Forside » Børn & unge » Styring og sagsbehandling

Styring og sagsbehandling

Styring og sagsbehandling
Styring og sagsbehandling

Sagsbehandling af høj kvalitet og styring af området er afgørende for at sikre, at udsatte børn og unge får den nødvendige hjælp og støtte, så de kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende.

For at sikre god kvalitet i sagsbehandlingen er et vigtigt fokusområde systematik i sagsbehandlingen og sagsbehandlingsmetoder, der understøtter en sådan systematik. Et andet vigtigt fokusområde vedrører samarbejde med og inddragelse af barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaver i sagsbehandlingen. Barnet eller den unges synspunkter skal inddrages i forbindelse med udarbejdelsen af en børnefaglig undersøgelse, ligesom de skal informeres om undersøgelsens formål og forløb.

Børnesamtalen er et vigtigt redskab til at sikre barnets eller den unges ret til at blive hørt. Vigtige værktøjer hertil er også inddragende metoder, som sagsbehandlerne kan anvende i samarbejdet med, støtten til og inddragelsen af forældrene i både sagsbehandlingen, det forebyggende arbejde samt i det støttende arbejde under og efter en anbringelse.

Kommunerne har ansvar for at sikre, at der er kvalitet i sagsbehandlingen, så der kan træffes den rette afgørelse og iværksættes den bedst mulige indsats for barnet og familien. De har ligeledes en forpligtelse til løbende at føre driftsorienteret tilsyn med anbringelsesstederne og personrettet tilsyn med de børn og unge, der er anbragt.

Indsatser

Børnesamtalen i praksis

Det er vigtigt, at fagpersoner, som foretager samtaler med børn om vanskelige emner i svære situationer, har de fornødne faglige kompetencer, så samtalen resulterer i, at barnets perspektiv kommer i fokus i alle børnefamiliesager.

Tilsyn

Det driftsorienterede tilsyn har til formål at sikre kvaliteten af de sociale tilbud i Danmark. Tilsynet føres ud fra en risikobaseret tilgang og retter sig mod offentlige såvel som private sociale tilbud.

Sikkerhedsplaner

Sikkerhedsplaner anvendes til at styrke samarbejdet mellem familier og fagpersoner omkring udsatte børn og unge, hvor der arbejdes på at skabe en løsning, der skal sikre tryghed og trivsel for barnet.

Familierådslagning

Familierådslagning bruges ofte i børnesager, fx som led i en afklaring af om en anbringelse er den rette foranstaltning for barnet. Familierådslagning bidrager til at inddrage barnets netværk i beslutninger omkring barnet for at aktivere alles ressourcer og sikre de bedst mulige tiltag for barnet.

Socialrådgivere i dagtilbud

Socialrådgivere i dagtilbud er en forebyggende indsats, der har til formål at styrke til tidlige opsporing og forebyggende indsats over for børn og unge, hvor der er bekymring for barnets trivsel.

Signs of Safety

Signs of Safety er en metode til at styrke det tværfaglige samarbejde mellem familier og fagpersoner omkring udsatte børn og unge

DUBU - et IT-fagsystem til sagsbehandlere

DUBU er et IT-system til sagsbehandlere, der arbejder med udsatte børn og unge. Systemet understøtter metodisk arbejde og lovmedholdighed i sager vedr. udsatte børn og unge.
Baggrundsviden

Definition

Styring og sagsbehandling er i temaet defineret og afgrænset som sammenhængen mellem kommunens overordnede politik på børne- og ungeområdet, prioriteringen og styringen af ressourcerne, sikring af kvaliteten i tilbuddene til børnene og de unge (det driftsorienterede tilsyn), og den konkrete sagsbehandling på området – herunder den børnefaglige undersøgelse, handleplanen og tilsynet med barnet (det personrettede tilsyn).

Målgruppen

Temaets direkte målgruppe er alle de aktører i kommunerne, der har ansvaret for at sikre en effektiv styring af området og en høj kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet. Det drejer sig på det overordnede niveau om politikere og forvaltningsledelsen i kommunerne, og om de faglige ledere og myndighedssagsbehandlere.

Omfang

Ankestyrelsens nyeste nøgletal for udsatte børn og unge viser blandt andet, at de forebyggende foranstaltninger rettet mod børn og unge har været stabilt stigende fra 2008 til 2010, men er faldet fra 2010 til 2011. De nyeste nøgletal viser også, at der ved udgangen af udgangen af 2013 var 11.614 børn og unge i alderen 0-17 år anbragt uden for hjemmet. Det er et fald på 1.210 unge svarende til 9 procent i forhold til 2010-niveauet

Traumatiserede flytningefamilier

Der findes ikke et nøjagtigt antal på hvor mange flygtninge, der lider af traume i Danmark. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold iværksatte en kortlægning i 2013, hvori det anslås, at der opholder sig mellem 30.000 og 45.000 flygtninge i Danmark, der lever med traumer, hvilket svarer til ca. 30-50 pct. af danske flygtninge.

Sagsbehandlingsprocessen

Sagsbehandlingsprocessen i sager om seksuelle overgreb er kompliceret, fordi der ofte er mange aktører involveret, og der er en kompleks lovgivning på området. Seksuelle overgreb er strafbare. Derfor skal det sociale og sundhedsmæssige område samarbejde tæt med politi og retsvæsen. Som fagperson er det derfor vigtigt at orientere sig i sagsbehandlingsprocessen og gøre sig klart, hvilken type overgrebssag man arbejder med.

Tolkning

En stigning i antallet af børn med anden etnisk baggrund, som er involveret i kommunernes sagsbehandling, stiller nye krav til tolke og sagsbehandlere. Det gælder blandt andet en særlig opmærksomhed på tolkens kvalifikationer, rollefordeling og sikring af, at det er barnets synspunkter og ikke tolkens, som kommer frem.

Udfordringer i sagsbehandlingen i sager om anbringelser

Tidspres og sagsbehandlernes it-systemer er nogle af de primære udfordringer i forhold til udførelsen af en sagsbehandling i overensstemmelse med lovgivningen og af den ønskede kvalitet. Det viser en undersøgelse om sagsbehandlingen på området for udsatte børn og unge, foretaget af Ankestyrelsen.

Forældres erfaringer med den børnefaglige undersøgelse

To danske og to norske forskere har interviewet 16 familier om, hvordan de har oplevet at blive undersøgt af deres kommune i forbindelse med en børnefaglig undersøgelse. Når der formodes at være problemer med et barn, skal der foretages en børnefaglig undersøgelse, som danner udgangspunkt for den hjælp, der efterfølgende tilbydes familien.

Kommunernes sagsbehandling ved afgørelser om frivillige foranstaltninger

Ankestyrelsen har gennemført en praksisundersøgelse, som indeholder en beskrivelse af de børnesagkyndiges vurdering af sagsbehandlingen. Undersøgelsen er den første af sin art og konkluderer, at der i 62 % af sagerne ikke leves op til de lovmæssige krav til sagsbehandlingen. I forbindelse med undersøgelsen er der udarbejdet en række anbefalinger, der særligt fokuserer på inddragelse af såvel børn og unge som forældre.

Modtagelse af flygtninge i kommunerne

Modtagelse af flygtninge i kommunerne er en kompleks opgave, der kræver struktureret planlægning og god koordination mellem de involverede sektorer. Denne artikel omhandler rammerne for og indholdet af den kommunale modtagelsesindsats for flygtninge.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra den systematiske søgning på temaet Styring og sagsbehandling.