Ny vidensplatform

Social- og Boligstyrelsen har lanceret en ny vidensplatform, social.dk. Social.dk skal give indblik i udviklingen på socialområdet ved at præsentere data og aktuel socialfaglig viden på en let tilgængelig måde.

Med lanceringen af den nye vidensplatform - social.dk – lukkes der ned for Vidensportalen. Nedlukningen er fastsat til d. 3. januar 2024. Indhold på Vidensportalen vil frem til nedlukningen ikke blive opdateret.

Det kan du finde på social.dk

På social.dk får du adgang til en nyudviklet data- og rapportbank med centrale tal for socialpolitiske områder. Det kan fx være om specifikke målgrupper som unge i psykisk mistrivsel eller kvinder, der udsættes for vold i nære relationer. Der kan trækkes tal for den enkelte kommune, flere kommuner eller for hele landet. Tallene bliver vist i tabeller, figurer eller grafer.

Du kan også få viden om forskellige målgrupper og andre fokusområder. Hvert område beskrives med en kort introduktion og udvalgte nøgletal, og i tilknytning til dette præsenteres en række relevante sociale indsatser.

Gå til social.dk her

Peerstøtte

Peerstøtte er støtte til forandring, som finder sted mellem to eller flere personer, der har fælles levede erfaringer, og hvor mindst en af parterne har omsat og bearbejdet sine erfaringer til såkaldte erfaringskompetencer. De levede erfaringer kan bl.a. være relateret til et handicap, psykiske vanskeligheder eller social udsathed fx hos borgere med misbrug.

Peerstøtte-indsatser findes inden for den private og offentlige sektor på bl.a. beskæftigelses-, sundheds- og socialområdet. Peerstøtte-indsatser findes både som formelle og velorganiserede indsatser og som mere uformelle og uorganiserede indsatser. Indsatserne kan være tilrettelagt som individuelle forløb, være gruppebaserede, telefoniske eller internetbaserede. Temaet præsenterer indsatserne Wellness Recovery Action Planning (WRAP) og LÆR AT TACKLE.

En af de vigtige funktioner ved en peerstøtte er at fungere som en positiv rollemodel. På den måde kan peerstøtten styrke borgerens tro på, at det er muligt at leve et meningsfuldt liv med eller uden fysiske eller psykiske lidelser.

Med temaet ønsker Socialstyrelsen at formidle viden, der kan danne baggrund for planlægning og videreudvikling på området både i den kommunale sektor og i civilsamfundet.

Indsatser

LÆR AT TACKLE

LÆR AT TACKLE er et peerbaseret mestringsprogram, der retter sig mod en række forskellige målgrupper. Kurserne skal lære deltagerne at mestre hverdagen med en langvarig eller kronisk sygdom.

Wellness Recovery Action Planning (WRAP)

WRAP er et peer-baseret gruppeforløb, som munder ud i en individuel handlingsplan for hver deltager. Forløbet har fokus på recovery og den enkeltes personlige trivsel.

Baggrundsviden

Definition

Peerstøtte er støtte til forandring, som finder sted mellem to eller flere personer, der har fælles levede erfaringer, og hvor mindst en af parterne har opbygget erfaringskompetence. I peerstøtte er kompetence via egne levede erfaringer omdrejningspunktet. Derudover kan støttens form og indhold variere.

Centrale peerstøtte-initiativer i Danmark

Mange af de igangværende peerstøtte-initiativer er af forskellig karakter og involverer forskellige målgrupper, fx borgere med psykiske eller fysiske vanskeligheder, borgere med misbrug og/eller ramt af hjemløshed eller udsatte børn og unge.

Effekter

Peerstøtte er dokumenteret med gode resultater, og viser på baggrund af forskellige typer af studier flere positive effekter, der kan betragtes ud fra 3 perspektiver: For peerstøtte-giver, peerstøtte-modtager og i et organisatorisk perspektiv.

Organisering og implementering

Succesfuld organisering og implementering af peerstøtte forudsætter grundig forberedelse i organisationen. Det drejer sig især om planlægning, vidensopbygning og dialog samt rekruttering, opkvalificering og ikke mindst faglig supervision af peerstøtte-givere.

Typer af peerstøtte

Peerstøtte findes både som etablerede og velorganiserede indsatser og som mere uorganiserede indsatser, og der findes flere måder, hvorpå peerstøtte kan kategoriseres.

Virksomme mekanismer

Virksomme mekanismer bag peerstøtte er bl.a. en ligeværdig relation, håb og motivation samt brobygning til det øvrige hjælpesystem.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra den systematiske søgning foretaget til temaet peerstøtte.