Forside » Voksne » Civilsamfund og kommuner

Civilsamfund og kommuner

Samarbejde mellem civilsamfund og kommuner
Samarbejde mellem civilsamfund og kommuner

I Danmark er der en lang tradition for, at civilsamfundet og den offentlige sektor samarbejder om at løse sociale problemstillinger og gennemføre initiativer til gavn for udsatte borgere. De to sektorer kan noget forskelligt og kan komplementere hinanden. Samarbejde mellem kommune og civilsamfund kan bidrage til kvalitet i velfærden for borgerne, ligesom civilsamfundsaktører såvel som kommunale aktører kan få udbytte af tværgående samarbejder.

Forskning viser, at samarbejde er ressourcekrævende og forudsætter, at parterne gør sig overvejelser, blandt andet om indbyrdes relationer, ledelse, ressourcer og forskellige ønsker til og afsæt for samarbejdet.

Vidensportaltemaet om samarbejde mellem civilsamfund og kommuner gennemgår en række af disse overvejelser og kan blandt andet bruges af kommunale beslutningstagere, ledere og fagpersoner samt civilsamfundsaktører, der har stået eller står over for at skulle etablere et samarbejde.

Temaet præsenterer to forskellige former for tværsektorielt samarbejde: samskabelse og partnerskaber. Artiklerne definerer blandt andet samarbejdsformerne og beskriver, hvad man skal være opmærksom på for at få samarbejdet til at lykkes.

Baggrundsviden

Definition

Civilsamfundet er en samlebetegnelse, der bl.a. dækker over en række foreninger, organisationer og initiativer. Civilsamfundsbegrebet rummer både den frivillige sektor og det frivillige sociale område.

Civilsamfundets roller på det sociale område

Civilsamfundet udfylder en række forskellige funktioner i velfærdssamfundet. Civilsamfundsaktører fungerer bl.a. som stemme for udsatte borgere, leverandør af sociale ydelser og arena for inklusion og deltagelse i samfundet.

Partnerskaber

Partnerskaber er en samarbejds- og organiseringsform, der indebærer en forpligtelse til at skabe dialog og fælles løsninger på tværs af den offentlige sektor og civilsamfundet.

Samskabelse

Samskabelse er en proces, hvor borgere, civilsamfundet, offentlige aktører og/eller private aktører indgår i ligeværdige samarbejder om at udvikle innovative og langsigtede sociale løsninger på en kollektiv opgave eller et samfundsmæssigt problem.

Tendenser i det frivillige engagement

Andelen af frivillige i Danmark har ligget stabilt på omkring 40 pct. af befolkningen over en længere årrække. En mindre andel af de udsatte borgere er frivillige, men de er særligt engageret på det frivillige område.

Tendenser i det tværsektorielle samarbejde

Tværgående samarbejde mellem kommuner og civilsamfund bliver mere og mere udbredt. Samtidig sker der ændringer i måden, samarbejdet fungerer på, ligesom relationen mellem den frivillige, offentlige og private sektor udvikler sig.

Understøttende aktører på civilsamfundsområdet

Der findes en række nationale aktører, der har til formål at understøtte og udvikle det frivillige sociale område på nationalt plan. Desuden understøttes den lokale frivillighed af landets 68 frivilligcentre, som er oplagte samarbejdspartnere for kommunerne.

Evaluering og dokumentation af tværsektorielle samarbejder om sociale indsatser

Artiklen præsenterer to tilgange, der kan bruges til at dokumentere og evaluere sociale samarbejder, der går på tværs af sektorer.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra temaet Samarbejde mellem civilsamfund og kommuner.