Omfang

Det er vanskeligt at opgøre, hvor mange seksuelle overgreb mod børn og unge, der finder sted. Mange overgreb bliver hverken registreret hos politiet, fordi de ikke bliver anmeldt, eller hos de sociale myndigheder. Danmarks Statistiks opgørelse af alle anmeldte seksualforbrydelser viser, at der i 2014 blev foretaget 1185 anmeldelser om seksualforbrydelser mod børn og unge under 15 år og 478 mod unge mellem 15 og 19 år. 84 pct. af alle disse anmeldelser omhandlede forbrydelser mod piger. Det er lovpligtigt for kommunerne at benytte det børnehus, som kommunen er tilknyttet i sager med mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge til brug for den børnefaglige undersøgelse, jf. § 50 b i lov om social service. Dette gælder i sager, hvor der, udover kommunen, er mindst en anden sektor involveret, eksempelvis politi eller sygehusvæsen (jf. bekendtgørelse om børnehuse § 1). I en etårig periode fra efteråret 2013, hvor de fem børnehuse åbnede, blev der i alt afsluttet 214 sager om seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år. 80 pct. af disse sager omhandlede overgreb begået mod piger.

Af  Anne Marie Bach Svendsen &  | Socialstyrelsen

Området for seksuelle overgreb mod børn og unge er præget af et stort mørketal, fordi det er en særdeles vanskelig og kompleks opgave at opspore børn og unge, der er udsat for, eller har været udsat for seksuelle overgreb. Det kan forsøges at estimere omfanget af seksuelle overgreb mod børn og unge på baggrund af forskellige registre – bl.a. fra registreringen af alle de sager, som behandles i børnehusene, igennem opgørelser fra Danmarks Statistik over antallet af anmeldte seksualforbrydelser. Der foretages derudover løbende undersøgelser, som forsøger at estimere, hvor mange børn og unge der oplever uønskede seksuelle erfaringer.

Området er omgærdet af tabu samt skam og frygt for konsekvenserne af at afsløre det, og tvivlen er ofte et grundlæggende vilkår, når der opstår mistanke om, at et barn eller en ung udsættes for seksuelle overgreb. Derfor har Socialstyrelsen udarbejdet publikationen Den professionelle tvivl, som er et vejledningsmateriale, der sætter fokus på børns tegn og reaktioner på seksuelle overgreb.

Sager i børnehusene

I børnehusene var der fra 1. oktober 2013, hvor de åbnede, til 30. september 2014 registreret 999 sager. Disse sager dækker både over sager om fysisk vold, seksuelle overgreb og sager, som vedrører både fysisk vold og seksuelle overgreb. Af de 999 sager blev 594 sager afsluttet inden 30. september 2014. I perioden blev der derudover oprettet 1084 konsultative sager, som er en registrering af, at børnehuset har ydet telefonisk rådgivning til en kommunal myndighedsrådgiver i en sag, hvor der er mistanke eller viden om et overgreb på et barn eller en ung (Socialstyrelsen 2014).

Af de børnehussager, som er afsluttet indenfor det første år, efter børnehusene blev etableret, er der 36 pct., som vedrører seksuelle overgreb og 4 pct., som vedrører både fysiks vold og seksuelle overgreb. Heraf har 63 pct. karakter af blufærdighedskrænkelse (blotteri, beføling, beluring, verbal uterlighed), 37 pct. har karakter af anden kønslig omgang end samleje (oralt, analt, fingre/genstande i skede/anus), 25 pct. vedrører samleje, 6 pct. omhandler fotografering eller filmoptagelse af barnet/den unge, 2 pct. omhandler it-krænkelse (via internet, webcam, mobil), og 4 pct. er opgivet til at vedrøre andet. Det er mulighed for at registrere flere svar for hver sag, hvorfor procenterne ikke summerer op til 100 (Socialstyrelsen, 2014).

Af de afsluttede børnehussager vedrørende seksuelle overgreb er 31 pct. begået mod børn/unge i alderen 12-14 år, og 19 pct. er begået over for unge i alderen 15-17 år. I 88 pct. af alle børnehussager (både vedr. fysisk vold og vedr. seksuelle overgreb) er den formodede krænker i familie med barnet/den unge. Heraf er det i 41 pct. af tilfældene barnets/den unges far, i 25 pct. er det barnets/den unges mor, og i 11 pct. er det barnets/den unges stedfar (Socialstyrelsen, 2014).

Antal anmeldte seksualforbrydelser

Danmarks Statistiks opgørelse af alle anmeldte seksualforbrydelser viser, at der i 2014 blev foretaget 1185 anmeldelser om seksualforbrydelser mod børn og unge under 15 år og 478 mod unge mellem 15 og 19 år. 84 pct. af alle anmeldelserne omhandler forbrydelser mod piger, og 35 pct. af alle anmeldelser vedrører seksualforbrydelser begået mod piger i alderen 10-14 år. Både blandt piger og drenge er det denne aldersgruppe, som flest anmeldelser vedrører. 27 pct. af alle anmeldelser vedrører piger i alderen 15-19 år (Danmarks Statistik, 2015).

Uønskede seksuelle erfaringer blandt unge

En spørgeskemaundersøgelse fra 2009 blandt 3.976 15-16-årige elever i 9. klasse viser, at 5 pct. drenge og 22 pct. piger har haft uønskede seksuelle erfaringer med jævnaldrende eller uønsket seksuel kontakt med voksne. Uønskede seksuelle erfaringer dækker over overgreb, hvor der ikke har været forsøg på samleje. Det kan være blotteri, eller tvang om blotteri, nøgenfotografering eller andre former for seksuelle ting uden direkte berøring eller berøring uden på tøjet. Undersøgelsen viser også, at 4 pct. drenge og 17 pct. piger har oplevet vidtgående uønskede seksuelle overgreb, dvs. uønsket fysisk kontakt, oralsex, forsøg på eller gennemført samleje/analsex med jævnaldrende eller alle typer af kontakt med voksne (Helweg-Larsen et al., 2009).

En anden dansk undersøgelse med data fra en internetbaseret undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af 16-24 årige (Helweg-Larsen & Larsen, 2010) viser, at 9,6 pct. af 16-24 årige kvinder har været udsat for seksuelle krænkelser og/eller overgreb af en ven, et familiemedlem eller en kollega. 9,2 pct. af gruppen har været udsat for overgreb af en fremmed og 6,7 pct. af en nuværende eller tidligere kæreste. Tilsvarende har 4,5 pct. af de 16-24-årige mænd været udsat for seksuelle overgreb begået af en ven, et familiemedlem eller en kollega, mens 1,9 pct. har været udsat for et seksuelt overgreb eller vold begået af en kæreste.

Seksuelle overgreb mod børn og unge sker også via internettet. Kontakten på nettet foregår via mange forskellige kanaler typisk billedbaserede programmer som Instagram og Snapchat eller online spil, blogs og chatprogrammer som Facebook. En dansk spørgeskemaundersøgelse fra 2011 blandt 3.707 9. klasses elever viser, at 27 pct. af danske unge mellem 14 og 17 år har oplevet at blive udsat for overgreb via internettet. Overgreb forstås i undersøgelsen i meget bred forstand og dækker også over spredning af rygter og seksuelle opfordringer. Undersøgelsen viser også, at ca. halvdelen af de unge har mødtes med personer, de har lært at kende på nettet. I 0,5 pct. af tilfældene for drenge og 1,2 pct. af tilfældene for piger har sådanne møder ført til tvungen seksuelt samvær (Helweg-Larsen et al., 2011).

Seksuelt grænseoverskridende adfærd blandt børn og unge

Omfanget af seksuelt grænseoverskridende adfærd blandt børn og unge beskrives i en svensk-norsk doktorafhandling fra 2009 (Kjellgren, 2009). Afhandlingen har til formål at undersøge forekomsten af seksuelt krænkende adfærd blandt unge i aldersgruppen 12-26 år, og et af dens mål er at kunne identificere potentielle risikofaktorer. En undersøgelse blandt 17-19 årige viser, at 5 pct. af drengene i undersøgelsen mener, at de har en seksuelt grænseoverskridende adfærd, hvilket gør sig gældende for 1 pct. af de 17-19 årige piger (Kjellgren, 2009).

Afhandlingens analyse af de sager om seksuelle overgreb, som er rapporteret til de sociale myndigheder i Sverige over en periode på et år, viser, at seks ud af 10.000 unge mænd (0,006 pct.) har begået seksuelt grænseoverskridende handlinger. Der er altså en uoverensstemmelse mellem det, de unge selv beretter, og det som de sociale myndigheder er bekendt med (Kjellgren, 2009). Der findes ikke tilsvarende tal for, hvor mange børn og unge i Danmark, der har en seksuelt grænseoverskridende adfærd.

Kilder

Danmarks Statistik (2015). www.statistikbanken.dk. Tallene er taget fra tabellen Straf5.

Helweg-Larsen, Karin et al. (2009). Unges trivsel 2008 – En undersøgelse med fokus på seksuelle overgreb og vold i barndom og tidlig ungdom. Statens Institut for Folkesundhed & Syddansk universitet

Helweg-Larsen, Karin & Larsen, Helmer Bøving (2010). Unges sociale problemer, i samspil eller isolerede problemer? Forandringens omveje og genvejeDelrapport. Statens Institut for Folkesundhed & Syddansk universitet

Helweg-Larsen, Karin et al. (2011). Predictors and protective factors for adolescent Internet victimization (kan lånes gennem bibliotek.dk). I: Acta Pædiatrica, 2012, vol. 101

Kjellgren, Cecilia (2009). Adolescent sexual offending - Prevalence, risk factors and outcome. Doktorafhandling Lunds Universitet.

Socialstyrelsen (2014). Sager i Børnehusene - I perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum.

Publiceret: 05.11.2013. Sidst opdateret: 14.08.2019