Forside » Voksne » Civilsamfund og kommuner » Understøttende aktører på civilsamfundsområdet

Understøttende aktører på civilsamfundsområdet

Der findes en række nationale aktører, der har til formål at understøtte og udvikle det frivillige sociale område på nationalt plan. Desuden understøttes den lokale frivillighed af landets 68 frivilligcentre. Frivilligcentrene er oplagte samarbejdspartnere for kommunerne som indgang til civilsamfundsinddragelse.

 | Socialstyrelsen

Der findes en række aktører, der har til formål eller bidrager til at understøtte og udvikle det frivillige sociale område i hele landet. Aktørerne betegnes også de nationale infrastrukturorganisationer (Espersen et al., 2018). Aktørerne er forskellige, hvad angår organisering, finansiering og brug af virkemidler og omfatter bl.a. Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Fonden for Socialt Ansvar, Frivilligrådet, FriSe – Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark og Socialstyrelsen (Espersen et al., 2018).

Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA)

Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) er et selvejende landsdækkende videns-, udviklings-, og kompetencecenter under Børne- og Socialministeriet. Centret har sin egen bestyrelse og arbejder med at støtte frivilligt socialt arbejde og fremme en mangfoldig frivilligsektor, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet (Center for Frivilligt Socialt Arbejde, u.å. & Espersen et al., 2018)

Læs mere på Center for Frivilligt Socialt Arbejdes hjemmeside

Fonden for Socialt Ansvar

Fonden for Socialt Ansvar er en ikkeerhvervsdrivende almennyttig fond, der bl.a. arbejder for at styrke infrastrukturen på det frivillige sociale område samt at styrke den frivillige sociale indsats særligt på områder, som ikke varetages af staten eller kommunerne. Fonden fungerer som en paraplyorganisation, der driver en række indsatser efter en franchiselignende model. Desuden bidrager fonden med koncept- og metodeudvikling samt netværksdannelse (Fonden for Socialt Ansvar, u.å. & Espersen et al., 2018).

Læs mere på Fonden for Socialt Ansvars hjemmeside

Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe)

Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe) er en landsdækkende uafhængig medlemsorganisation for landets frivilligcentre og selvstændige selvhjælpsorganisationer. FriSe arbejder for at understøtte et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats (Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark, u.å. & Espersen et al., 2018).

Læs mere på FriSes hjemmeside

Frivilligrådet

Frivilligrådet arbejder for at fremme frivillighed til gavn for sårbare og udsatte personer. Frivilligrådet rådgiver bl.a. Folketinget og børne- og socialministeren om den frivillige sektors rolle i at løse sociale udfordringer og i, hvordan frivilligheden kan fremmes. Derudover arbejder Frivilligrådet for at skabe opmærksomhed på frivilligheden og give den frivillige verden en stemme. Rådet har 12 medlemmer og er nedsat for en fireårig periode (Frivilligrådet, u.å.; Espersen et al., 2018).

Klik her for at besøge Frivilligrådets hjemmeside

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen er en statslig formidlings-, rådgivnings-, metodeudviklings- og implementeringsvirksomhed under Børne- og Socialministeriet. Styrelsen medvirker til at sikre gode rammebetingelser for den frivillige sektor, bl.a. ved at give rådgivning og processtøtte. Desuden forvalter Socialstyrelsen puljer og tilskud til frivillige foreninger og organisationer på socialområdet (Espersen et. al., 2018).

Socialstyrelsen samarbejder med de øvrige nationale understøttende aktører om konkrete projekter, men særligt på strategisk niveau. Desuden understøtter Socialstyrelsen nogle af de nationale understøttende aktører økonomisk.

Læs om Socialstyrelsens arbejde med civilsamfundsområdet på Socialstyrelsens hjemmeside

Lokale understøttende aktører

Landets frivilligcentre udgør centrale lokalt understøttende aktører og er væsentlige samarbejdspartnere for kommunerne. Socialstyrelsen understøtter frivilligcentrene gennem puljer og i forbindelse med projekter.
68 af landets kommuner har i 2019 et frivilligcenter, som arbejder for at styrke det lokale frivillige engagement. De har til formål at støtte, udvikle og fremme frivilligheden lokalt ved at mobilisere frivillige, synliggøre det frivillige arbejde og yde konsulentbistand til alle interesserede. Frivilligcentrenes landsorganisationer er Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark, u.å.).

Ud over frivilligcentrene findes der i landets kommuner også en række lokale frivilligråd. Frivilligrådene er forskellige i sammensætning og funktion fra kommune til kommune, men kan fx fungere som talerør for lokale frivillige foreninger, arbejde for at skabe synlighed om det frivillige arbejde og fremme samarbejder.

De lokale frivilligråd kan bistå udviklingen af en frivillighedspolitik, og de kan være involveret i uddelingen af § 18-midler. § 18-midler uddeles af kommunen med det formål at fremme det lokale, frivillige sociale arbejde. Kommunen er forpligtet til at uddele § 18-midler og kompenseres for de uddelte midler gennem bloktilskuddet (Center for Frivilligt Socialt Arbejde, 2018).

Kilder

Center for Frivilligt Socialt Arbejde (u.å.). Om Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Tilgængelig fra: https://frivillighed.dk/om-center-for-frivilligt-socialt-arbejde [lokaliseret 31-01-2019].

Center for Frivilligt Socialt Arbejde (2018, 24. august). 10 gode råd til kommuner, som uddeler § 18-midler. Tilgængelig fra: https://frivillighed.dk/guides/10-gode-raad-til-kommuner-som-uddeler-ss-18-midler [lokaliseret 30-04-2019].

Espersen, Helle Hygum et al. (2018). Understøttelse og udvikling af det frivillige sociale arbejde: En analyse af udviklingstendenser og behov for kontinuitet og forandring i nationale virkemidler. Udarbejdet af VIVE og Roskilde Universitet for Socialstyrelsen og Børne- og Socialministeriet. Kbh.: VIVE.

Fonden for Socialt Ansvar (u.å.). Om Fonden for Socialt Ansvar. Tilgængelig fra: https://socialtansvar.dk/Om-os/Om-Fonden [lokaliseret 31-01-2019].

Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (u.å.). Om FriSe. Tilgængelig fra: https://frise.dk/frise [lokaliseret 31-01-2019].

Frivilligrådet (u.å.). Frivilligrådet. Tilgængelig fra: https://www.frivilligraadet.dk/omfrivilligrdet [lokaliseret 31-01-2019].

Publiceret: 20.09.2019. Sidst opdateret: 20.09.2019