Forside » Børn & unge » Styring og sagsbehandling

Styring og sagsbehandling

Styring og sagsbehandling
Styring og sagsbehandling

Sagsbehandling af høj kvalitet og styring af området er afgørende for at sikre, at udsatte børn og unge får den nødvendige hjælp og støtte, så de kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende.

For at sikre god kvalitet i sagsbehandlingen er et vigtigt fokusområde systematik i sagsbehandlingen og sagsbehandlingsmetoder, der understøtter en sådan systematik. Et andet vigtigt fokusområde vedrører samarbejde med og inddragelse af barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaver i sagsbehandlingen. Barnet eller den unges synspunkter skal inddrages i forbindelse med udarbejdelsen af en børnefaglig undersøgelse, ligesom de skal informeres om undersøgelsens formål og forløb.

Børnesamtalen er et vigtigt redskab til at sikre barnets eller den unges ret til at blive hørt. Vigtige værktøjer hertil er også inddragende metoder, som sagsbehandlerne kan anvende i samarbejdet med, støtten til og inddragelsen af forældrene i både sagsbehandlingen, det forebyggende arbejde samt i det støttende arbejde under og efter en anbringelse.

Kommunerne har ansvar for at sikre, at der er kvalitet i sagsbehandlingen, så der kan træffes den rette afgørelse og iværksættes den bedst mulige indsats for barnet og familien. De har ligeledes en forpligtelse til løbende at føre driftsorienteret tilsyn med anbringelsesstederne og personrettet tilsyn med de børn og unge, der er anbragt.

Indsatser

Børnesamtalen i praksis

Det er vigtigt, at fagpersoner, som foretager samtaler med børn om vanskelige emner i svære situationer, har de fornødne faglige kompetencer, så samtalen resulterer i, at barnets perspektiv kommer i fokus i alle børnefamiliesager.

Familierådslagning

Familierådslagning bruges ofte i børnesager, fx som led i en afklaring af om en anbringelse er den rette foranstaltning for barnet. Familierådslagning bidrager til at inddrage barnets netværk i beslutninger omkring barnet for at aktivere alles ressourcer og sikre de bedst mulige tiltag for barnet.

Signs of Safety

Signs of Safety er en metode til at styrke det tværfaglige samarbejde mellem familier og fagpersoner omkring udsatte børn og unge

Tilsyn

Det driftsorienterede tilsyn har til formål at sikre kvaliteten af de sociale tilbud i Danmark. Tilsynet føres ud fra en risikobaseret tilgang og retter sig mod offentlige såvel som private sociale tilbud.
Baggrundsviden

Definition

Styring og sagsbehandling er i temaet defineret og afgrænset som sammenhængen mellem kommunens overordnede politik på børne- og ungeområdet, prioriteringen og styringen af ressourcerne, sikring af kvaliteten i tilbuddene til børnene og de unge (det driftsorienterede tilsyn), og den konkrete sagsbehandling på området – herunder den børnefaglige undersøgelse, handleplanen og tilsynet med barnet (det personrettede tilsyn).

Målgruppe

Temaets direkte målgruppe er alle de aktører i kommunerne, der har ansvaret for at sikre en effektiv styring af området og en høj kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet. Det drejer sig på det overordnede niveau om politikere og forvaltningsledelsen i kommunerne, og om de faglige ledere og myndighedssagsbehandlere.

Omfang

Tal fra Danmark Statistik viser, at antallet af underretninger er stigende, og at underretningerne vedrører et stigende antal børn og unge. Ifølge Kommunernes Landsforening var 3,3 % af alle danske børn og unge under 23 år berørt af en personrettet forebyggende foranstaltning eller anbringelse i perioden 2012-2016.

DUBU - et IT-fagsystem til sagsbehandlere

Digitalisering – Udsatte Børn og Unge (DUBU) er et IT-system til sagsbehandlere, der arbejder med udsatte børn og unge. Systemet er baseret på den socialfaglige metode, Integrated Children’s System (ICS), og understøtter systematik og lovmedholdelighed i sagsbehandlingen.

Forældres erfaringer med den børnefaglige undersøgelse

Forskning viser, at forældres aktive og kontinuerlige medvirken og inddragelse i den børnefaglige undersøgelse bidrager til at fremme transparens i forløbet, hvilket har en positiv betydning for forældres oplevelse af den børnefaglige undersøgelse.

ICS - Integrated Children's System

Integrated Children’s System (ICS) er en socialfaglig sagsbehandlingsmetode, der understøtter en systematisk og helhedsorienteret tilgang i arbejdet med børn og unge, der kan have behov for særlig støtte.

Modtagelse af flygtninge i kommunerne

Familier, der er tilknyttet kommunens myndighedsafdeling på børne- og ungeområdet, kan være tilknyttet andre forvaltninger i kommunen, hvilket kan stille særlige krav til koordinering på tværs. Det gælder eksempelvis, hvis familien for nylig er kommet til Danmark som flygtninge eller familiesammenførte.

Sagsbehandlingsprocessen i sager om overgreb

Sagsbehandlingsprocessen i sager om overgreb adskiller sig fra andre sagsbehandlingsprocesser ved, at der er specifikke lovkrav og ofte flere aktører fra forskellige sektorer involveret.

Tolkning

En stigning i antallet af børn med anden etnisk baggrund, som er involveret i kommunernes sagsbehandling, stiller nye krav til tolke og sagsbehandlere. Det gælder blandt andet en særlig opmærksomhed på tolkens kvalifikationer, rollefordeling og sikring af, at det er barnets synspunkter og ikke tolkens, som kommer frem.

Traumatiserede flytningefamilier

Det anslås, at 30-50 pct. af flygtninge fra asyllande i Danmark lider af traume. I perioden 2015-2018 gennemførte Styrelsen for International Rekruttering og Integration et projekt målrettet denne målgruppe. Erfaringer fra projektet giver bl.a. inspiration og konkrete redskaber til kommuner, der ønsker at styrke indsatser for flygtningefamilier med traumer.

Udredningsværktøjet

Udredningsværktøjet er et redskab til at foretage målgruppevurdering og udredning af funktionsniveau i sager vedrørende børn og unge med funktionsnedsættelser. Udredningsværktøjet bygger på sagsbehandlingsmetoden Integrated Children’s system (ICS).

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra den systematiske søgning på temaet Styring og sagsbehandling.