-2021