Målgruppe

Borgere med psykiske vanskeligheder og komplekse støttebehov er en bred målgruppe, som dækker over mange forskellige kombinerede problemstillinger.

Nina Hannemann | Socialstyrelsen

Målgruppens ressourcer og funktionsevne er forskellige og varierer over tid, og fra person til person. Fælles er, at borgere i målgruppen foruden psykiske vanskeligheder har samtidige problemstillinger fx

  • uhensigtsmæssig livsstil
  • misbrug
  • fattigdom
  • arbejdsløshed
  • hjemløshed
  • social udsathed
  • somatisk sygdom (Ahlmark et al., 2018; Benjaminsen et al., 2017).

Kombinationen af de forskellige problemstillinger kan medføre reduceret funktionsevne, og borgere med psykiske vanskeligheder og komplekse støttebehov kan også være i risiko for eksklusion fra samfundets almene fællesskaber, herunder beskæftigelse. Der kan også være tale om eksklusion fra indsatser i velfærdssystemet. Det ses ved, at en del af målgruppen ikke er i kontakt med velfærdssystemet, hvilket skyldes, at 

  • de ikke ønsker det
  • de ikke har det fornødne overskud til at tage kontakt
  • indsatserne er utilgængelige for målgruppen (Benjaminsen et al., 2017).

Målgruppens sociale situation og sundhed

Hverdagen for målgruppen kan være hård og forbundet med utryghed og stress, og målgruppen har typisk nedsat evne til egenomsorg og overskud til at fokusere på såvel sociale som sundhedsmæssige problemstillinger. Konsekvensen er, at målgruppen ofte lider af en lang række sygdomme, herunder kroniske lungesygdomme, hjertesygdomme, kroniske sår, hepatitis med mere. Målgruppens sociale situation er i sig selv en risikofaktor, der påvirker målgruppens sundhed og middellevetid (Socialstyrelsen & Sundhedsstyrelsen, 2013).

Læs mere om målgruppen og sundhed i artiklerne Et godt og sundt liv i socialpsykiatrien og overdodelighed-og-svaere-psykiske-lidelser

Lovgivning og indsatser

Borgere med psykiske vanskeligheder og komplekse støttebehov kan modtage både social-, sundheds- og beskæftigelsesrettede indsatser. Indsatserne har det fælles mål, at borgernes funktionsevne øges, og at de bliver selvhjulpne og selvforsørgende. Udover koordination mellem indsatserne er også en rehabiliterende tilgang med fokus på både borgerens ressourcer og udfordringer vigtig. Samspillet mellem borgeren og de fagprofessionelle har også en stor betydning, herunder at borgeren har indflydelse på indsatsernes indhold og forløb. På det sociale område ydes indsatserne efter serviceloven og omfatter fx botilbud, socialpædagogisk bistand samt aktivitets- og beskæftigelsestilbud.

Behandlingsrettede indsatser ydes efter sundhedsloven og kan, foruden psykiatrisk behandling, omfatte eksempelvis alkohol- og misbrugsbehandling. De uddannelses- og beskæftigelsesorienterede tilbud bevilges efter beskæftigelsesloven og omfatter fx mentorstøtte, ressourceforløb og virksomhedspraktik (Sundheds- og Ældreministeriet, 2018). 

Den regionale psykiatri og almene praksis har det primære behandlingsansvar for psykiske lidelser og vanskeligheder, mens kommunerne har ansvar for det sociale område. Opdelingen af behandling og indsatser på forskellige områder, sektorer og lovgivninger kan være udfordrende i forhold til at møde borgernes støttebehov, og det kræver derfor koordinering og samarbejde på tværs (Regeringen & Finansministeriet, 2018).

Udfordringen ses også ved, at 80 pct. af kommunerne angiver, at de har meget eller ret store udfordringer i forhold til målgruppen med psykiske vanskeligheder og andre samtidige problemstillinger (Børne- og Socialministeriet, 2018). 

Læs om organisering af indsatser til målgruppen i artiklen om integrerede indsatser

Kilder

Ahlmark, Nanna et al. (2018). Susy udsat 2017: Sundhedsprofil for socialt udsatte i Danmark og udviklingen siden 2017. Kbh.: Statens Institut for Folkesundhed.

Benjaminsen, L. et al. (2018). Socialt udsatte borgeres brug af velfærdssystemet: Samfundsøkonomiske aspekter. Kbh.: VIVE.

Benjaminsen, L. et al. (2017). Fællesskabsmålingen: En undersøgelse af livsvilkår og social eksklusion i Danmark. Kbh.: SFI & Tryg Fonden.

Børne- og Socialministeriet (2018). Socialpolitisk Redegørelse. Kbh.: Børne- og Socialministeriet.

Regeringen & Finansministeriet (2018). Sammen med borgeren: En helhedsorienteret indsats. Kbh.: Finansministeriet.

Socialstyrelsen & Sundhedsstyrelsen (2013). Sundhedstilbud til socialt udsatte borgere. Odense: Socialstyrelsen; Kbh.: Sundhedsstyrelsen.

Sundheds- og Ældreministeriet (2018). Indblik i psykiatrien og sociale indsatser: Analyse. Kbh.: Sundheds- og Ældreministeriet.