Forside » Børn & unge » Unge med selvskadende adfærd » Indsatser » Mentaliseringsbaseret terapi

Vidensgrundlag

Mentaliseringsbaseret terapiMentaliseringsbaseret terapi (MBT) er en terapiform, der har til formål at øge individets mentaliseringsevne. Da kun få studier har undersøgt effekten af MBT i forhold til børn og unges selvskadende adfærd, er der et spinkelt grundlag for at vurdere effekten af indsatsen.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Mentalization-Based Treatment for Adolescents (MBT-A) er udviklet og anvendt til børn og unge under 18 år med selvskadende adfærd. Her inddrages barnet/den unges familie i familieterapi som supplement til individuel terapi. MBT-A forudsætter visse kognitive ressourcer hos barnet/den unge, der modtager behandlingen. Indsatsen er dermed mindre velegnet til meget dårligt kognitivt strukturerede børn og unge. Det er uvist, om indsatsen vil være gavnlig til børn og unge med indlæringsvanskeligheder, autisme eller psykoser. MBT-A er udviklet på baggrund af erfaringer med mentaliseringsbaseret terapi (MBT) for personer over 18 år, der lider af en personlighedsforstyrrelse (især emotionel ustabil personlighedsstruktur af borderlinetypen), og som har manglende eller dårlig evne til mentalisering, problemer i deres selvfølelse, affektregulering og relationer og ofte udøver selvskadende adfærd. Der foreligger ikke relevante støtteredskaber, der kan anvendes til at afgøre, hvorvidt en borger kan have gavn af indsatsen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren B.
Metode
Grundlaget for mentaliseringsbaseret terapi er velbeskrevet og velunderbygget. Indsatsens teoretiske forankring, formål, tilgang, teknikker, stuktur og terapeutens grundindstilling til behandlingen samt relevante personlige og terapeutiske kompetencer er beskrevet. Det er tydeligt beskrevet, hvilke effekter både MBT og MBT-A tilstræber. Medarbejdere, der skal udføre mentaliseringsbaseret terapi, bør modtage uddannelse og supervision. Der foreligger ikke viden om redskaber og procedurer til at understøtte metodeintegritet eller systematisk opfølgning. Kombinationen af individuel rettet behandling og inddragelse af familien er vurderet til at være væsentlig. Der bør dog være opmærksomhed på fremskaffelse af dokumentation af resultatopnåelse på borgerniveau. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren B.
Implementering
Mentaliseringsbaseret terapi anvendes flere steder i Danmark, bl.a. i behandlingspsykiatrien. Der foreligger ikke dokumenterede implementeringserfaringer af indsatsen i Danmark. Erfaringer fra Norge viser, at en succesfuld implementering af MBT kræver uddannelse og supervision af medarbejderne, og at de har visse personlige og terapeutiske egenskaber. Det er ikke beskrevet, hvad der fremmer motivation i forhold til at arbejde med indsatsen hos relevante medarbejdere. Erfaring og forskning viser dog, at det at arbejde med mennesker med selvskade og/eller personlighedsforstyrrelser kan være udfordrende for medarbejderne fagligt og personligt, og at supervision derfor er vigtigt. Der foreligger ingen beskrivelser af, hvordan man bedst rekrutterer og fastholder borgere såvel som relevante medarbejdere til indsatsen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren C.
Effekt
Mentaliseringsbaseret terapi er undersøgt i en række studier bl.a. i Danmark, Storbritannien og Norge med personer over 18 år med emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse af borderlinetypen. Studierne viser, at mennesker, som modtager mentaliseringsbaseret terapi, har færre symptomer på bl.a. depression og borderline, og at deres selvskadende adfærd reduceres. Nogle få studier har undersøgt effekten af mentaliseringsbaseret terapi til unge (MBT-A). Et indledende studie viste, at børn og unge behandlet med MBT-A opnåede en lavere grad af selvskadende adfærd, symptomer på depression og borderline personlighedsforstyrrelse. Et opfølgende studie kunne ikke replicere effekten og et efterfølgende review har vurderet, at forskningsgrundlaget er for spinkelt til at vurdere effekten. Kombinationen af individuel rettet behandling og inddragelse af familien er vurderet til at øge effekten. Familieinddragelsen i MBT-A vurderes dog til at være relativ svag. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren C.
Økonomi
I den systematiske litteratursøgning og en opdateret søgning fremkom der ingen viden om cost-benefit eller cost-effectiveness af mentaliseringsbaseret terapi. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren D.