Indsatser

ART: Aggression Replacement Training
ART er et manualbaseret program, der har til formål at mindske aggressiv adfærd, skabe højere empati og bedre selvværd for børn og unge med risiko for at udvikle adfærdsmæssige problemer.
Den Korte Snor
Den Korte Snor er et tilbud til børn og unge, der omfatter et intensivt familierådgivnings- og kontaktpersonsforløb. Formålet med indsatsen er at sikre en hurtig opfølgning på unges uroskabende og truende eller begyndende kriminelle adfærd.
En vej ind
"En vej ind" er en gruppebaseret indsats til at støtte alvorligt kriminalitetstruede unge i at opnå medborgerskab og komme tættere på uddannelse eller beskæftigelse.
FFT: Functional Family Therapy
FFT består af et intensivt behandlingsforløb, der har til formål at forbedre familierelationer samt mindske misbrugsproblemer og kriminel adfærd.
Konfliktråd - Mægling ved kriminalitet
Mægling ved kriminalitet indebærer, at en gerningsperson og offeret for en forbrydelse mødes med en neutral mægler for at tale om forbrydelsen og dens konsekvenser. Forskningen viser, at tiltag med udgangspunkt i mægling ved kriminalitet er lovende over for især unge lovovertrædere.
Mentorordninger til unge i risiko for kriminalitet
En mentor betegner en person, der kan vejlede, motivere, være omsorgsfuld og styrke en anden person. Mentorindsatser udføres på mange forskellige måder, i forskellige kontekster og over for flere typer af målgrupper. Forskningen viser, at mentorindsatser kan have en positiv effekt på unge med uroskabende adfærd og unge, der begår vold eller anden kriminalitet.
MST: Multisystemisk Terapi
MST (Multisystemisk Terapi) er en intensiv indsats, der sigter mod at forhindre, at unge begår kriminalitet eller udvikler misbrug ved at inddrage den unges forældre og øvrige netværk. Målet med MST er at nedbringe den unges adfærdsproblemer ved at styrke netværket bedst muligt.
MultifunC
MultifunC er et højintensivt institutionsprogram, der skal støtte de allermest udadreagerende unge mellem 14 og 18 år med fokus på, at den unge skal lære at begå sig i normale kontekster.
Processuelle netværksmøder
Processuelle netværksmøder har til formål at forebygge sociale problemer, vold og kriminalitet hos børn og unge. En evaluering viser, at metoden blandt andet forbedrer samarbejdet mellem familier og fagpersoner.
Social Pejling
Social pejling er en metode, der forebygger generel risikoadfærd ved at korrigere de misforståelser børn og unge kan have om omgivelsernes adfærd og forventninger til dem. Metoden viser gode resultater i forhold til at nedbringe det forventningspres, der kan få børn og unge til at handle i modstrid med deres egne ønsker eller overbevisninger.
TFCO – Treatment Foster Care Oregon
TFCO er en helhedsorienteret behandlingsindsats, der sigter mod at skabe en positiv forandring inden for alle områder af den unges liv: familiesamspil, skole/beskæftigelse, adfærd mv.
Ungdomssanktionen
Ungdomssanktionen er et alternativ til traditionel, ubetinget fængselsstraf for unge i alderen 15 til 17 år, som har begået alvorlig kriminalitet.