Forside » Børn & unge » Børn af unge forældre » Indsatser » MTB: Minding the Baby

MTB: Minding the Baby

Minding the Baby (MTB) er et støtteprogram for unge socialt udsatte førstegangsgravide. Programmet har til formål at understøtte udvikling af forældreevne, herunder evnen til at aflæse, forstå og handle på barnets behov.

 & Stine P. Dam | Socialstyrelsen

Minding the Baby (MTB) er et familiebehandlingsprogram for unge udsatte førstegangsgravide i alderen 14-25 år, der er i en socialt udsat position.

Programmet har til formål at fremme en god og sikker tilknytning mellem moderen og barnet. Grundtanken i MTB er at mindske sociale og følelsesmæssige vanskeligheder hos moderen og barnet ved at fremme moderens omsorgsfølelse og mentaliseringsevne.

Effektstudier fra USA peger på, at MTB har gode effekter for barnet i forhold til sundhed og tilknytning.

MTB er implementeret i USA, Skotland og England. Metoden er endnu ikke særlig udbredt i Danmark, men Frederikshavn Kommune er i august 2016 påbegyndt implementering af MTB.

Hvor meget ved vi om indsatsen ?

MTB: Minding the BabyMinding the Baby (MTB) er et støtteprogram for unge socialt udsatte førstegangsgravide. Programmet har til formål at understøtte udvikling af forældreevne, herunder evnen til at aflæse, forstå og handle på barnets behov.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi

Læs hele artiklen

Målgruppe

Minding the Baby (MTB) er rettet mod unge førstegangsgravide i alderen 14-25 år i en social udsat position. Indsatsen retter sig også mod barnets far eller den nære familie.

Den primære målgruppe for Minding the Baby (MTB) er unge førstegangsgravide i alderen 14-25 år, der er i en socialt udsat position. Den socialt udsatte position kan skyldes økonomiske vanskeligheder, at være enlig forælder, social isolation, lavt uddannelsesniveau og/eller mentale helbredsproblemer som fx depression eller posttraumatisk stress (PTSD). Målgruppen omfatter unge førstegangsgravide, der i egen opvækst har oplevet brud i nære relationer. Det kan fx være fravær af en forælder, anbringelse uden for hjemmet og/eller traumer som følge af fysisk eller psykisk vold, seksuel misbrug eller omsorgssvigt (Longhi et al., 2016; Slade et al., 2017).

Indsatsen er sekundært målrettet barnets far eller den øvrige familie omkring barnet (Slade et al., 2017).

Kilder

Longhi et al. (2016). The NSPCC UK Minding the Baby (MTB) home-visiting programme, supporting young mothers (aged 14-25) in the first 2 years og their baby´s life: study protocol for a randomized controlled trial.

Slade et al. (2017). Attachment Across Clinical and Cultural Perspectives – A relational psychoanalytic approach.

Metode

Minding the Baby (MTB) er et manualiseret familiebehandlingsprogram, der bl.a. har til formål at fremme moderens omsorgsfølelse og mentaliseringsevne. Programmet sigter også mod at formindske socio-emotionelle vanskeligheder hos både moderen og barnet.

MTB er udviklet af forskerne Arietta Slade og Lois Sadler fra Yale University i Boston, USA (Slade et al., 2017). MTB-interventionen er udbredt til Florida, Skotland, England og Danmark (Yale School and Medicine).  

En tværfaglig indsats af to års varighed

Minding the Baby (MTB) er et familiebehandlingsprogram, der har til formål at fremme moderens omsorgsfølelse og mentaliseringsevne samt formindske socio-emotionelle vanskeligheder hos både moderen og barnet (Longhi et al., 2016). MTB er en refleksiv forældreintervention, der tager udgangspunkt i den faglige grundantagelse, at det kan være vanskeligt for forældre med et højt stressniveau og egne erfaringer med omsorgssvigt og traumer at lytte til barnet og reflektere over barnets tanker og følelser (Marchesseault, 2014). Dette kan bl.a. medføre:

  • en forstyrret interaktion
  • en usikker tilknytning mellem forælder og barn
  • langsigtede følelsesmæssige vanskeligheder (Marchesseault, 2014).

I MTB tilskyndes barnets forældre til at rette opmærksomhed mod barnets tanker og følelser, helt fra barnet er spædt. MTB-behandlere arbejder med at sænke familiens stressniveau for derved at give plads til følelser og tanker hos både forældre og barn (Marchesseault, 2014).

MTB-programmet påbegyndes sent i moderens andet trimester eller først i tredje trimester, og afsluttes, når barnet fylder to år. I disse år følges familien af et tværfagligt team bestående af en sundhedsfaglig medarbejder og en socialfaglig medarbejder med familieterapeutisk baggrund, der skiftevis superviserer familien i hjemmet (Sadler et al., 2013; Slade et al., 2017). 

MTB er et manualbaseret program, der kræver specifik undervisning og supervision at anvende. Der findes endnu ikke danske udbydere af undervisning i metoden. For yderligere information om programmet, undervisning og implementering kontakt Yale Child Study Center, USA, mail:

En indsats baseret på relationer

Minding the Baby (MTB) er baseret på relationer, og der lægges derfor særlig vægt på en god relation mellem moderen og behandlerne. Ét element i indsatsen er terapeutisk behandling af moderens (eventuelle) egne traumer og tidligere svære følelses- og tilknytningsmæssige oplevelser. Interventionen indledes med et interview om moderens anamnese, der fungerer som et behandlingsmæssigt afsæt (Slade et al., 2017). På baggrund af interviewet præsenteres moderen for forskellige emner, der fx relaterer sig til moderens egen opvækst og erfaringer med relationer og tilknytning. Det er afgørende for den gode relation mellem moderen og behandlerne, at behandlerne er opmærksomme i forhold til at følge moderens tempo, og ikke går for hurtigt frem med spørgsmål omhandlende fx moderens barndom og øvrige emner, der kan være følelsesmæssig svære for moderen at drøfte (Slade et al., 2017). 

I barnets første leveår modtager familien ugentlig supervision og terapi i hjemmet i form af psykoterapi, læring om sundhed og udvikling samt relationsdannelse mellem barn og forælder. I perioden frem til barnet fylder to år, aflægges der besøg hos familien hver anden uge (Sadler et al., 2013; Slade et al., 2017).   

Det teoretiske grundlag for MTB

MTB er inspireret af flere tilgange, men er især baseret på nyere forskning og teoridannelse indenfor tilknytning og mentalisering. Ud fra tilknytningsteorien søges det at styrke moderens evne til at yde omsorg og sikkerhed for barnet for dermed at øge barnets oplevelse af tryghed i relationen og lysten til at udforske og lære (Slade et al., 2017). 

Teorien om mentalisering er baseret på principperne om tilknytning og psykoanalytisk teori, og kobler en sikker tilknytning hos spædbarnet med moderens evne til at være opmærksom på barnets mentale tilstande fx følelser, tanker, behov, mål og intentioner. Mentaliseringsevne defineres her som forældrenes evne til at forestille sig og have interesse for, hvad barnet tænker, føler, tror og har til hensigt (Slade et al., 2017). 

I MTB kobles de to teorier i antagelsen om, at styrket mentaliseringsevne hos forældrene medfører færre forstyrrende og skræmmende interaktioner, og skaber flere sikre tilknytninger mellem forældre og børn (Slade et al., 2017).  

Kilder

Marchesseault, C. (2014). Minding the Baby (MTB) Fact Sheet.  

Longhi et al. (2016). The NSPCC UK Minding the Baby (MTB) home-visiting programme, supporting young mothers (aged 14-25) in the first 2 years og their baby´s life: study protocol for a randomized controlled trial.

Sadler et al. (2013). Minding the Baby: Enhancing reflectiveness to improve early health and relationship outcomes in an interdisciplinary home visiting program. National Institute of Health.

Slade et al. (2017). Attachment across Clinical and Cultural Perspectives – A relational psychoanalytic approach.

Yale School og Medicine. Minding the Baby National Office (sidst besøg 03.01.17)

Implementering

Implementeringen af Minding the Baby (MTB) kræver politisk- og ledelsesmæssig opbakning, udvikling af medarbejderkompetencer og hyppig opfølgning.

Frederikshavn Kommune tilbyder som den første kommune i Danmark MTB-programmet til unge udsatte gravide. Frederikshavn Kommune påbegyndte implementering af programmet 1. august 2016.

Foreløbige erfaringer fra Frederikshavn Kommune

Socialstyrelsen har i juli 2017 interviewet Center for Familie i Frederikshavn Kommune om kommunens implementeringserfaringer med MTB. Frederikshavn Kommune påbegyndte implementering og den successive indskrivning af gravide til MTB i august 2016, hvor der nu deltager 12 gravide, hvoraf den yngste var 20 år på tidspunktet for opstart. Ud af de 12 kvinder er én kvinde frafaldet indsatsen på grund af flytning til en anden kommune. 11 kvinder deltager endnu i programmet, og kommunens erfaringer er positive. Frederikshavn Kommune konstaterer foreløbig, at ingen af de 11 kvinder er gravide igen indenfor barnets første leveår, og at der for ingen af de deltagene familier har været grundlag for at iværksætte yderligere støtte efter serviceloven.

Vigtigt med uddannelse og supervision til medarbejdere

Implementeringen af Minding the Baby i Frederikshavn Kommune sker i samarbejde med Yale University i Boston. Ved projektets opstart afholdt Frederikshavn Kommune indledende møder med professorer fra Yale University, og planlagde implementeringen af MTB i kommunen. Kommunen rekrutterede derefter medarbejdere til projektet, og leder og medarbejdere på projektet modtog et kursus i metoden.

Udover at have modtaget kurset er medarbejderne tilknyttet hver en monofaglig superviser fra Yale University, der månedligt giver sparring på hver deres fagområde, og en lokal monofaglig superviser der giver sparring på konkrete problemstillinger. Ydermere har medarbejderne ugentlig tværfaglig sparring med en superviser og månedlige tværfaglige supervisioner med Yale University, der har fokus på mentaliseringsperspektivet i indsatsen. Derudover har medarbejderne kvartårlige træningssessioner med Yale.

Udfordringer i forbindelse med implementering

Frederikshavn Kommune erfarer, at socialrådgivere og sundhedsplejersker kan være udfordret i forhold til at opspore unge udsatte gravide. Dette skyldes primært, at socialrådgivere og sundhedsplejersker almindeligvis først får kontakt med målgruppen efter, at barnet er født. Af denne grund har Frederikshavn Kommune valgt, at det primært er jordemødre, der henviser de unge gravide til indsatsen. Frederikshavn Kommune har ligeledes valgt, at også andengangsforældre kan tilbydes indsatsen – dette kan fx være forældre, der ikke havde første barn hos sig eller øvrige tilsvarende omstændigheder.   

Frederikshavn Kommunes erfaringer peger derudover på, at der særligt er to ting, der kan være udfordrende, når MTB implementeres:

  • At opnå et fyldestgørende kendskab til programmet. MTB er et længerevarende projekt med mange faser og nye ting at tage stilling til.
  • At etablere et godt teamsamarbejde i det tværfaglige team. Sundhedsplejersker og socialrådgivere arbejder ofte parallelt. Med MTB er der et fælles initiativ og mål, som skal opfyldes på trods af forskellige fagligheder.

Anbefalinger

På baggrund af de foreløbige erfaringer har Frederikshavn Kommune følgende anbefalinger til kommuner, der påtænker at implementere Minding the Baby (MTB):

Medarbejdernes kompetencer

  • Metoden kræver uddannelse, træning og hyppig opfølgning. MTB adskiller sig fra det øvrige arbejde med spædbørn og udsatte familier. Metoden kræver derfor et stærkt fokus på tværfagligt samarbejde, så medarbejderne ikke falder tilbage til deres vanelige monofaglige arbejdsmetoder.

Kultur og kommunikation

  • Det er vigtigt med kommunikation omkring indsatsen, så alle i teamet er orienteret omkring, hvor de er på vej hen, og hvad der forventes i forhold til projektet.
  • Det er ligeledes vigtigt, at alle i familieafdelingen er orienteret omkring kommunens arbejde med metoden, også selv om de ikke aktivt indgår i projektet.

Kontekstuelle forudsætninger

  • MTB kræver politisk og ledelsesmæssig opbakning, så det sikres, at de nødvendige ressourcer afsættes.

Kontaktinformation: Center for Familie, Sundhedsplejen i Frederikshavn Kommune tlf.: 98 45 51 51.

Kilder

Frederikshavn Kommune (2017). Interview. Center for Familie, Sundhedsplejen i Frederikshavn Kommune. August 2017. 

Effekt

Et effektstudie fra USA peger på gode effekter af Minding the Baby (MTB) for barnet i forhold til sundhed, tilknytning og samspil med moderen. Der foreligger ikke viden om effekten af MTB-interventionen i en dansk kontekst.

Et amerikansk randomiseret kontrolleret pilotforsøg med kontrolgruppe foretaget af Yale University i Boston peger på, at MTB-interventionen har en positiv effekt på både barnets sundhed, tilknytning og samspil med moderen (Sadler et al., 2013).

Den amerikanske undersøgelse viser:

Øget opfølgning på barnets sundhed

En signifikant øget tilbøjelighed til, at barnet har fulgt det alment tilrettelagte sundheds- og vaccinationsprogram, når det fylder 12 måneder.

Mindre tilbøjelighed til graviditet inden barnet fylder 2 år

En signifikant mindre tilbøjelighed til, at moderen er gravid igen, inden barnet fylder to år. MTB beror på antagelsen om, at det har en udviklingsmæssig fordel for barnet, at moderen ikke får endnu et barn, før barnet er fyldt to år. I undersøgelsen var 1,6 pct. af MTB- deltagerne gravide igen, inden barnet fyldte to år, hvor det samme var tilfældet for 15 pct. af deltagerne i forsøgets kontrolgruppe.

Øget tilbøjelighed til en sikker tilknytning

En signifikant øget tilbøjelighed til en sikker tilknytning hos barnet til forældrene. I interventionsgruppen var barnet 3,4 gange så tilbøjelig til at have opnået en sikker tilknytning ved 12 måneder end i kontrolgruppen. Der var også en signifikant lavere andel (27 pct.) af børnene i interventionsgruppen klassificeret som desorganiseret i tilknytningen.

Tendens til færre sager hos børn- og ungeforvaltningen om misbrug og omsorgssvigt

Ved forsøgets afslutning havde ingen af MTB- deltagerne en myndighedssag om misbrug og omsorgssvigt, hvor dette var tilfældet for 5 pct. i kontrolgruppen.

Bedre mor-barn-samspil

En tendens til et bedre mor-barn samspil og atmosfære i hjemmet, når barnet er 4 måneder. MTB- deltagerne havde 11,9 gange højere tendens til at have et sundt kommunikationsmønster med barnet (Sadler et al., 2013).

Pilotforsøget viste ingen signifikant forskel i forhold til fødselsdepression (CES-D) eller andre psykologiske symptomer (BSI) (Sadler et al., 2013). Under forsøget opnåede både interventionsgruppen og kontrolgruppen signifikant øget refleksiv funktionsevne, men der kunne ikke måles en signifikant forskel i forbedringen mellem de to grupper. Dog viste en analyse af forældre, der ved forløbets opstart var målt til at have et meget lavt refleksivt niveau (<3 på score om refleksiv funktion (RF)), at forældre i interventionsgruppen forbedrede deres refleksive funktionsevne signifikant i forhold til kontrolgruppen (Sadler et al., 2013).

Pilotstudiets undersøgelsesdesign

Undersøgelsen der er foretaget som et randomiseret kontrolleret pilotforsøg med kontrolgruppe, er baseret på data fra 60 familier, der modtog MTB-interventionen, og 45 familier der deltog som kontrolgruppe. Den samlede gennemsnitlige alder for begge grupper var 19,6 år, og 60 pct. af alle deltagere var under 20 år ved undersøgelsens opstart. Begge grupper blev fulgt i 27 måneder, men ikke alle familier deltog i alle de planlagte undersøgelser. I alt 16 (27 pct.) familier fra forsøgsgruppen og 14 (31 pct.) fra kontrolgruppen deltog ikke i 24 måneders undersøgelsen (Sadler et al., 2013).

Tabel 1 viser en oversigt over undersøgelsens anvendte metoder og måletidspunkter.

Tabel 1: Minding the Baby: Skema over anvendte forskningsinterviews- og instrumenter (Sadler et al., 2013).

Deltagere

Variable

Graviditet

4 måneder

12 måneder

24 måneder

Mor og barn

Demografiske karakteristika

Demografiske karakteristika

 

 

Demografiske forandringer og ændringer i livsforløb

Forhold

kvalitet/interaktion

 

AMBIANCE

Optagelse af interaktionen mellem mor og barn

 

 

Mor

Mentalt helbred

CES-D, BSI, PBI

 

CES-D, BSI

CES-D, BSI

Refleksive funktioner

Interview om graviditet

 

 

Interview om forældreudviklingen

Barn

 

Evne til tilknytning

 

 

Strange Situation 

Metoden (SSP)

 

Misbrug og omsorgssvigt

 

 

Undersøgelse af eventuelle underretninger

Undersøgelse af eventuelle underretninger

Sundhed

 

 

Gennemgang af helbredsoplysninger

Gennemgang af helbredsoplysninger

Follow-up-studie 1-3 år efter MBT-indsatsen viser fortsat god udvikling hos børnene

Et follow-up studie af børnene og forældrene, der indgik i pilotforsøget, viser, at børnene 1-3 år efter indsatstens afslutning havde signifikant færre eksternaliserede adfærdsproblemer som aggression og opmærksomhedsforstyrrelser i forhold til børnene i kontrolgruppen (Ordway et al., 2013).

Forskerne forsøgte med dette follow-up studie at dokumentere et højere refleksivt funktionsniveau hos mødrene i deltagergruppen 1-3 år efter projektets afslutning, men hypotesen kunne ikke bekræftes. Follow-up studiets interne validitet er væsentligt begrænset på grund af stort deltagerfrafald i forhold til den oprindelige undersøgelse, og hypotesen kan derfor heller ikke afkræftes (Ordway et al., 2013).

På baggrund af den systematiske litteratursøgning som er foretaget i starten af 2017, er der ikke fremkommet videnskabelige effektstudier af MTB i en dansk kontekst.

Kilder

Ordway et al. (2013). Lasting effects of an interdisciplinary home visiting program on child behavior: Preliminary follow-up results of a randomized trial. Journal of Pediatric Nursing.

Sadler et al. (2013). Minding the Baby: Enhancing reflectiveness to improve early health and relationship outcomes in an interdisciplinary home visiting program. National Institute of Health. 

Økonomi

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Minding the Baby og regnet på, hvad et forløb koster pr. deltager.

Omkostningsvurdering af Minding the Baby

Socialstyrelsen har estimeret omkostningerne til Minding the Baby. Estimatet lyder på ca. 23.000 kr. per gennemført deltagerforløb. Det antages, at kommunen afholder alle omkostninger. De væsentligste udgifter er driftsudgifter, dvs. løn til medarbejderne. En mindre andel af omkostningerne går til uddannelse. 

Omkostningsvurderingen bygger på et scenarie, hvor der igangsættes 12 forløb i det første år, og der vil være 24 igangværende forløb i de efterfølgende år, da indsatsen varer ca. 2 år og 3 måneder. Indsatsen forventes at drives i 5 år, og 90 pct. af deltagerne forventes at gennemføre.

Læs den samlede omkostningsvurdering af Minding the Baby her 

I rapporten findes en uddybende beskrivelse af de bagvedliggende antagelser og de anvendte beregningsprincipper.

Tabellen nedenfor viser omkostningsvurderingens hovedresultater. 

Tabel 1: Omkostninger ved Minding the Baby, kr. pr. deltagerforløb, 2016

Omkostningskategori

Kr. pr. gennemført deltagerforløb

Ikkekvantificerede omkostninger

Forberedelse

0 kr.

Uddannelse

1.352 kr.

Drift af indsatsen

20.875 kr.

Investeringer

0 kr.

Øvrige omkostninger

931 kr.

Månedlig sparring med Yale

Tilskud

0 kr.

I alt

23.159 kr.

Gevinster og samlede økonomiske konsekvenser af Minding the Baby

På baggrund af den systematiske litteratursøgning, som er foretaget i efteråret 2017, er der ikke fremkommet yderligere viden om, hvilke økonomiske gevinster der er forbundet med Minding the Baby.

Hvor meget ved vi om indsatsen ?

MTB: Minding the BabyMinding the Baby (MTB) er et støtteprogram for unge socialt udsatte førstegangsgravide. Programmet har til formål at understøtte udvikling af forældreevne, herunder evnen til at aflæse, forstå og handle på barnets behov.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Den primære målgruppe for Minding the Baby er unge førstegangsgravide i alderen 14-25 år, der er i en socialt udsat position, og i egen opvækst har oplevet traumer og/eller brud i nære relationer. Indsatsen er sekundært målrettet barnets far eller den øvrige familie omkring barnet. Metoden beskriver relevante principper og processer for samspil og inddragelse af borgeren. Særligt vægtning af den gode relation mellem moderen og behandlerne samt den terapeutisk behandling af moderens (eventuelle) egne traumer og tidligere svære følelses- og tilknytningsmæssige oplevelser. Metoden angiver ikke relevante støtteredskaber til at identificere målgruppen, ligesom metoden ikke beskriver specifikke eksklusionskriterier. Der er ikke udarbejder et screeningsværktøj til opsporing eller rekruttering af målgruppen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren B.
Metode
Minding the baby er et manualbaseret familiebehandlingsprogram, der har til formål at fremme moderens omsorgsfølelse og mentaliseringsevne samt formindske socio-emotionelle vanskeligheder hos både moderen og barnet. Metoden bygger på en miljøterapeutisk tilgang og er baseret på nyere forskning og teoridannelse indenfor tilknytning og mentalisering. Anvendelse af metoden forudsætter specifikke uddannelses- og kompetencekrav samt supervision. Metodens forløb, aktiviteter og organisering af den borgerrettede indsats er ligeledes tydeligt beskrevet. På den baggrund grund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren A.
Implementering
Der foreligger på nuværende tidspunkt (december 2017) ikke veldokumenterede erfaringer med Minding the Baby i en dansk kontekst. Én dansk kommune har påbegyndt implementering af metoden og erfaringer herfra om drift af metoden foreligger endnu kun i et begrænset omfang. Der foreligger ikke danske støtteredskaber til implementeringsprocessen, og det er kun muligt at tilegne sig den engelske manual ved at tilkøbe supervision fra Yale. I forskningslitteraturen findes en tydelig beskrivelse af den nødvendige administrative organisering, som understøtter metoden. Det følger ikke en beskrivelse af, hvordan rekrutteringen af borgerere hensigtsmæssigt kan tilrettelæggelse. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren C.
Effekt
På baggrund af den systematiske litteratursøgning som er foretaget i 2017, er der ikke fremkommet viden om effektstudier af MTB i en dansk eller nordisk kontekst. Et amerikansk RCT-pilotstudie foretaget af metodeudvikler Yale University i Boston peger på, at MTB-interventionen har en positiv effekt på både barnets sundhed, tilknytning og samspil med moderen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren C.
Økonomi
På baggrund af den systematiske litteratursøgning, som er foretaget i 2017 er der ikke fremkommet økonomiske vurderinger af Minding the Baby. Socialstyrelsen har i 2017 foretaget en omkostningsvurdering og regnet på, hvad et forløb koster pr. deltager. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren C.