Omfang

Over halvdelen af de anbragte børn og unge i Danmark bor nu i plejefamilie, og andelen har været stigende de sidste fem år. Det fremgår af Ankestyrelsens anbringelsesstatistik fra 2011.

 | Socialstyrelsen

Over halvdelen af de anbragte børn og unge i Danmark bor i udgangen af 2014 i plejefamilie, og andelen har været stigende de sidste fem år. Det fremgår af Ankestyrelsens anbringelsesstatistik for 2013 (Ankestyrelsen, 2014). I tabellen nedenfor fremgår fordelingen mellem de tre typer anbringelser:

Tabel omfang

Fra 2009-2013 er andelen af børn og unge, der er anbragt i plejefamilie, steget fra 49 pct. til 58 pct. Tilsvarende er der sket et fald fra 46 pct. til 38 pct. i andelen af børn og unge under 18 år, som anbringes på døgninstitutioner, kost- og/eller efterskoler, socialpædagogiske opholdssteder og skibsprojekter (Ankestyrelsen, 2014).

Anbringelsesstatistikken viser, at kommunerne i 2013 traf 2.106 afgørelser om at anbringe et barn eller en ung uden for hjemmet. Det er et fald på 21 pct. i forhold til 2012, hvor der blev truffet 2.674 afgørelser.  Andelen af børn og unge der har plejefamilier som første anbringelsessted steg fra 28 pct. i 2009 til 33 pct. i 2013. De seneste år har den procentvise andel af afgørelser om at anbringe et barn eller en ung i plejefamilie ligget relativt stabilt på omkring 33 pct. (Ankestyrelsen, 2014).

Resultaterne fra SFI’s børneforløbsundersøgelse i 2008, som omfatter 943 børn, der er anbragt uden for hjemmet, viser, at familiepleje er den mest anvendte anbringelsesform for 0-11-årige. Rapporten viser også, at børn, der er anbragt som følge af egne problemer, i højere grad er anbragt på døgninstitutioner eller socialpædagogiske opholdssteder end i familie-, eller netværkspleje. Det vil sige, at børn, der er anbragt i familie- eller slægtspleje i højere grad er anbragt som følge af forældrenes problemer. Analyserne i rapporten er foretaget på baggrund af et standardiseret interview med barnet selv, et spørgeskema til barnets anbringelsessted samt et spørgeskema til den kommunale sagsbehandler (Egelund et al., 2008).

Læs mere om rapporten her

SFI’s forløbsundersøgelse af årgang 1995 viser, at en lidt større andel af børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund anbringes på opholdssteder og døgninstitutioner frem for plejefamilier, sammenlignet med øvrige anbragte børn og unge (Egelund et al, 2008). En spørgeskemaundersøgelse blandt 33 kommuner viser dog, at der i perioden fra 2009 – 2010 har været en lille stigning i andelen af børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund, der anbringes i plejefamilie eller netværksanbringelse, nemlig fra 106 til 129 børn og unge. Her skal det dog understreges, at kun ca. en tredjedel af landets kommuner indgår i opgørelsen (Servicestyrelsen 2010).

Kilder

Ankestyrelsen (2014). Anbringelsesstatistik 2013. Ankestyrelsen. 

Egelund, Tine et al. (2008). Anbragte børns udvikling og vilkår – Resultater fra SFI’s Forløbsundersøgelse af årgang 1995. SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (08:23)

Servicestyrelsen (2010). Hvervning af og støtte til plejefamilier til etniske minoritetsbørn 2. del.Servicestyrelsen.

Publiceret: 20.11.2013. Sidst opdateret: 14.08.2019