Forside » Børn & unge » Plejefamilier » Principafgørelser

Principafgørelser

Principafgørelse 43-11 

Emneord: efterværn - døgnophold - tidsbegrænsning - tilbud - ophør

Resumé

Tilbud om efterværn, herunder tilbud om at opretholde et døgnophold i et anbringelsessted, skal ophøre, når tilbuddet ikke længere opfylder sit formål under hensyn til den unges behov for støtte, eller når den unge fylder 23 år.

Ved en afgørelse om efterværn skal der derfor ikke sættes en tidsmæssig begrænsning på hjælpens varighed ud over, hvad der følger af lovens ordlyd.

Ankestyrelsen ophævede derfor kommunens og nævnets afgørelse om tidsbegrænsning  på et år fra den unge fyldte 18 år.

Læs principafgørelse 43-11 om tilbud om efterværn 

Principafgørelse 160-10

Emneord: anbringelse uden for hjemmet uden samtykke - plejefamilie - ophold i udlandet - udstationering

Resumé

De sociale nævn og Ankestyrelsen havde ikke kompetence til at behandle en klage fra en plejefamilie over en kommunes afslag til plejefamilien på at måtte tage deres plejebarn med til udlandet i 10 måneder i forbindelse med et udstationeringsophold.


Vilkårene for plejefamilien som plejefamilie var ikke reguleret i serviceloven, men beroede på aftale mellem plejefamilien og kommunen. Der var således ikke tale om en afgørelse efter serviceloven.

Læs principafgørelse 160-10 om anbringelse uden for hjemme

Principafgørelse 45-10

Emneord: arbejdsskade - personkreds - familiepleje - omfattet af loven

Resumé

En familieplejer er omfattet af lovens (lov om arbejdsskadeforsikring) personkreds. Ankestyrelsen har lagt vægt på, at kommunen aflønner familieplejeren med A-indkomst, og at der bliver optjent feriepenge, hvilket er kendetegnende ved et tjenesteforhold. Ankestyrelsen har videre lagt vægt på, at der udover løn fra kommunen, bliver udbetalt penge til dækning af udgifter til plejebarnets kost og logi. Det fremgår videre, at der bliver dækket udgifter til plejebarnets tøj, nødvendig kørsel, to fritidsaktiviteter, medicin og støtte til barnepige. Familieplejeren har således ingen økonomisk risiko ved at have et plejebarn, hvilket ellers kendetegner en selvstændig erhvervsdrivende. Det er også indgået i Ankestyrelsens vurdering, at kommunen har en vis instruktionsbeføjelse over for og tilsyn med plejefamilien. Der findes derfor ud fra en konkret vurdering at være et tjenesteforhold mellem familieplejer og kommunen.

Læs principafgørelse 45-10 om arbejdsskade i forhold til plejefamilier

Principafgørelse C-15-07

Emneord: ændring af anbringelsessted - formålet med anbringelsen - klageadgang

Resumé

Et forældrepar fik afslag på ændring af anbringelsesstedet for deres barn, som var anbragt i en plejefamilie i Jylland. Begrundelsen for afslaget var, at en flytning af barnet til en plejefamilie på Sjælland ville være i strid med formålet med anbringelsen.


Der blev bl.a. lagt vægt på, at barnet, der nu var 1½ år, havde boet i sin plejefamilie siden fødslen. Ankestyrelsen fandt, at ændring af barnets opholdssted på nuværende tidspunkt ville bryde kontinuiteten og stabiliteten for barnet, selvom begge plejefamilier måtte anses for at være egnede.

Læs principafgørelse C-15-07 om ændring af anbringelsessted

Principafgørelse C-29-00

Emneord: erhvervsmæssigt grundlag - plejefamilie - arbejdsadresse - hjemmeadresse - kørselsbehov - bedømmelsesgrundlag - sklerodermi - bil - hjælpemidler

Resumé

Ansøger, hvis hovederhverv var at være plejefamilie for et barn på 4 år, havde arbejdsplads på bopælsadressen. Behovet for at transportere barnet kunne ikke sidestilles med et erhvervsmæssigt kørselsbehov til og fra arbejde. Ansøger var derfor ikke berettiget til støtte til køb af bil på erhvervsmæssigt grundlag.*)
Note:*) SM O-120-95 UDGÅR

Læs principafgørelse C-29-00 om arbejdeadresse ift. plejefamilie

Principafgørelse F-1-06

Emneord: partstatus - aktindsigt - børn - formidlet døgnophold - opsigelse af plejekontrakt - klageadgang - partshør

Resumé

En ansøger, der havde indgået plejekontrakt med kommunen om formidlet døgnophold for et barn, havde ikke krav på partshøring efter forvaltningslovens regler, da plejekontrakten blev opsagt af kommunen i forbindelse med, at barnet blev hjemgivet til forældremyndighedens indehaver.

Ankestyrelsen fandt, at der var tale om ophør af en kontrakt, og at kommunen derfor ikke havde truffet en afgørelse, der kunne påklages til de sociale myndigheder. Med samme begrundelse kunne de sociale myndigheder ikke tage stilling til spørgsmålet om aktindsigt.

Læs principafgørelse F-1-06 om opsigelses af plejekontrakt

Publiceret: 06.11.2013. Sidst opdateret: 25.03.2015