Vidensgrundlag

En vej ind"En vej ind" er en gruppebaseret indsats til at støtte alvorligt kriminalitetstruede unge i at opnå medborgerskab og komme tættere på uddannelse eller beskæftigelse.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen for ’En vej ind’ er alvorligt kriminalitetstruede unge i alderen 17 til 23 år. Målgruppen identificeres via en grundig visitations- og udvælgelsesproces med henblik på at sikre en god gruppesammensætning. I udvælgelsen af unge er der bl.a. fokus på den unges motivation, hvordan den unge forventeligt vil fungere i gruppesammenhæng, og om der er modstridende gruppe-/bandetilhørsforhold. Metoden er både målrettet unge mænd og kvinder, men er kun afprøvet på unge mænd. Det fremgår ikke klart af metodebeskrivelsen, hvilke problemstillinger, de unge i målgruppen kan have, ligesom der ikke er beskrevet klare eksklusionskriterier. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren B.
Metode
’En vej ind’ er baseret på gennemprøvede og -testede metoder som MI, ART og mentorforløb. Metoden er ikke manualbaseret, men dens forløb og aktiviteter er velbeskrevet, og der er lavet en forandringsteori for indsatsen. Det er imidlertid ikke beskrevet, hvilken faglig baggrund mentorerne og ungekoordinatoren skal have. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren B.
Implementering
’En vej ind’ er afprøvet i fire danske kommuner, og der foreligger viden om de implementeringsudfordringer, der kan være forbundet med indsatsen. Der er beskrevet en række anbefalinger til implementering, men der er ikke foretaget en egentlig implementeringsevaluering. Der er ikke udarbejdet støtteredskaber til implementering af indsatsen eller beskrevet erfaringer med, hvilke faggrupper man med fordel kan rekruttere til arbejdet med indsatsen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren C.
Effekt
Oxford Research har evalueret 32 unges gennemførte forløb i ’En vej ind’. Evalueringen er baseret på progressionsmålinger via progressionsmålingsredskabet Ungestjernen. Den viser overordnet set, at de unge har haft udbytte af indsatsen på samtlige af de undersøgte parametre. Der foreligger ikke yderligere evalueringer af indsatsen, som fx RCT-studier, der kan underbygge, at indsatsen har en effekt. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren C.
Økonomi
Ishøj Kommune har estimeret, at det koster ca. 500.000 kr. at gennemføre et gruppeforløb i ’En vej ind’. Beløbet dækker administration, interne og eksterne møder, koordinering, løbende kompetenceudvikling, forberedelse, indkøb af eksterne undervisere samt udgifter til aktiviteter. De tre kommuner, som efterfølgende har afprøvet ’En vej ind’ har haft en anden bemanding end i Ishøj, og ressourceforbruget har derfor været mindre. Der er ikke lavet omkostningsvurderinger i de tre afprøvningskommuner. Der er heller ikke foretaget cost-benefit eller cost-effectiveness af ’En vej ind’. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren C.