Forside » Børn & unge » Ungdomskriminalitet » Indsatser » Den Korte Snor

Vidensgrundlag

Den Korte SnorDen Korte Snor er et tilbud til børn og unge, der omfatter et intensivt familierådgivnings- og kontaktpersonsforløb. Formålet med indsatsen er at sikre en hurtig opfølgning på unges uroskabende og truende eller begyndende kriminelle adfærd.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi

Sådan har vi udarbejdet vurderingen.

Målgruppe
Den Korte Snor er rettet mod børn og unge i alderen 10-17 år, som er i risiko for eller udviser truende, uroskabende eller kriminel adfærd. Målgruppen er delt op i to undermålgrupper, hhv. unge på 10-15 år og unge på 15-17 år med tydelige beskrivelser af problemstillinger og formål med indsatsen for de forskellige undermålgrupper. Der er foretaget en målgruppeanalyse, som belyser målgruppens problemstillinger og behov, ligesom der er klare inklusionskriterier for, hvornår den unge tilhører målgruppen. Der er ikke beskrevet støtteredskaber til screening og ej heller, under hvilke forudsætninger den unge ikke tilhører målgruppen eller kunne have gavn af andre indsatser. På denne baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren B.
Metode
Den Korte Snor er en velbeskrevet metode, der er konkretiseret i forhold til hvilke målsætninger og borgerrettede delmål indsatsen tilstræber. Indsatsen understøttes i Københavns Kommune af en central enhed, som har ansvaret for supervision, kompetence- og metodeudvikling. Der er en logisk sammenhæng mellem det teoretiske udgangspunkt, der ligger til grund for indsatsen og indsatsens formål og aktiviteter. Indsatsen er ikke manualbaseret ligesom der ikke er beskrevet specifikke kompetencekrav til medarbejderne. Det er på den baggrund vanskeligt at vurdere, om metoden kan overføres til andre kommuner. På denne baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren B.
Implementering
Den Korte Snor er velafprøvet og har været implementeret i Danmark siden 2009 i Københavns Kommune. Implementeringserfaringerne fra Københavns Kommune er dog ikke beskrevet eller mulige at overføre direkte til andre kommuner, da Københavns Kommune bredt har tilpasset organisationen til anvendelse af metoden. På denne baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren B.
Effekt
Rambøll har foretaget en før- og eftermåling blandt unge i Københavns Kommune, der har modtaget indsatsen. Undersøgelsen måler på de unges kriminelle eller uroskabende adfærd, samt på skolegang, fritidsliv, venskabsrelationer, familiekonflikter og de unges mål for fremtiden. Målingen er foretaget umiddelbart efter afslutningen af et forløb. Der er ikke fulgt op på de unge efter længere tid, og studiet er foretaget uden en kontrolgruppe. På denne baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren C.
Økonomi
Socialstyrelsen har i 2018 foretaget en omkostningsvurdering af Den Korte Snor, der beregner omkostningerne pr. deltager for at gennemføre et forløb i Den Korte Snor. I 2013 foretog Center for Economic and Business Research (CEBR) en samfundsøkonomisk analyse baseret på Den Korte Snors før- og eftermåling. På baggrund af den systematiske søgning foretaget i 2018 er der ikke fremkommet øvrig viden om indsatsens økonomi. På denne baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren C.