Målgruppe

Målgruppen for temaet er børn og unge op til 18 år, som har unge forældre. Særligt børn af teenageforældre trives statistisk set dårligere end børn af ældre forældre. Det gælder i forhold til helbredsmæssige og psykosociale vanskeligheder.

| Socialstyrelsen

Målgruppen for temaet er børn og unge op til 18 år, som har unge forældre. Særligt børn af teenageforældre er statistisk set dårligere stillet end børn af ældre forældre (Mikkelsen et al., 2016; McGrath et al., 2014; Jacobsen, 2010). I det følgende formidles nogle af de forhold og vanskeligheder, som i højere grad gør sig gældende for målgruppen end for børn af ældre forældre (Fagan et al., 2013; Trillingsgaard et al., 2016; Mikkelsen et al., 2016; McGrath et al., 2014; Jacobsen, 2010).

Opdragelse og trivsel

Børn af unge mødre trives statistisk set dårligere end børn af ældre mødre i forhold til adfærdsmæssige, sociale og følelsesmæssige vanskeligheder (Trillingsgaard et al., 2016).

Det viser en omfattende dansk undersøgelse baseret på interviews med og spørgeskemaer fra 4741 mødre med dansk statsborgerskab. Undersøgelsen er foretaget af forskere fra Psykologisk Institut, Aarhus Universitet (Trillingsgaard et al., 2016).

Studiet indikerer en signifikant sammenhæng mellem faldende alder hos moderen ved fødselstidspunktet og hyppigere brug af verbale og fysiske sanktioner overfor barnet, herunder bl.a. at skælde barnet ud, give barnet stuearrest, tage fat i barnet og slå barnet. Desuden peger studiet på en signifikant sammenhæng mellem faldende alder hos moderen og stigende adfærdsmæssige, sociale og følelsesmæssige vanskeligheder hos børnene målt med redskabet SDQ (Strenghts and Difficulties Questionnaire) (Trillingsgaard et al., 2016). I studiet er der kontrolleret for moderens uddannelsesniveau, beskæftigelse, civilstatus og etnicitet, samt barnets fødselsvægt, køn og antal søskende. Der er ikke kontrolleret for fx genetiske og psykiske faktorer hos moderen eller barnet (Trillingsgaard et al., 2016).

Modenhed hos forældrene kan have betydning for opdragelsesstilen

Forskerne bag den danske undersøgelse henviser til internationale studier, som viser, at modenhed hos forældrene ofte medfører en opdragelsesstil, der undgår verbale og fysiske sanktioner, og som i højere grad er præget af balance mellem frihed og kontrol overfor barnet (Trillingsgaard et al., 2016). Andre internationale studier viser ifølge forskerne, at en sådan opdragelsesstil fremmer udvikling og trivsel hos barnet (Trillingsgaard et al., 2016). På baggrund af studierne fremsætter forskerne en hypotese om, at børn af ældre mødre trives bedre end børn af yngre mødre, fordi modenhed hos moderen medfører en mere hensigtsmæssig opdragelsesstil (Trillingsgaard et al., 2016). 

Specifikke problematikker

Forskning på området peger desuden på en række specifikke vanskeligheder, som særligt børn af teenageforældre har øget risiko for at få i barndommen eller senere i livet (Fagan et al., 2013; Jacobsen, 2010; Mikkelsen et al., 2016; McGrath et al., 2014).

Diagnosticering med ADHD og andre psykiske lidelser

Børn af forældre som er under 20 år ved fødselstidspunktet, har mere end dobbelt så stor risiko for at blive diagnosticeret med ADHD end børn af forældre, som er mellem 26 og 30 år ved fødselstidspunktet. Det viser et omfattende dansk kohortestudie (Mikkelsen et al., 2016). Et andet registerstudie, fortaget af en række danske og udenlandske forskere, peger også på en signifikant sammenhæng mellem en ung alder hos moderen ved fødselstidspunktet og øget risiko for at blive diagnosticeret med ADHD og en række andre psykiske lidelser. Eksempelvis lidelser som skyldes stof- og alkoholmisbrug (McGrath et al., 2014).

Lavere skoleparathed

Børn af forældre i alderen 15-24 år ved fødselstidspunktet scorer signifikant lavere på skoleparathed i 4-års alderen, målt på læsefærdighed og matematik, end børn af forældre på over 25 år ved fødselstidspunktet (Fagan et al., 2013). Det viser et amerikansk kohortestudie (Fagan et al., 2013).

Fysisk helbred

Det amerikanske kohortestudie indikerer desuden, at børn af unge forældre er dårligere stillet i forhold til fysisk helbred end børn af ældre forældre (Fagan et al., 2013). I studiet er der beregnet en risiko for barnet ud fra parametre som dårligt fysisk helbred, fysisk funktionsnedsættelse, lav selvreguleringsadfærd, lav fødselsvægt og for tidlig fødsel. Risikoen er signifikant højere for børn af forældre, som var under 25 år ved fødselstidspunktet (Fagan et al., 2013).

Sociale foranstaltninger

Børn af mødre på under 22 år ved fødselstidspunktet er ifølge en dansk undersøgelse i væsentlig større risiko for at blive anbragt udenfor hjemmet end børn af ældre mødre (Jacobsen, 2010). Undersøgelsen er baseret på registerdata og foretaget af Centre for Economic and Business Research (Jacobsen, 2010). Ifølge undersøgelsen var 3-7 pct. af børn af mødre under 22 år anbragt i 2007, mens det samme gjaldt for under 1 pct. af børn født af mødre på over 26 år ved fødselstidspunktet. Det samme mønster gør sig gældende i forhold til foranstaltninger målrettet barnet (Jacobsen, 2010).

Undersøgelsen peger desuden på, at børn af unge mødre i højere grad modtager domme vedrørende tyveri, narkotika og grov vold sammenlignet med børn af ældre mødre (Jacobsen, 2010).

Fx modtog knap 1 pct. af de 15-19-årige børn af mødre under 22 år ved fødselstidspunktet en dom for grov vold i perioden 2005-2007, mens det samme gjorde sig gældende for 0,2 pct. af 15-19-årige børn af mødre, som var 26 år eller derover som førstegangsfødende (Jacobsen, 2010).

Kilder

Fagan, Jay et al. (2013). Explaining the association between adolescent parenting and preschool readiness: A risk perspective. Journal of Community Psychology, Vol. 6, 692-708 (2013).

Jacobsen, Rasmus H. (2010). Beskrivende analyse og cost-benefit-analyse af en ekstra indsats over for unge mødre. Centre for Economic and Business Research, Copenhagen Business School.

McGrath, John J. et al. (2014). A comprehensive Assesment of Parental Age and Psychiatric Disorders. Jama Psychiatry 2014;71(3):301-209.

Mikkelsen, Susanne Hvolgaard et al. (2016). Parental age and attention deficit/ hyperactivity disorder (ADHD). International Journal of Epidemiology, 1-2.

Trillingsgaard, Tea et al. (2016). Associations between older maternal age, use of sanctions, and childrens socio-emotional development through 7, 11 and 15 years. European Journal of Developmental Psychology.

Publiceret: 21.12.2017. Sidst opdateret: 20.09.2019