Forside » Børn & unge » Udadreagerende adfærd » Indsatser » MST: Multisystemisk Terapi

Vidensgrundlag

MST: Multisystemisk Terapi MST (Multisystemisk Terapi) er en intensiv indsats, der sigter mod at forhindre, at unge begår kriminalitet eller udvikler misbrug ved at inddrage den unges forældre og øvrige netværk. Målet med MST er at nedbringe den unges adfærdsproblemer ved at styrke netværket bedst muligt. ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen for MST er velbeskrevet. Der foreligger klare inklusions- og eksklusionskriterier, og målgruppen er velafgrænset ift. aldersgruppe, adfærd, forældres engagement, problemstillinger m.v. Der foreligger viden om målgruppen i en dansk kontekst. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren A.
Metode
MST's metode er velbeskrevet i manualer og forskningslitteratur. Der foreligger en god beskrivelse af indsatsens forløb, aktiviteter og intensitet. Der arbejdes med kvalitetssikring, superversion samt uafhængige interviews med den unge og familien. Der er klare krav til MST-teamets uddannelsesniveau, og der foregår løbende kvalificering af indsatsen ved vejleder og konsulent. Indsatsen er begrundet i relevant teori samt i forskning om unges antisociale adfærd. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren A.
Implementering
Ved programimplementering af MST er der god implementeringsstøtte og forskrifter for implementeringen. Programudviklerne har, med baggrund i implementeringserfaringer fra en række lande, opstillet en række punkter, der er væsentlige at være opmærksom på, når MST skal implementeres og tilpasses i en ny kontekst. Der foreligger ikke nyere implementeringsstudier eller dokumenterede implementeringserfaringer fra en dansk kontekst. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren B.
Effekt
Gennem de sidste 20 år er der udført en række randomiserede kontrollerede forsøg samt metaanalyser af MST. Studier foretaget i USA har påvist, at MST er en effektiv behandlingsmetode, dog viser studier udført udenfor USA divergerende resultater. Der er foretaget randomiserede kontrollerede forsøg i blandt andet Norge og Sverige, og der foreligger både en dansk resultatevaluering og effektevaluering af indsatsen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren A.
Økonomi
Der foreligger en dansk cost-benefit analyse af MST, der opgør samlede samfundsmæssige forventede besparelser i et livsperspektiv. Heraf fremgår også direkte udgifter ved metoden, såfremt forløb købes eksternt. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren A.