Ny vidensplatform

Social- og Boligstyrelsen har lanceret en ny vidensplatform, social.dk. Social.dk skal give indblik i udviklingen på socialområdet ved at præsentere data og aktuel socialfaglig viden på en let tilgængelig måde.

Med lanceringen af den nye vidensplatform - social.dk – lukkes der ned for Vidensportalen. Nedlukningen er fastsat til d. 3. januar 2024. Indhold på Vidensportalen vil frem til nedlukningen ikke blive opdateret.

Det kan du finde på social.dk

På social.dk får du adgang til en nyudviklet data- og rapportbank med centrale tal for socialpolitiske områder. Det kan fx være om specifikke målgrupper som unge i psykisk mistrivsel eller kvinder, der udsættes for vold i nære relationer. Der kan trækkes tal for den enkelte kommune, flere kommuner eller for hele landet. Tallene bliver vist i tabeller, figurer eller grafer.

Du kan også få viden om forskellige målgrupper og andre fokusområder. Hvert område beskrives med en kort introduktion og udvalgte nøgletal, og i tilknytning til dette præsenteres en række relevante sociale indsatser.

Gå til social.dk her

Borgere med psykiske vanskeligheder og komplekse støttebehov

Borgere med psykiske vanskeligheder og komplekse støttebehov er en bred målgruppe med mange kombinerede problemstillinger fx misbrug, fattigdom, arbejdsløshed, uhensigtsmæssig livsstil, hjemløshed og somatisk sygdom. Målgruppens kombinerede problemstillinger gør, at den ofte er i kontakt med en bred vifte af sektorer, organisationer og fagprofessionelle, som ikke nødvendigvis samarbejder.

For at understøtte recovery-processen for målgruppen er det centralt med et sammenhængende og helhedsorienteret forløb. Det kan sikres ved at implementere ”integrerede indsatser”, som er en fælles betegnelse for en samarbejds- og organiseringsform. Du kan læse mere i artiklen om integrerede indsatser og finde eksempler på integrerede indsatser i indsatsartiklerne om Livsstilscafe og Sammen om min vej.

Borgere med psykiske vanskeligheder og komplekse støttebehov dør 15-20 år før den øvrige befolkning. Temaet går bagom statistikken og belyser årsagerne til overdødeligheden. Der ses eksempler fra praksis på, hvordan fagprofessionelle i socialpsykiatrien kan arbejde med en bred forståelse af sundhed for at fremme målgruppens trivsel, sundhed og livskvalitet. Indsatsartiklen om metoden Livsstilscafe beskriver dertil et samarbejde mellem socialpsykiatrien og sundhedsområdet.

Målgruppen for temaet er kommunale beslutningstagere, ledere, fagpersoner og studerende.

Indsatser

Livsstilscafe

Deltagelse i Livsstilscafe har vist sig at have positiv betydning for borgernes selvvurderede helbred og for et øget netværk. Gruppeforløbet henvender sig til sårbare mennesker med psykiske vanskeligheder og kroniske somatiske sygdomme.

Sammen om min vej

Sammen om min vej (SOMV) er en brugercentreret og tværsektoriel indsats for de mest sårbare borgere med komplekse forløb på tværs af social- og sundhedssektoren.

Baggrundsviden

Definition

Borgere med psykiske vanskeligheder og komplekse støttebehov er en gruppe af mennesker, der er kendetegnet ved at have psykiske vanskeligheder og andre problemstillinger, som påvirker deres funktionsevne.

Målgruppe

Borgere med psykiske vanskeligheder og komplekse støttebehov er en bred målgruppe, som dækker over mange forskellige kombinerede problemstillinger.

Omfang

Det præcise omfang af borgere med psykiske vanskeligheder og komplekse støttebehov kendes ikke, men estimater fra undersøgelser af lignende målgrupper indikerer, at det kan dreje sig om ca. 32-40.000 borgere.

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Risiko- og beskyttelsesfaktorer er med til at fremme eller hæmme borgerens recovery-proces. Misbrug, social isolation og sygdom er eksempler på fremtrædende risikofaktorer.

Overdødelighed og psykiske vanskeligheder

Borgere med psykiske vanskeligheder dør 15-20 år før den øvrige befolkning. Overdødeligheden hos målgruppen kan bl.a. skyldes misbrug, ensomhed, at de har flere livsstilssygdomme, at de i begrænset omfang diagnosticeres og behandles for deres fysiske sygdomme, og at de har en høj selvmordsrisiko.

Et godt og sundt liv i socialpsykiatrien

Mennesker med psykiske vanskeligheder og komplekse støttebehov har ofte flere livsstilssygdomme, men samtidig er de mere motiverede til forandring end den øvrige befolkning.

Integrerede indsatser

Borgere med psykiske vanskeligheder og komplekse støttebehov har ofte behov for en sammenhængende og koordineret indsats på tværs af sektorer og lovgivninger.

Virksomme metoder til målgruppen

Denne artikel beskriver kort seks eksempler på metoder, som har vist sig virksomme over for målgruppen psykiske vanskeligheder og komplekse støttebehov.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste for temaet Borgere med psykiske vanskeligheder og komplekse støttebehov.