Indsatser

Børnesamtalen i praksis

Det er vigtigt, at fagpersoner, som foretager samtaler med børn om vanskelige emner i svære situationer, har de fornødne faglige kompetencer, så samtalen resulterer i, at barnets perspektiv kommer i fokus i alle børnefamiliesager.

Værktøjer til sagsbehandling for børn og unge med funktionsnedsættelser

Socialstyrelsen har i samarbejde med otte kommuner udviklet to værktøjer til henholdsvis udredning og handleplan med særligt fokus på børnehandicapområdet. Værktøjerne er blevet til i tæt samarbejde med sagsbehandlere og ledere i kommunerne og er afprøvet i praksis.

Tilsyn

Det driftsorienterede tilsyn har til formål at sikre kvaliteten af de sociale tilbud i Danmark. Tilsynet føres ud fra en risikobaseret tilgang og retter sig mod offentlige såvel som private sociale tilbud.

Sikkerhedsplaner

Sikkerhedsplaner anvendes til at styrke samarbejdet mellem familier og fagpersoner omkring udsatte børn og unge, hvor der arbejdes på at skabe en løsning, der skal sikre tryghed og trivsel for barnet.

Familierådslagning

Familierådslagning bruges ofte i børnesager, fx som led i en afklaring af om en anbringelse er den rette foranstaltning for barnet. Familierådslagning bidrager til at inddrage barnets netværk i beslutninger omkring barnet for at aktivere alles ressourcer og sikre de bedst mulige tiltag for barnet.

ICS: Integrated Children's System

Sagsbehandlings- og udredningsmetoden ICS anvendes i udgangen af 2014 i 88 danske kommuner i behandlingen af sager om udsatte børn og unge. En landsdækkende evaluering af ICS peger på, at metoden understøtter en mere helhedsorienteret indsats med barnet i centrum.

Socialrådgivere i dagtilbud

Socialrådgivere i dagtilbud er en forebyggende indsats, der har til formål at styrke til tidlige opsporing og forebyggende indsats over for børn og unge, hvor der er bekymring for barnets trivsel.

Signs of Safety

Signs of Safety er en metode til at styrke det tværfaglige samarbejde mellem familier og fagpersoner omkring udsatte børn og unge

DUBU - et IT-fagsystem til sagsbehandlere

DUBU er et IT-system til sagsbehandlere, der arbejder med udsatte børn og unge. Systemet understøtter metodisk arbejde og lovmedholdighed i sager vedr. udsatte børn og unge.