Forside » Børn & unge » Styring og sagsbehandling » DUBU - et IT-fagsystem til sagsbehandlere

DUBU - et IT-fagsystem til sagsbehandlere

Digitalisering – Udsatte Børn og Unge (DUBU) er et IT-system til sagsbehandlere, der arbejder med udsatte børn og unge. Systemet er baseret på den socialfaglige metode, Integrated Children’s System (ICS), og understøtter systematik og lovmedholdelighed i sagsbehandlingen.

Andrey Lukyanov og | Socialstyrelsen


IT-systemet Digitalisering – Udsatte Børn og Unge (DUBU) har til formål at understøtte kommunernes indsats og kvalitet i sagsbehandlingen på området for udsatte børn og unge. Systemet understøtter, at de lovmæssige krav til dokumentation overholdes og giver overblik over sagsbehandling og dokumentation på området.

DUBU er baseret på den socialfaglige sagsbehandlingsmetode, Integrated Children´s System (ICS), og afspejler derfor metodens teoretiske fundament og begrebsapparat. DUBU understøtter ligeledes udredningsværktøjet, der anvendes til at foretage målgruppevurdering og udredning af funktionsniveau i sager vedrørende børn og unge med funktionsnedsættelser.

Læs mere om Integrated Children’s System på Vidensportalen

Læs mere om udredningsværktøjet på Vidensportalen

Den enkelte sagsbehandler guides i DUBU-systemet gennem forskellige sagstrin ved hjælp af adviser, automatisk oprettede aktiviteter og afkrydsninger, der understøtter, at lovmæssige og metodiske krav til sagsbehandlingen overholdes. Derudover bidrager DUBU til, at sagsbehandleren arbejder helhedsorienteret og kommer rundt om de relevante forhold, som er en del af ICS-trekanten. Systemet understøtter, at de vigtigste konklusioner og informationer bliver overført fra én sagsfase til den næste. Herved reduceres risikoen for fejl, og sagerne bliver bedre belyst til gavn for både barnet, forældrene og sagsbehandleren.

DUBU understøtter på den måde sagsbehandlingsprocessen i den enkelte sag og giver samtidig sagsbehandleren et overblik over den samlede sagsstamme, kommende frister og opgaver på tværs af igangværende sager.

DUBU giver derudover kommunen mulighed for at udtrække rådata til ledelsesinformation, hvorved den interne dialog om indsatser og økonomiske prioriteringer kan foregå på et oplyst socialfagligt grundlag. DUBU kan bl.a. give ledelsen overblik over antal af sager og udgifter på dem.

DUBU-systemet indeholder bl.a. følgende elementer:
• Mulighed for at gemme alle dokumenter samme sted, så sagsbehandleren kun skal arbejde i et system.

• Aktivitetsplaner med automatisk oprettede aktiviteter, der guider sagsbehandleren igennem lovgivningens krav med mulighed for at supplere med lokale kvalitetsstandarder.

• Mulighed for individuel opsætning af forsideindstillinger og dermed overblik over sagsstamme og status på udvalgte parametre for den enkelte sagsbehandler eller det enkelte team.

• Statistik, som kan trækkes ud via søgninger og give kommunen mulighed for ledelsesinformation på alle niveauer (politikere, ledere og medarbejdere).

• Automatisk opsamling og indberetning af statistik til lokalt brug og til Danmarks Statistik.

• Mulighed for at overføre sager mellem kommuner når familier flytter, så den nye kommune med det samme kan få relevante sagsakter overført og arbejde videre i sagen.

• Integration af trivselslinealen, der tydeliggør progression og understøtter samarbejde og kommunikation med barnet eller den unge, familien og det øvrige netværk.

DUBU er ejet af KOMBIT A/S, som er et ikke-finansielt aktieselskab ejet af Kommunernes Landsforening, KL (KOMBIT, u.å. a). DUBU blev lanceret første gang i 2011 og anvendes i dag i langt de fleste danske kommuner (KOMBIT, u.å. b). 1. januar 2019 gik version 3.0 af DUBU i drift. Version 3.0 er kravspecificeret med udgangspunkt i det eksisterende DUBU og i tæt samarbejde med en række kommuner, KL og Socialstyrelsen. Udviklingsarbejdet er ligeledes foregået i tæt samarbejde med en række kommunale sagsbehandlere. Udbud og drift af det samlede it-system varetages af KOMBIT A/S (KOMBIT, u.å. b).

Se en liste over kommuner, der anvender DUBU på KOMBITs hjemmeside


Kilder

KOMBIT (u.å. a). Om KOMBIT. Tilgængelig fra: https://kombit.dk/indhold/om-kombit [lokaliseret 26-11-2019]

KOMBIT (u.å. b). DUBU (Digitalisering – Udsatte Børn og Unge). Tilgængelig fra: https://www.kombit.dk/dubu [lokaliseret 24-10-2019]

Publiceret: 09.12.2019. Sidst opdateret: 13.01.2020