Forside » Børn & unge » Plejefamilier » Definition

Definition

En plejefamilie er i udgangspunktet en almindelig familie, der giver plads til et barn med behov for særlig støtte og omsorg. Området for plejefamilier omfatter ifølge serviceloven almindelige plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier.

 | Socialstyrelsen

En plejefamilie er i udgangspunktet en ganske almindelig familie, der giver plads til et barn, der har behov for særlig støtte og omsorg. Ifølge Socialebegreber.dk (2014) er familiepleje et botilbud til børn og unge, hvor barnet eller den unge bor i et privat hjem og deltager i familielivet. Kommunerne bruger plejefamilier til døgnanbringelser, aflastning i weekend og ferie samt akutanbringelser.

Rammerne for plejefamilieområdet findes i lov om social service og den tilhørende vejledning nr. 3 til Serviceloven.

Området for plejefamilier omfatter efter servicelovens § 66 nr. 1-3: almindelige plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier. De tre typer beskrives kort nedenfor:

Almindelige plejefamilier (Serviceloven § 66, nr. 1)

Almindelige plejefamilier kan have en generel eller en konkret godkendelse. Målgruppen for anbringelse i almindelige plejefamilier er ifølge vejledningen til Serviceloven børn, der har mindre omfattende udfordringer end børn i for eksempel kommunale plejefamilier.

Læs mere om almindelige plejefamilier her.

Nogle kommuner og private organisationer uddanner plejefamilier inden for den helhedsorienterede behandlingsindsats TFCO.  Disse anbringelser er midlertidige i 9-12 måneder, mens der arbejdes intensivt med den unges udfordringer. Plejefamilier, der anvendes i TFCO, godkendes oftest som almindelige plejefamilier efter § 66, nr. 1. I enkelte tilfælde kan de dog være godkendt efter § 66, nr. 2.

Læs mere om TFCO og træningsplejefamilier her. 

Kommunale plejefamilier  (Serviceloven, § 66, nr. 2)

Kommunale plejefamilier kan have en generel godkendelse eller en konkret godkendelse, som gælder for et specifikt barn. Kommunale plejefamilier har enten via lang erfaring eller relevant uddannelse særlige forudsætninger for at hjælpe et barn eller en ung med særlige vanskeligheder.

Målgruppen for anbringelse i kommunale plejefamilier er ifølge vejledningen til Serviceloven børn, som har mere omfattende problemer, end børn i plejefamilier normalt har. Derfor vil disse børn profitere af denne form for anbringelse. Der kan enten være tale om børn eller unge, som har behov for at blive anbragt med kort varsel eller særligt behandlingskrævende børn.

Formålet med de kommunale plejefamilier er at udvide kommunernes mulighed for at tilbyde børn og unge med mere omfattende vanskeligheder anbringelse i en plejefamilie.

Nogle kommuner bruger betegnelsen Specialiserede plejefamilier til den type opgaver, som er beskrevet ovenfor, dog uden at give en godkendelse som kommunal plejefamilie.

Læs mere om kommunale plejefamilier her.

Netværksplejefamilier (Serviceloven § 66, nr.3)

Netværksplejefamilier er plejefamilier, der godkendes konkret i tilknytning til anbringelsen af et specifikt barn. Ordet netværksanbringelser bruges i stedet for slægtsanbringelser for at understrege, at der ikke nødvendigvis skal være et biologisk bånd mellem barn og plejeforældre. Det centrale er, at der er en tilknytning mellem barn og plejeforældre.

Målgruppen for anbringelse i netværksplejefamilier er ifølge vejledningen til serviceloven børn, der ellers skulle have været anbragt i familiepleje. Netværksplejefamilier vil derfor ofte ikke kunne godkendes til børn og unge med så omfattende støtte- eller behandlingsbehov, at de ellers ville blive placeret på specialinstitution eller særligt opholdssted.

Læs mere om netværksplejefamilier her.

Temaets indhold

Temaet omhandler hele familieplejeområdet og ikke anbringelser i andre typer af foranstaltninger. Under temaet kan du bl.a. læse om almindelige plejefamilier, kommunale og specialiserede plejefamilier, netværksplejefamilier, KEEP og TFCO. Temaet omfatter ikke sagsbehandlingen forud for en anbringelse i plejefamilier, men da dette i flere undersøgelser fremstår som et centralt tema, berøres det flere steder i temaet.

Kilder

Ankestyrelsen (2014). Anbringelsesstatistik 2013. Ankestyrelsen. 

Mehlbye, Jill (2014). Evaluering af kommunernes anvendelse af plejefamilier med særlige opgaver – delrapport 4. Udviklingen i kommunernes anvendelse af kommunale og specialiserede plejefamilier i perioden 2012 til 2013. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold(23.09.2014). (LBK nr. 1023 af 23.09.2014) Serviceloven.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (07.01.2014). (VEJ nr. 9007 af 07.01.2014) Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. 

Socialebegreber.dk (2014). Socialstyrelsens Begrebssekretariat 

Publiceret: 20.11.2013. Sidst opdateret: 17.05.2018