Vidensgrundlag

Sammen om min vejSammen om min vej (SOMV) er en brugercentreret og tværsektoriel indsats for de mest sårbare borgere med komplekse forløb på tværs af social- og sundhedssektoren. ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Formålet med Sammen om min vej (SOMV) er at skabe øget trivsel og sundhed hos målgruppen samt sikre bedre kvalitet i indsatsen, herunder mere sammenhængende forløb. Målgruppen i SOMV er borgere, der har en eller flere fysiske eller psykiske sygdomme, forskellige former for misbrug, sociale problemer eller en kombination af det hele. I indsatsen er der beskrevet de inklusions- og eksklusionskriterier, der blev anvendt i afprøvningen af indsatsen. Der bliver anvendt opsøgende arbejde i forhold til at identificere målgruppen. Der anvendes ikke et støtteredskab til at identificere målgruppen, og det er heller ikke beskrevet, hvilke dele af den relativt brede målgruppe som eventuelt ikke profiterer af indsatsen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren B.
Metode
Indsatsen anvender elementer fra anerkendte metoder og tilgange. Indsatsen er et individuelt tilrettelagt forløb, som består af fire faser, der er overordnet beskrevet. Borgeren tildeles en forløbspartner, der med udgangspunkt i borgerens ønsker og behov tilrettelægger forløbet. Der er udviklet en samtaleguide og procedure for den første samtale med en rekrutteret borger. Det er overordnet beskrevet, hvilke kompetencer forløbspartneren skal have. Det er ikke beskrevet, om forløbspartneren skal trænes i metoden, samt om der findes redskaber, som understøtter metodeintegriteten. I forløbet indgår et flerfagligt team, som går på tværs af forvaltningsområder. Der er udarbejdet en overordnet kompetenceprofil for teamet, men teamets opgaver, aktiviteter og mødehyppighed er ikke nærmere beskrevet. Der er opstillet mål på både borgerniveau og organisatorisk niveau. Det fremgår ikke, om der i metoden er anvendt monitoreringsstandarder. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren C.
Implementering
SOMV er implementeret og forankret i Guldborgsund og Lolland Kommune, og der findes alene implementeringserfaringer fra de kommuner. Der er i slutevalueringen beskrevet implementeringserfaringer, men der er ikke udgivet en decideret implementeringsguide til SOMV. Der er dog beskrevet, hvilke elementer der kan være med til at fremme implementering af indsatsen. Projektorganiseringen beskrives i slutevalueringen som bestående af en styregruppe, et forretningsudvalg og et projektteam. Det er endvidere beskrevet, hvilke medlemmer der anbefales at være i styregruppen og i projektteamet. Der fremgår også implementeringsviden i forhold til rekruttering af borgere, og de fagprofessionelles se-adgang beskrives også som central for indsatsens succes. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren B.
Effekt
I slutevalueringen af SOMV indgår en før-, under- og eftermåling af borgernes selvvurderede helbred, trivsel og brugeroplevet kvalitet. Datagrundlaget er begrænset, idet der er 200 borgere fra to kommuner. Som en del af slutevalueringen blev der udført en kvantitativ evaluering af udviklingen i antallet af kontakter til det primære sundhedsvæsen. Denne del af evalueringen omfattede en matchet kontrolgruppe. Denne del af evalueringen har dog nogle begrænsninger, da kontrolgruppen i mindre grad matchede indsatsgruppen, og da tidsperioden for undersøgelsen var relativt kort i forhold til tidshorisonten for de forventede resultater. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren B.
Økonomi
Det er beskrevet, hvad det koster pr. deltager pr. måned at deltage i SOMV. Herudover er der lavet en økonomisk evaluering med en matchet kontrolgruppe, som belyser udviklingen i sygehusbaserede omkostninger i projektperioden. Denne økonomiske evaluering er dog begrænset af, at kontrolgruppen i mindre grad matcher indsatsgruppen, og at tidsperioden for evalueringen er for kort i forhold til at konkludere på ændringer i omkostningsniveauet. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren B.