Forside » Børn & unge » Styring og sagsbehandling

Styring og sagsbehandling

Styring og sagsbehandling
Styring og sagsbehandling

Sagsbehandling af høj kvalitet og styring af området er afgørende for at sikre, at udsatte børn og unge får den nødvendige hjælp og støtte, så de kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende.

For at sikre god kvalitet i sagsbehandlingen er et vigtigt fokusområde systematik i sagsbehandlingen og sagsbehandlingsmetoder, der understøtter en sådan systematik. Et andet vigtigt fokusområde vedrører samarbejde med og inddragelse af barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaver i sagsbehandlingen. Barnet eller den unges synspunkter skal inddrages i forbindelse med udarbejdelsen af en børnefaglig undersøgelse, ligesom de skal informeres om undersøgelsens formål og forløb.

Børnesamtalen er et vigtigt redskab til at sikre barnets eller den unges ret til at blive hørt. Vigtige værktøjer hertil er også inddragende metoder, som sagsbehandlerne kan anvende i samarbejdet med, støtten til og inddragelsen af forældrene i både sagsbehandlingen, det forebyggende arbejde samt i det støttende arbejde under og efter en anbringelse.

Kommunerne har ansvar for at sikre, at der er kvalitet i sagsbehandlingen, så der kan træffes den rette afgørelse og iværksættes den bedst mulige indsats for barnet og familien. De har ligeledes en forpligtelse til løbende at føre driftsorienteret tilsyn med anbringelsesstederne og personrettet tilsyn med de børn og unge, der er anbragt.

Indsatser

Børnesamtalen i praksis

Det er vigtigt, at fagpersoner, som foretager samtaler med børn om vanskelige emner i svære situationer, har de fornødne faglige kompetencer, så samtalen resulterer i, at barnets perspektiv kommer i fokus i alle børnefamiliesager.

DUBU - et IT-fagsystem til sagsbehandlere

DUBU er et IT-system til sagsbehandlere, der arbejder med udsatte børn og unge. Systemet understøtter metodisk arbejde og lovmedholdighed i sager vedr. udsatte børn og unge.

Familierådslagning

Familierådslagning bruges ofte i børnesager, fx som led i en afklaring af om en anbringelse er den rette foranstaltning for barnet. Familierådslagning bidrager til at inddrage barnets netværk i beslutninger omkring barnet for at aktivere alles ressourcer og sikre de bedst mulige tiltag for barnet.

Signs of Safety

Signs of Safety er en metode til at styrke det tværfaglige samarbejde mellem familier og fagpersoner omkring udsatte børn og unge

Socialrådgivere i dagtilbud

Socialrådgivere i dagtilbud er en forebyggende indsats, der har til formål at styrke til tidlige opsporing og forebyggende indsats over for børn og unge, hvor der er bekymring for barnets trivsel.

Tilsyn

Det driftsorienterede tilsyn har til formål at sikre kvaliteten af de sociale tilbud i Danmark. Tilsynet føres ud fra en risikobaseret tilgang og retter sig mod offentlige såvel som private sociale tilbud.
Baggrundsviden

Definition

Styring og sagsbehandling er i temaet defineret og afgrænset som sammenhængen mellem kommunens overordnede politik på børne- og ungeområdet, prioriteringen og styringen af ressourcerne, sikring af kvaliteten i tilbuddene til børnene og de unge (det driftsorienterede tilsyn), og den konkrete sagsbehandling på området – herunder den børnefaglige undersøgelse, handleplanen og tilsynet med barnet (det personrettede tilsyn).

Målgruppe

Temaets direkte målgruppe er alle de aktører i kommunerne, der har ansvaret for at sikre en effektiv styring af området og en høj kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet. Det drejer sig på det overordnede niveau om politikere og forvaltningsledelsen i kommunerne, og om de faglige ledere og myndighedssagsbehandlere.

Omfang

Ankestyrelsens nyeste nøgletal for udsatte børn og unge viser blandt andet, at de forebyggende foranstaltninger rettet mod børn og unge har været stabilt stigende fra 2008 til 2010, men er faldet fra 2010 til 2011. De nyeste nøgletal viser også, at der ved udgangen af udgangen af 2013 var 11.614 børn og unge i alderen 0-17 år anbragt uden for hjemmet. Det er et fald på 1.210 unge svarende til 9 procent i forhold til 2010-niveauet

Forældres erfaringer med den børnefaglige undersøgelse

To danske og to norske forskere har interviewet 16 familier om, hvordan de har oplevet at blive undersøgt af deres kommune i forbindelse med en børnefaglig undersøgelse. Når der formodes at være problemer med et barn, skal der foretages en børnefaglig undersøgelse, som danner udgangspunkt for den hjælp, der efterfølgende tilbydes familien.

ICS - Integrated Children's System

Integrated Children’s System (ICS) er en socialfaglig sagsbehandlingsmetode, der understøtter en systematisk og helhedsorienteret tilgang i arbejdet med børn og unge, der kan have behov for særlig støtte.

Modtagelse af flygtninge i kommunerne

Modtagelse af flygtninge i kommunerne er en kompleks opgave, der kræver struktureret planlægning og god koordination mellem de involverede sektorer. Denne artikel omhandler rammerne for og indholdet af den kommunale modtagelsesindsats for flygtninge.

Sagsbehandlingsprocessen

Sagsbehandlingsprocessen i sager om seksuelle overgreb er kompliceret, fordi der ofte er mange aktører involveret, og der er en kompleks lovgivning på området. Seksuelle overgreb er strafbare. Derfor skal det sociale og sundhedsmæssige område samarbejde tæt med politi og retsvæsen. Som fagperson er det derfor vigtigt at orientere sig i sagsbehandlingsprocessen og gøre sig klart, hvilken type overgrebssag man arbejder med.

Tolkning

En stigning i antallet af børn med anden etnisk baggrund, som er involveret i kommunernes sagsbehandling, stiller nye krav til tolke og sagsbehandlere. Det gælder blandt andet en særlig opmærksomhed på tolkens kvalifikationer, rollefordeling og sikring af, at det er barnets synspunkter og ikke tolkens, som kommer frem.

Traumatiserede flytningefamilier

Der findes ikke et nøjagtigt antal på hvor mange flygtninge, der lider af traume i Danmark. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold iværksatte en kortlægning i 2013, hvori det anslås, at der opholder sig mellem 30.000 og 45.000 flygtninge i Danmark, der lever med traumer, hvilket svarer til ca. 30-50 pct. af danske flygtninge.

Udredningsværktøjet

Udredningsværktøjet er et redskab til at foretage målgruppevurdering og udredning af funktionsniveau i sager vedrørende børn og unge med funktionsnedsættelser. Udredningsværktøjet bygger på sagsbehandlingsmetoden Integrated Children’s system (ICS).

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra den systematiske søgning på temaet Styring og sagsbehandling.