Vidensgrundlag

MultifunC MultifunC er et højintensivt institutionsprogram, der skal støtte de allermest udadreagerende unge mellem 14 og 18 år med fokus på, at den unge skal lære at begå sig i normale kontekster. ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Indsatsens målgruppe er tydeligt defineret i forhold til køn, alder, problemtype og støttebehov. Der er opsat tydelige mål for målgruppens udbytte af indsatsen. Definitionen af målgruppen er underbygget bl.a. ved risikoprincippet (fra RNR), ligesom også inklusions- og eksklusionskriterier er tydeligt defineret. Der anvendes validerede redskaber, fx YLS/CMI i rekrutteringen af unge til metoden. Rekruttering, motivationsarbejde og fastholdelse af målgruppen i indsatsen er dokumenteret. Indsatsen foregår på en institution, der har status som delvist lukket, og den unges netværk er inkluderet som en del af behandlingen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren A.
Metode
I manualerne ligger en implicit forandringsteori, som beskriver faser og mål. Det teoretiske grundlag er beskrevet i manualerne, og derudover er der udarbejdet en metaanalyse af, hvad der virker i anbringelsesbehandling. Årsags- og virkningskæder er tydeligt beskrevne og logiske i deres opbygning. Den unges netværk og samfundsmæssige tilhørsforhold er inddraget i form af økologisk tænkning, som er en fast del af de behandlingsmæssige principper. De forventede effekter og gevinster af behandlingen er beskrevet tydeligt. Kontinuerlig kvalitetssikring er en integreret del af behandlingen, og MultiFunC monitoreres løbende og systematisk. Der foreligger fasebeskrivelser af, hvilken adfærd de unge skal udvise fx op til udskrivning, og hvad personalet skal støtte den unge i. Som en integreret del af metoden indgår validerede redskaber til måling af den unges adfærdsudvikling, ligesom de fysiske rammer og sikkerheden på en delvist lukket institution er beskrevet i bl.a. lovgivningen. Samarbejdet med visiterende kommuner er defineret i proceduremanualer. Der er opstillet obligatoriske kriterier for personalets faglige baggrund samt eksplicitte kriterier for personalets adfærd og for, hvornår de fx kan træffe situationsbestemte beslutninger. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren A.
Implementering
Driftsmæssige implementeringserfaringer i en dansk kontekst er dokumenterede, og implementering i en dansk kontekst er velbeskrevet og viser, at metoden er forenelig med danske implementeringsforhold. Den administrative organisering er beskrevet, herunder hvilke krav der bør stilles i forbindelse med det tværsektorielle samarbejde med fx kommuner og regioner. Væsentlige forudsætninger og barrierer, er beskrevet. Der er gennemført implementeringsstudier i Danmark, Norge og Sverige. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren A.
Effekt
Der findes kun få undersøgelser af effekten af MultiFunC på nuværende tidspunkt, og i dem indgår en begrænset population. I nordisk sammenhæng findes to effektstudier i form af dels en effektmåling fra Sverige dels en før-/eftermåling fra Norge. Begge studier har haft besvær med at indsamle data om hvorvidt de institutioner, der undersøges i studierne, har anvendt validerede redskaber. Dette påvirker vidensgrundlaget for indsatsens effekt, der på denne baggrund tildeles scoren B.
Økonomi
Der er ikke fremkommet viden om det økonomiske grundlag for MultiFunC i søgningen. Viden vurderes derfor til at være utilstrækkelig. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren D.