Forside » Børn & unge » Udadreagerende adfærd » Indsatser » ART: Aggression Replacement Training

Vidensgrundlag

ART: Aggression Replacement Training ART er et manualbaseret program, der har til formål at mindske aggressiv adfærd, skabe højere empati og bedre selvværd for børn og unge med risiko for at udvikle adfærdsmæssige problemer.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen for ART, som er et 30 timers gruppetræningsforløb, er bredt beskrevet i ifht. adfærdsmæssige problematikker (herunder kriminalitet), sociale færdigheder, evnen til at ræsonnere, alder, køn, og om den unge er hhv. hjemmeboende eller anbragt på institution. Metoden er undersøgt i forskellige målgrupper af hhv. voksne, unge og børn. Den er udviklet til voksne med rusmiddelmisbrug og siden appliceret på målgrupper af unge misbrugere, hvor den har vist gode resultater. Det er defineret hvilke problemstillinger, metoden kan anvendes til, men der fremgår ikke inklusions- hhv. eksklusionskriterier. Der anvendes ikke validerede redskaber eller screeningsredskaber i indsatsen, men der findes en manual. Træners baggrund er ikke defineret specifikt. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren B.
Metode
Metodens forandringsteori ligger implicit i træningsforløbet, men forekommer utydelig. Formålet med træningen og metoden er tydeligt beskrevet. De bagvedliggende teoretiske antagelser virker fagligt relevante og er almindeligt anerkendte ud fra aktuelt bedste viden. Der findes en metodehåndbog, hvori de forventede effekter af ART er beskrevet tydeligt. Indsatsens komponenter er beskrevet, og det fremhæves, at implementeringen af træningsforløbet hænger tæt sammen med metodens korrekte anvendelse. Trænerne skal være certificerede og modtage ekstern vejledning fra programansvarlig. Det anbefales, at medarbejderes og træneres faglige kompetencer opretholdes via sparring, supervision og et stærkt fagmiljø, men dette udspecificeres ikke yderligere. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren A.
Implementering
Der foreligger både danske og udenlandske dokumenterede implementeringserfaringer. Det fremgår, at det er centralt for en god implementering af ART, at der foretages løbende kvalitetskontrol. Implementeringsprocessen som består af 6 faser er beskrevet, herunder potentielle faldgrupper under implementeringen. Endvidere er anbefalinger til den administrative organisering, ledelsesopbakning etc. beskrevet. Metoden er modnet i en dansk kontekst – den har været anvendt i Danmark over en årrække og i flere kontekster, og der er beskrevet nogle særlige opmærksomhedspunkter i forhold til implementering af metoden i dansk kontekst. Vidensgrundlaget for implementeringsafsnittet er imidlertid baseret på evalueringer gennemført af medarbejdere fra danske institutioner og en norsk evaluering, hvor teoretisk implementeringsviden inddrages. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren B.
Effekt
Vidensdeklarationen er baseret på et højt antal studier, herunder internationale metastudier af effekten af ART i diverse målgrupper, ligesom der findes et norsk RCT- studie. I metastudierne indgår flere studier, som er gennemført i forskelligartede målgrupper med uens validitet. Der foreligger ikke et dansk effektstudie. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren B.
Økonomi
Vidensdeklarationen er baseret på et højt antal studier, herunder internationale metastudier af effekten af ART i diverse målgrupper, ligesom der findes et norsk RCT- studie. I metastudierne indgår flere studier, som er gennemført i forskelligartede målgrupper med uens validitet. Der foreligger ikke et dansk effektstudie. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren B.