Forside » Børn & unge » Udadreagerende adfærd » Indsatser » MI: Motiverende Interview til børn og unge med udadreagerende adfærd

Vidensgrundlag

MI: Motiverende Interview til børn og unge med udadreagerende adfærdMotiverende interview (MI) er en person-centreret og guidende tilgang, der har til formål at øge paratheden til forandring over for en bestemt uhensigtsmæssig adfærd.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
MI er afprøvet på flere alders- og målgrupper, men er udviklet til voksne med misbrug og siden afprøvet til unge med alkohol- eller stofmisbrug. Tilgangen anbefales ikke til børn under 12 år pga. kognitivt kompetenceniveau. Ingen egentlig manual, usikre eksklusionskriterier og ingen validerede redskaber. Rekruttering, motivation og fastholdelse findes implicit i tilgangen, men er ikke eksplicitte størrelser. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren C.
Metode
En forandringsteori for MI findes ikke eksplicit, men ligger implicit, idet det forudsættes at forandringsudsagn fra borger fører til adfærdsmæssig forandring. Forandringsteorien er forankret i metodeudviklerens kliniske og terapeutiske erfaringer. Det forudsættes, at borger forandrer adfærd og tilgang, men det er ikke defineret hvordan. Der findes ingen metodemanual, og længde og samtaleproces i forløbene kan variere i en personbaseret tilgang styret af træners vurdering. Ingen redskaber til monitorering eller metodefidelitet. Der findes retningslinjer for, hvordan træner spørger borger ifølge grundbog i MI, men ingen vejledning til at sikre og styre metodeintegritet. Klinisk og terapeutisk erfaring hos trænerne er anbefalet, men ikke yderligere udfoldet. Et otte-dages-kursus giver en træner medlemskab af MINT, men der ingen formelle krav om certificering i MI for at kunne bruge metoden. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren C.
Implementering
Der findes ingen implementeringsguide til MI, men anbefalinger fra forankringsprocesser hos to nordiske MI-kursusudbydere. Anbefalinger til kontekst, ledelsesmæssig og administrativ organisering af MI er ikke beskrevet. Der er dog viden om forudsætninger og barrierer for implementeringen (fx sammenhængen mellem rådgiverens metodefidelitet og den unges forandringsudsagn). Når dette er sagt er det dog en begrænset viden - fra Østrig - som givetvis kan være vanskelig at overføre til en dansk kontekst. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren C
Effekt
Der er udarbejdet flere metastudier, som undersøger MI’s effekt i forskellige alders- og målgrupper, derudover bl.a. studier af terapeuters kompetencer. Dog ingen nordiske eller danske undersøgelser af effekten af MI på udvalgte borgergrupper. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren B.
Økonomi
Der er ikke fremkommet viden om det økonomiske grundlag for MI i søgningen. Viden vurderes derfor til at være utilstrækkelig. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren D.