Forside » Børn & unge » Udadreagerende adfærd » Indsatser » PMTO: Parent Management Training, Oregon

Vidensgrundlag

PMTO: Parent Management Training, Oregon PMTO er en programpakke med indsatser, der hjælper familier med et negativt, konfliktfyldt samspil til at opnå et positivt samarbejde og derved reducere barnets eller den unges adfærdsproblematik.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen for PMTO er børn i alderen 3-12 år (der er usikkerhed om den nedre aldersgrænse går ved 4 år) med begyndende eller udtalt problemadfærd, såvel diagnosticeret som ikke-diagnosticeret. Ekskluderet fra målgruppen er: • børn, der lider af autisme-spektrumforstyrrelser • børn med alvorligt psyko-patologiske symptomer eller som er alvorligt udviklingshæmmede • børn af forældre i aktivt misbrug • børn i familier med mistanke om seksuelt misbrug På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsen målgruppe scoren A
Metode
PMTO er et forældretræningsprogram med fokus på behandling og oplæring. Metoden bygger på teoridannelse, hvor forældrenes adfærd og manglende forældrekompetencer anses som årsag til barnets problemadfærd. Indsatsen har en klar forandringsteori, som er beskrevet og begrundet i det teoretiske grundlag for metoden. Forældreprogrammet søger at bryde den negative adfærdsspiral, som anses for årsagen til barnets problemadfærd. Der er opstillet klare mål for både udviklingen i forældreevne og for reduktion af barnets problemadfærd. Der er udarbejdet en håndbog til terapeuten, som klart og stringent beskriver terapeutens rolle og ansvar samt det forløb, som forældrene skal igennem. Der er udviklet implementeringsredskaber, herunder certificering, recertificering samt metode til måling af fidelitet. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren A.
Implementering
PMTO blev iværksat i Danmark i 2004 og har været i praktisk drift siden 2007. Metoden er forenelig med danske implementeringsforhold, herunder lovgivningen. En implementeringsbarriere kan være behandlerkulturen, der både i dansk og international sammenhæng i nogle tilfælde har vist sig at være i modstrid med metodens faste systematik og stringens, herunder krav til uddannelse, forberedelse mv. En anden implementeringsbarriere kan i dansk sammenhæng være den visiterende myndighed, som i visitationen afkræves tydelighed i beskrivelsen af borgerens problemer. PMTO er et robust program i forhold til koordination med øvrige tilbud/tiltag for målgruppen. Det er i metoden beskrevet, i hvilke situationer terapeuten skal forsøge at inddrage bl.a. barnets skole i en koordineret indsats. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren A.
Effekt
Der er gennemført flere amerikanske samt to norske effektstudier af forskningsmæssig kvalitet, som påviser en positiv effekt af PMTO målt på forældreevne og reduktion i barnets problemadfærd. Der er tale om en reel reduktion i problemomfanget, dvs. ej blot ubetydelige, positive effekter. Det skal dog noteres, at det varierer mellem effektstudierne, hvilke parametre for forældrevene og problemadfærd, som udviser signifikant, positive tendenser på tværs af målgruppen. Der er målt en positiv effekt på tværs af forskellige målgrupper, bl.a. er metoden i Norge afprøvet inden for to etniske minoritetsgrupper. Der er ikke påvist bieffekter af PMTO. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren A.
Økonomi
Der foreligger en dansk cost-benefit analyse af PMTO, der opgør samlede samfundsmæssige forventede besparelser i et livsperspektiv. Der foreligger et estimat over indsatsens omkostninger ved opstart. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren A.