Forside » Børn & unge » Unge med selvskadende adfærd » Dialektisk adfærdsterapi

Vidensgrundlag

Dialektisk adfærdsterapiDialektisk Adfærdsterapi er en intensiv behandlingsform, der har til formål at støtte en klient med at regulere ekstreme følelser, som kan resultere i selvskadende adfærd. Terapiformen indebærer både individuelle sessioner og gruppesessioner.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen for Dialektisk Adfærdsterapi er voksne kvinder med personlighedsforstyrrelsen borderline, og metoden har vist sig effektiv overfor denne målgruppe. Terapiformen eksisterer også i en tilpasset version til unge mænd og kvinder med selvskadende adfærd og symptomer på borderline personlighedsforstyrrelse. Inklusionskriterierne for målgruppen er velbeskrevne, mens der ikke foreligger eksplicitte eksklusionskriterier. Det anbefales derfor, at der er opmærksomhed omkring, hvordan indsatsen tilrettelægges i forhold til borgere med komplekse problemstillinger eller særlige udfordringer. Der foreligger ikke beskrivelser af inddragelse, motivation og fastholdelse af borgeren i indsatsen. På denne baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren B.
Metode
Metoden bygger på relevant teori og forskning. Formål, indhold, aktiviteter og rækkefølge i behandlingsforløbet er velbeskrevet. Det er beskrevet, hvilke konkrete aktiviteter borgeren planmæssigt skal deltage i som led i indsatsen, hvilket understøtter metodeintegritet. Det er velbeskrevet, hvilken faglig baggrund medarbejderne i indsatsen bør have, samt hvordan faglige vurderinger og fælles faglig refleksion udfoldes. I metoden indgår der ikke procedurer eller standarder for løbende og systematisk dokumentation af resultatopnåelsen på borgerniveau. Ved implementering af DAT bør man derfor være opmærksom på, hvordan indsatsens effekt kan måles på borgerniveau. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren B.
Implementering
Der foreligger ikke dokumenterede implementeringserfaringer af DAT i Danmark. Fra den amerikanske organisation (Behavioral Tech), der ejer DAT, foreligger der retningslinjer og fokuspunkter angående implementering, som vurderes at kunne understøtte implementering i en dansk kontekst. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren C.
Effekt
Flere internationale studier herunder en RCT-undersøgelse fra 2014, et review fra 2013 og et metaanalytisk review fra 2014 peger på positive effekter af DAT. RCT-undersøgelsen fra 2014 viste bl.a. reduktion i forhold til selvskadende adfærd, alvorsgrad af selvmordstanker og depressive symptomer. Derudover foreligger der et norsk RCT-studie med positive effekter. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren A.
Økonomi
Der foreligger ikke viden om omkostninger forbundet med Dialektisk adfærdsterapi eller viden om cost-effectiveness. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren D.