Målgruppe

Antallet af hjemløse i Danmark er stigende. Hjemløse er en udsat gruppe, som ofte har flere problemstillinger end at mangle en fast bolig, eksempelvis psykisk sygdom og misbrug. Unge mellem 18-29 år udgør godt 33 pct. af de hjemløse i Danmark

SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har siden 2007 hvert andet år kortlagt hjemløsheden i Danmark. Tællingen fra 2015 viser bl.a., at:

 • 78 pct. af de registrerede hjemløse er mænd og 22 pct. er kvinder
 • Blandt de hjemløse, der sover på gaden er 86 pct. mænd og 14 pct. kvinder
 • Andelen af kvinder, der overnatter på varmestue er steget fra 17 pct. i 2009 til 25 pct. i 2015, og antyder, at kvinderne er blevet mere udsatte (Benjaminsen & Lauritzen, 2015).

Derudover viser hjemløsetællingen (Benjaminsen & Lauritzen, 2015), at:

 • 10 pct. af de registrerede hjemløse overnatter på gaden, og dette gør sig gældende for 6 pct. af de unge i alderen 18-24 år
 • 34 pct. af de registrerede hjemløse overnatter på herberg og forsorgshjem, og dette gør sig gældende for 22 pct. af de unge i alderen 18-24 år
 • 31 pct. af de registrerede hjemløse overnatter hos venner/familie, og dette gælder for 51 pct. af de unge i alderen 18-24 år

Man kan således se, at det blandt de unge især er almindeligt at overnatte hos venner og familie, og at det er mindre udbredt blandt unge at overnatte på gaden eller på herberg sammenlignet med hjemløse over 25 år. Unge, der overnatter midlertidigt hos bekendte, venner og familie betegnes i nogle sammenhænge som sofasovere eller sofasurfere.

Antallet af unge hjemløse i alderen 18-24 år, der for første gang indskrives på et forsorgshjem, har været nogenlunde konstant i perioden 2010-2014 med 500 brugere årligt. Længden af et typisk ophold for unge hjemløse på forsorgshjem var typisk på op til en måned (Ankestyrelsens statistik: Brugere af botilbud efter SEL § 110, 2014).

Aldersfordeling

I hjemløsetællingen fra 2015 er der samlet registreret 6138 hjemløse borgere (Benjaminsen & Lauritzen, 2015). Ifølge hjemløsetællingen er antallet af hjemløse i alderen 18 – 24 år været støt stigende fra 2009 – 2013, hvor antallet steg med 80 pct. fra 633 til 1.138. Den markante stigning er aftaget, da der i 2015 blev registreret en stigning på 3 pct. med 1.172 hjemløse i alderen 18-24 år (Benjaminsen & Lauritzen, 2015). Hjemløsetællinger viser ligeledes, at:

 • de helt unge under 18 år udgør 2 pct. af det samlede antal hjemløse
 • unge i alderen 18 – 24 år udgør 19 pct. af det samlede antal hjemløse
 • hjemløse i aldersgruppen 25-29 år udgør 13 pct., af det samlede antal hjemløse
 • hjemløse i alderen 50-60+ år udgør godt 20 pct. af det samlede antal hjemløse

Varighed

Hjemløsetællingen fra 2015 (Benjaminsen & Lauritzen, 2015) viser, at cirka halvdelen af de hjemløse har været hjemløse i under 1 år, og knap halvdelen har været hjemløse i over 1 år, heraf har cirka en fjerdedel være hjemløse i over 2 år. Blandt de unge i alderen 18-24 år var lidt over 69 pct. hjemløse i en periode på under et år, mens knap 1/3 (30 pct.) var hjemløse i et år eller mere. Blandt borgere i alderen 50-59 år var 57 pct. hjemløse i over 1 år (Benjaminsen & Lauritzen, 2015).

Problemstillinger hos hjemløse borgere

Hjemløshed er oftest en sammensat problematik, der relaterer sig til og falder sammen med en række andre problemstillinger. Hjemløsetællingen peger på, at knap halvdelen af de hjemløse borgere har psykiske problemstillinger og knap 70 pct. har misbrugsproblemer. Ca. en tredjedel har både en psykisk sygdom og misbrugsproblemer (Benjaminsen & Lauritzen, 2015).

På landsplan har kun omkring hver fjerde af de hjemløse borgere en handleplan. En tredjedel af de hjemløse har tilknyttet en bostøtte-medarbejder, kontaktperson eller lignende, og knap en tredjedel af de hjemløse er skrevet op til en boligløsning ved tællingen i 2015 (Benjaminsen & Lauritzen, 2015).

Fysiske sygdomme som følge af misbrug og et liv som socialt udsat

En undersøgelse fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd peger på, at hjemløse eller tidligere hjemløse hyppigere rammes af en række sygdomme. Undersøgelsen tager højde for forekomsten af disse sygdomme hos ikke-hjemløse. Sygdommene og hyppigheden heraf kan i høj grad ses som følger af de hjemløses misbrug og et liv som socialt udsat. Undersøgelsen viser, at:

 • hjemløse rammes hyppigere af hepatitis, hiv og KOL og tuberkulose end andre mennesker
 • hjemløse rammes hyppigere af lungesygdomme og forgiftninger
 • hjemløse eller tidligere hjemløse kvinder har 38 gange større risiko for at få hiv og 5 gange højere risiko for KOL end for kvinder, der aldrig har været hjemløse (Benjaminsen et al., 2015).

Indkomst og tilknytning til uddannelse og arbejde

Hjemløsetællingen fra 2015 (Benjaminsen & Lauritzen, 2015) viser, at størsteparten af de hjemløse borgere står udenfor uddannelsessystemet og uden arbejde. Indkomstgrundlaget for henholdsvis den samlede gruppe af hjemløse borgere og de unge i alderen 18-24 år er:

 • Kontanthjælp for hhv. 70 pct. af den samlede gruppe hjemløse borgere, og 78 pct. af de unge 
 • Løn eller dagpenge for hhv. 7 pct. af den samlede gruppe hjemløse borgere, og 6 pct. af de unge
 • SU for hhv. 2 pct. af den samlede gruppe hjemløse borgere, og som 8 pct. af de unge
 • førtidspension for hhv. 12 pct. af den samlede gruppe hjemløse borgere, og 1 pct. af de unge (Benjaminsen & Lauritzen, 2015).

Der har i de senere år været stigende fokus på, at der blandt hjemløse unge er en høj forekomst af unge, som tidligere har modtaget en foranstaltning eller været anbragt. SFI har i 2015 (Benjaminsen et al. 2015) udarbejdet en undersøgelse af sammenhængen mellem familiebaggrund og udsathed. Undersøgelsen viser bl.a., at en betydelig del af de hjemløse unge har været anbragt som barn. Omkring halvdelen af de unge, der bliver hjemløse har en familiebaggrund, hvor forældrene er registreret med en af risikofaktorerne psykisk sygdom, misbrug, hjemløshed eller fængselsophold. Den anden halvdel af de unge kommer fra familier med bredere baggrunde. Undersøgelsen viser, at blandt de unge fra udsatte familier, har 72 pct. været anbragt som barn, og 31 pct. af de unge, der kommer fra familier med bredere baggrund, har været anbragt (Benjaminsen et a., 2015).

Hjemløse LGBTQ-unge

Et canadisk litteraturstudie om hjemløse unge fra 2012 viser, at LGBTQ (lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede samt queer-personer) er en særligt udsat gruppe hjemløse. Det vurderes på tværs spørgeskemaundersøgelser, at mellem 25-40 pct. af de hjemløse unge identificerer sig som LGBTQ, sammenlignet med det anslåede mellem 5-10 pct. i befolkningen som helhed. En stor andel af gruppen bliver hjemløse i en meget ung alder af grunde som fx misbrug, krænkelser, ydmygelser, mistrivsel, homofobi (inkl. transphobia) udsmidning fra hjemmet, plejefamilien eller anbringelsesstedet som en direkte følge af, at de er sprunget ud som LGBTQ (Abramovich, 2012). Der foreligger endnu ikke lignede forskningsresultater fra en dansk kontekst.

Kilder

Abramovich, Ilona Alex (2012): "No Safe Place to Go - LGBTQ Youth Homelessness in Canada: Reviewing the Literature", Canadian Journal of Family and Youth, 4(1), 2012, pp 29-51.

Ankestyrelsen (2014): Ankestyrelsens statistik: Brugere af botilbud efter SEL § 110, 2014

Benjaminsen, L. et al. (2015): Familiebaggrund og social marginalisering i Danmark

Benjaminsen, L. og Lauritzen, H. H. (2015): Hjemløshed i Danmark 2015 – National kortlægning, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Publiceret: 28.11.2016. Sidst opdateret: 01.05.2017