Forside » Børn & unge » Udadreagerende adfærd

Udadreagerende adfærd

Udadreagerende adfærd
Udadreagerende adfærd

Børn og unge med udadreagerende adfærd præges af konflikter med omgivelserne, fordi de ofte har svært ved sociale relationer, finder det vanskeligt at regulere deres følelser og fordi de bryder med gældende normer. Det kommer til udtryk i familien, i børnehaven eller i skolen. Med alderen bliver konflikterne voldsommere. Den unge knytter sig måske til en antisocial omgangskreds, er fraværende i skolen og kan blive involveret i kriminalitet eller misbrug.

På Vidensportalen kan du i temaet ”Udadreagerende adfærd” læse mere om en række indsatser med dokumenteret effekt på udadreagerende adfærd blandt børn og unge, og som blandt andet også påvirker forældre og familielivet positivt.  

Indsatser

Triple P – Positive Parenting Program (niveau 4 & 5)

Triple P er et forældretræningsprogram, der har til formål at forebygge adfærdsmæssige følelsesmæssige og udviklingsmæssige problemer hos børn ved at udvikle deres forældres forældreevne.

ART: Aggression Replacement Training

ART er et manualbaseret program, der har til formål at mindske aggressiv adfærd samt skabe en højere grad af empati, bedre selvværd blandt børn og unge, der er i risiko for at udvikle alvorlige adfærdsmæssige problemer.

MultifunC

MultifunC er et højintensivt institutionsprogram, der skal støtte de allermest udadreagerende unge mellem 14 og 18 år.

FFT: Functional Family Therapy

FFT består af et intensivt behandlingsforløb, der har til formål at forbedre familierelationer samt mindske misbrugsproblemer og kriminel adfærd.

MST: Multisystemisk Terapi

MST (Multisystemisk Terapi) er et intensivt behandlingstilbud, der sigter mod at forhindre, at den unge begår kriminalitet eller udvikler misbrug.

De Utrolige År - forældreprogrammet Basic førskole

Der er dokumenteret positiv effekt af forældreprogrammet De Utrolige År for forældre til 3-8-årige. Programmet medfører en reduktion af børnenes adfærdsvanskeligheder.

PMTO: Parent Management Training, Oregon

PMTO er et evidensbaseret program, der har til formål at give forældrene relevante værktøjer til at ændre familiens negative adfærdsmønstre og hjælpe børnene til en mere prosocial adfærd.

PALS: Positiv Adfærd i Læring og Samspil

PALS er et proaktivt skoleudviklingsprogram, der har til formål at forebygge og afhjælpe adfærdsproblemer ved at skabe et støttende læringsmiljø.

TFCO – Treatment Foster Care Oregon

TFCO er en helhedsorienteret behandlingsindsats, der sigter mod at skabe en positiv forandring inden for alle områder af den unges liv: familiesamspil, skole/beskæftigelse, adfærd mv.

MI: Motiverende Interview til børn og unge med udadreagerende adfærd

Motiverende interview (MI) er en person-centreret og guidende tilgang, der har til formål at øge paratheden til forandring over for en bestemt uhensigtsmæssig adfærd.

Tidlig indsats med forældreprogrammer

Systematisk metaanalyse påviser, at tidlig indsats med familieprogrammer kan reducere problemadfærd og derved på længere sigt alvorlige adfærdsproblemer og kriminalitet.
Baggrundsviden

Definition

Udadreagerende adfærd kan defineres som adfærd, der opleves aggressiv eller voldsom af omgivelserne, og som bryder med gældende regler, normer og forventninger, der hersker i barnets opvækstmiljø og samfundet.

Målgruppen

Børn og unge, der udviser udadreagerende adfærd, har typisk problemer med fx indlæringsvanskeligheder, vanskeligheder med at kontrollere impulser og følelser, lav selvfølelse og aggressivitet. Typisk er der flere drenge end piger, der udviser udadreagerende adfærd.

Omfang

Det anslås, at 2-4 % af alle børn i Danmark har en adfærdsforstyrrelse i form af et gentagent og vedvarende mønster af dyssocial, aggressiv eller udfordrende adfærd, som frembyder klare brud på sociale forventninger og normer i forhold til alderen. Udadreagerende adfærd forekommer hyppigere i byen og i økonomisk dårligere stillede familier, og bliver ofte mere synlig og alvorlig med alderen.

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Der er både individuelle og kontekstuelle faktorer, der kan øge et barns risiko for at udvikle adfærdsproblemer.

Socialstyrelsens igangværende initiativer

Socialstyrelsen har en række igangværende initiativer med relevans for temaet ”Udadreagerende adfærd”. Et udvalg af dem er beskrevet herunder.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra den systematiske søgning på temaet Udadreagerende adfærd.