Forside » Børn & unge » Unge og voksne i hjemløshed

Unge og voksne i hjemløshed

Temaforside
Unge og voksne i hjemløshed

Hjemløshed dækker over flere forskellige situationer. Fælles for borgere i hjemløshed er, at borgeren ikke har egen bolig men benytter midlertidige boalternativer uden at have en boligkontrakt, eller at borgeren ikke har et opholdssted den kommende nat.

Ifølge den nationale kortlægning af hjemløshed, udarbejdet af VIVE– Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, er hjemløshed i Danmark stigende. Unge mellem 18 og 29 år udgør 37 pct. af de hjemløse i Danmark. Kortlægningen peger derudover på, at mænd oftere end kvinder bliver ramt af hjemløshed. Definitionen af hjemløshed er baseret på boligsituationen, men hjemløshed omfatter ofte andre sociale problemstillinger som fx psykisk sygdom eller misbrug, der kan gøre det svært at skaffe og fastholde en bolig.

I dette tema om unge og voksne i hjemløshed kan du bl.a. finde viden om de tre evidensbaserede bostøttemetoder CTI, ACT og ICM. CTI (Critical Time Intervention) er en case-management metode, der har til formål at sikre en god overgang fra en hjemløsesituation til egen bolig. ACT (Assertive Community Treatment) er en bostøttemetode, der støtter de allermest udsatte hjemløse borgere, som ikke kan benytte det eksisterende hjælpesystem. Endelig kan du læse om bostøttemetoden ICM (Intensive Case Management), som indebærer et koordineret støtteforløb. De tre bostøttemetoder, som anvendes sammen med en Housing First-tilgang, er alle afprøvet i en dansk kontekst. 

Indsatser

Assertive Community Treatment (ACT)

ACT er en fleksibel og tværfaglig bostøttemetode, der støtter de mest udsatte borgere i hjemløshed, der ikke kan benytte det eksisterende hjælpesystem. Formålet med metoden er at sikre, at de mest udsatte borgere får relevant social- og behandlingsmæssig støtte.

Critical Time Intervention (CTI)

CTI er en case-management-metode, der har til formål at sikre en god overgang for hjemløse borgere fra institutionsophold til egen bolig. Indsatsen varer ni måneder, og er inddelt i tre faser.

Intensive Case Management (ICM)

Bostøttemetoden Intensive Case Management (ICM) er en manualbaseret metode, som i Danmark bl.a. anvendes til unge og voksne i hjemløshed. Metoden tilbyder et koordineret støtteforløb for borgere med komplekse problemstillinger, som vil kunne få udbytte af øget støtte og behandling fra det etablerede system.
Baggrundsviden

Definition

Hjemløshed dækker over flere forskellige situationer. Fælles for hjemløshedssituationerne er, at borgeren ikke har sit eget frit tilgængelige sted at overnatte og råde over.

Målgruppe

Antallet af borgere i hjemløshed i Danmark er stigende. Borgere i hjemløshed er en udsat gruppe, som ofte har flere problemstillinger end at mangle en fast bolig eksempelvis psykisk sygdom og misbrug. Unge mellem 18-29 år udgør 37 pct. af borgerne i hjemløshed i Danmark.

Omfang

Hjemløsheden er stigende i Danmark. I 2017 var der 6.635 registrerede borgere i hjemløshed i Danmark, hvilket udgør en stigning på 33 pct. fra 2009 til 2017.

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Hjemløshed forekommer især hos særligt udsatte grupper. Mennesker i hjemløshed har ofte flere problemstillinger udover mangel på bolig, som misbrug og psykiske problemer. Disse problemstillinger øger risikoen for hjemløshed. Hertil kommer, at borgere i hjemløshed ofte har et lavt indkomstgrundlag og en ikke ubetydelig gæld.

Housing First

Den amerikanske tilgang Housing First tager udgangspunkt i, at borgeren som det første i den sociale indsats tilbydes en bolig med en fast, tidsubegrænset lejekontrakt. Grundtanken er, at en stabil boligsituation er forudsætning for at forbedre fx psykisk sygdom, misbrug og det sociale netværk.

Unge sofasovere i hjemløshed

At være sofasover er en betegnelse for unge, som overnatter hos familie, venner eller tilfældige bekendtskaber. ’Skjult hjemløshed’, ’sofasover’ eller ’sofasurfer’ er tre begreber for samme fænomen.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra den systematiske søgning på temaet unge og voksne i hjemløshed.