Forside » Børn & unge » Ungdomskriminalitet » Indsatser » Social Pejling

Vidensgrundlag

Social PejlingSocial pejling er en metode, der forebygger generel risikoadfærd ved at korrigere de misforståelser børn og unge kan have om omgivelsernes adfærd og forventninger til dem. Metoden viser gode resultater i forhold til at nedbringe det forventningspres, der kan få børn og unge til at handle i modstrid med deres egne ønsker eller overbevisninger. ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Undervisningsforløbet ”Alle de andre gør det” er målrettet alle unge i alderen 11-14 år. Det er beskrevet, hvordan indsatsen henvender sig til målgruppen, men der foreligger ikke tydelige inklusionskriterier, da indsatsen inkluderer alle unge, og det er op til den enkelte skole at vurdere klassens parathed. Forskellige undersøgelser peger på forskellige kriterier for, hvornår en skoleklasse er parat til at modtage undervisningen, og hvornår indsatsen vil have størst effekt. Der er heraf ikke entydige eksklusionskriterier, ligesom der ikke er relevante støtteredskaber, der kan anvendes til at afgøre, hvorvidt en klasse er i målgruppen for metoden.
Metode
Indsatsen har en klar forandringsteori, som er beskrevet og begrundet i det teoretiske grundlag for metoden. Indsatsen bygger på en teori om sociale misforståelser, der siger, at vi handler, taler og tier, som vi tror, at andre gør eller, at andre forventer af os. Med udgangspunkt heri er formålet med indsatsen at regulere børn og unges forestillinger om omverdenens ryge- og alkoholadfærd, og heraf de unges oplevede forventninger til dem. Metoden er struktureret og manualbaseret, og der findes en tydelig beskrivelse af forløb og aktiviteter. Der angives dog ikke tydelige beskrivelser af, hvilke kvalifikationer eller forudsætninger undervisere bør have for at gennemføre undervisningen, eller hvordan der understøttes metodeintegritet på tværs af skoleforløb. Derudover angives der ikke tydelige beskrivelser af, hvordan eller hvornår der systematisk reflekteres over faglige aktiviteter og handlinger mellem undervisere eller med andre fagpersoner.
Implementering
Der er udviklet materiale, der understøtter implementering af metoden ”Alle de andre gør det”. Metoden er udviklet og afprøvet i dansk kontekst i en række kommuner, men der er ingen formelle uddannelseskrav eller krav om certificering forud for praktisering af metoden. Samtidig mangler der viden om, hvordan rekrutteringsforløb af klasser og undervisere bedst tilrettelægges, og hvordan der sikres kontinuitet og metodekendskab i de forløb, der afholdes. Programudvikler har udarbejdet en række anbefalinger, herunder i forhold til forberedelse, afvikling af temadag og forældreinddragelse. På baggrund af den systematiske litteratursøgning foretaget i 2018 er der ikke fremkommet yderligere viden om implementeringsprocessen, der kan understøtte, at metoden udføres med fidelitet.
Effekt
I 2016 blev ”Alle de andre gør det” afprøvet og evalueret, dog med undladelse af væsentlige elementer af metoden. Der er på baggrund af den systematiske søgning foretaget i 2018 ikke fremkommet yderligere dokumentation på effekten af ”Alle de andre gør det”, hvorfor der ikke foreligger nogen entydig indikation på effekt af indsatsen.
Økonomi
I 2018 har Socialstyrelsen foretaget en omkostningsvurdering forbundet med driften af ”Alle de andre gør det” over en femårig periode. Der er også foretaget en følsomhedsanalyse, som tager højde for ændringer i antallet af forberedelsestimer og antallet af deltagere på det enkelte forløb. Da der ikke foreligger valid viden om indsatsens effekt på de unges risikoadfærd og afledte kriminalitet, er der ikke foretaget en økonomisk evaluering af indsatsen.